28.11.2017/6140

Medborgarskapsärende – Undantag från språkkunskapsvillkoret – Avsaknad av läs- och skrivkunnighet – Intyg av lärare i finska – Sökandens lärare

Givet: 28.11.2017
Liggarnummer: 6140
Diarienummer: 4094/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T6140

Den lärare i finska som utfärdat intyget om att sökanden inte var läs- och skrivkunnig samt om dennes elementära språkkunskaper hade inte undervisat sökanden. Sökanden hade inte på det sätt som avses i 18 b § 3 mom. i medborgarskapslagen visat att det förelåg i 18 b § 2 mom. avsedda skäl till undantag från språkkunskapsvillkoret.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 b § 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

 
Publicerad 28.11.2017