27.4.2018/2002

Gåvobeskattning – Gåva eller förvärvsinkomst – Generationsväxling – Verkställande direktör

Givet: 27.4.2018
Liggarnummer: 2002
Diarienummer: 847/2/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T2002

A hade genom ett 4.7.2014 daterat gåvobrev av B och dennas bror C erhållit ett antal aktier i X Ab som motsvarande 15 procent av aktiestocken. Innan överlåtelsen hade hela aktiestocken ägts av B och C. A var inte släkt med gåvogivarna. A var bolagets verkställande direktör. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att överlåtelsen av aktier till sin ekonomiska innebörd var jämställbar med att bolaget till A skulle ha riktat en aktiemission, där A fått teckna motsvarande antal aktier. Den fördel A erhållit skulle betraktas som en i 61 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd förmån som erhållits i stället för lön. Eftersom fördelen blivit beskattningsbar inkomst för A, förelåg inte grunder för förrättande av gåvobeskattning.

Inkomstskattelagen 61 § 2 mom.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § och 18 § 1 mom.

Se HFD 2014:5

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

 
Publicerad 27.4.2018