8.6.2017/2771

Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ledargrupp för specialomsorger – För verkställigheten av socialvården i kommunen ansvarigt kollegialt organ – Socialnämnden – Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare – Besvärsrätt – Utövande av talan för ett organs räkning

Givet: 8.6.2017
Liggarnummer: 2771
Diarienummer: 9/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T2771

Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är socialnämnden kommunal specialomsorgsmyndighet. Med hänsyn till detta hade den kommunala sakkunniggrupp som kallas ledargrupp för specialomsorger inte rätt att föra kommunens tala i ett besvärsärende gällande specialomsorger om utvecklingsstörda som kommunen ordnade.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 14 och 23 §

Socialvårdslagen (710/1982) 6 § 1 och 2 mom. samt 12 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Mika Paavilainen.

 
Publicerad 8.6.2017