1.6.2017/2580

A Ab, som bedrev transport, spedition och hantering av varor och som med tillstånd av Tullen höll ett tullager, hade debiterats på mervärdesskatt för införsel av varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen. A Ab ansågs inte ha förvärvat varorna, som bolaget lagrat för sina kunders räkning, för sin skattepliktiga rörelse i den bemärkelse som avses i 102 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. När hänsyn även togs till att syftet med debiteringen var att säkerställa att inga obeskattade varor överförs till konsumtion, ansåg högsta förvaltningsdomstolen i motsats till den regionala förvaltningsdomstolen att A Ab inte hade rätt att dra av den mervärdesskatt som bolaget debiterats på för varorna i fråga.

Ansökan om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.5.2011–30.4.2012.

Mervärdesskattelagen 102 § 1 mom. 2 punkten och 102 § 2 mom.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 168 led e

Unionens domstols dom i målet C-187/14, DSV Road

Ärendet har avgjorts av justitieråden Ahti Vapaavuori, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.