14.11.2016/4786

Kommunalärende – Upptagning av ärende i ett högre organ – Utövning av upptagningsrätt – Stadsstyrelsen ordförande – E-postmeddelande

Givet: 14.11.2016
Liggarnummer: 4786
Diarienummer: 3292/3/14
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T4786

Den tillfälliga stadsdirektören i X stad hade 19.2.2013 fattat beslut som gällde avlönandet av en kanslichef i kommunen för en viss tid. Ordföranden i stadsstyrelsen hade med ett e-postmeddelande 25.2.2013 underrättat den tillfälliga stadsdirektören om att ordföranden skulle komma att fatta ett beslut om att utöva sin upptagningsrätt med anledning av den tillfälliga stadsdirektörens nyss nämnda beslut. Stadsstyrelsen hade behandlat ärendet vid sitt sammanträde 25.2.2013 och i protokollet från sammanträdet hade i recitdelen konstaterats att stadsstyrelsens ordförande hade utövat sin övertagningsrätt i det ärende som det hade varit frågan om i stadsdirektörens beslut.

I kommunallagen eller X:s stads förvaltningsstadga fanns inga närmare bestämmelser eller föreskrifter om vilket förfarande som skulle iakttas när upptagningsrätten utövades. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det e-postmeddelande som stadsstyrelsens ordförande sänt och vars innehåll även framgick av protokollet från stadsstyrelsens sammanträde, som hållits samma dag, skulle betraktas som tillräcklig utredning om att stadsstyrelsens ordförande 25.2.2013 hade beslutat utöva sin upptagningsrätt. Eftersom den tillfälliga stadsdirektören hade fattat sina beslut 19.2.2013, var det också klart att saken hade tagits upp till behandling i ett högre organ inom den tid som föreskrivs i 51 § 4 mom. i kommunallagen.

Kommunallagen (365/1995) 51 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta och Anne Nenonen. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 14.11.2016