21.6.2018/3060

Rättshjälp – Självriskandel – Behov av rättsskydd – Biträde – Huvudman – Avstående från anspråk på självriskandel – Prövande av besvär

Givet: 21.6.2018
Liggarnummer: 3060
Diarienummer: 6321/3/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T3060

Huvudmannen hade i ett ärende som behandlades i förvaltningsdomstolen beviljats rättshjälp med självriskandel. Biträdet hade meddelat åt förvaltningsdomstolen att hon inte kräver att huvudmannen åläggs att erlägga självriskandelen åt henne. Därför hade förvaltningsdomstolen inte i sitt beslut uttalat sig om erläggande av självriskandelen.

Biträdet hade i de besvär över förvaltningsdomstolens beslut, som anförts hos högsta förvaltningsdomstolen i biträdets eget och i huvudmannens namn, yrkat att huvudmannen åläggs att erlägga rättshjälpens självriskandel åt biträdet. Eftersom huvudmannen inte med förvaltningsdomstolens beslut hade ålagts någonting i detta avseende ansåg högsta förvaltningsdomstolen att huvudmannen inte hade behov av rättsskydd i ärendet och besvären skulle därför avvisas utan att pröva dem i sak. Eftersom biträdet i förvaltningsdomstolen hade avstått från att kräva att huvudmannen åläggs att erlägga självriskandelen åt biträdet, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att inte heller biträdet hade behov av rättsskydd i ärendet och därför skulle besvären avvisas utan att pröva dem i sak även till den del biträdet anfört besvär i sitt namn.

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom.

Se även HFD 29.12.2016 liggarnummer 5652

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Timo Räbinä och Toomas Kotkas. Föredragande Kristina Björkvall.

 
Publicerad 21.6.2018