7.3.2017/972

Gruvdrift – Beviljande av förlängd tid för inledande av gruvdrift – Tillämplig lag – Gällande gruvlag – Den upphävda gruvlagen

Givet: 7.3.2017
Liggarnummer: 972
Diarienummer: 1835/1/15 och 1846/1/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T972

Med beaktande av 178 § 1 mom. och 182 § 1 mom. i gruvlagen skulle en ansökan om förlängd tid för inledande av gruvdrift som gjorts medan gruvlagen (503/1965) var i kraft och som var anhängig ännu när gruvlagen (621/2011) trädde i kraft handläggas och avgöras med tillämpning av bestämmelserna i gruvlagen (503/1965)

Gruvlagen (621/2011) 178 § 1 mom. och 182 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

 
Publicerad 7.3.2017