22.12.2017/6710

Offentlig upphandling – Arrangemang med ramavtal – Ramavtal – Upphandlingskontrakt – Enhet som avhållit sig från att verkställa ett upphandlingsbeslut – Beslut att inte påföra skyldighet att betala gottgörelse

Givet: 22.12.2017
Liggarnummer: 6710
Diarienummer: 2609/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T6710

Enligt villkoren i ett upphandlingsförfarande skulle anbudsgivarna utan ändringar acceptera det utkast till ramavtal som fogats till anbudsförfrågan. Av villkoren för anbudsförfarandet framgick att det var meningen den upphandlande enheten genom ramavtalet med leverantören på ett så bindande sätt skulle komma överens om de viktigaste villkoren i ett ramavtal att detta ramavtal under avtalsperioden kunde verkställas på samma sätt som ett upphandlingskontrakt. Det pris som skulle tillämpas under den egentliga avtalsperioden hade i upphandlingsförfarandet fastställts på ett bindande sätt och som fast pris, så att det enda som lämnats öppet var den exakta mängden produkter som skulle upphandlas samt detaljer som hänförde sig till beställningen och leveransen av produkterna. Ramavtalet mellan den upphandlande enheten och leverantören skulle betraktas som ett upphandlingskontrakt som avses i 5 § 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och inte som ett ramavtal som avses i 5 § 15 punkten i samma lag.

Med hänsyn till att den upphandlande enheten hade avhållit sig från att verkställa upphandlingsbeslutet medan ärendet behandlades i domstol samt den upphandlande enhetens utredning om sina temporära avtalsarrangemang för upphandling av produkterna, påfördes den upphandlande enheten ingen skyldighet att betala gottgörelse, även om enheten konstaterades ha förfarit i strid med rättsreglerna i lagen om offentlig upphandling och ändringssökanden hade haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet om förfarandet hade varit felfritt.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007 jämte senare ändringar) 5 § 1 och 15 punkten samt 95 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Maarit Lindroos. Föredragande Pasi Yli-Ikkelä.

 
Publicerad 22.12.2017