26.6.2018/3078

Universitet – Universitetets verksamhetsstruktur – Beslutets överklagbarhet – Förvaltningsbesvär

Givet: 26.6.2018
Liggarnummer: 3078
Diarienummer: 1713/3/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T3078

Styrelsen för Östra Finlands universitet hade beslutat att flytta verksamheten på campuset i Nyslott till Joensuu.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att beslutet som styrelsen för universitetet fattat utgjorde ett i 3 § i universitetslagen om den interna förvaltningen och i lagens 14 § 2 mom. 8 punkt om den allmänna organiseringen och universitetets verksamhetsstruktur avsett ärende. Utgående ifrån 28 § i universitetslagen tillsammans med 84 § 1 mom. 2 punkten i lagen framgick att beslut som allmänt gällde universitetets verksamhet och förvaltning inte enligt universitetslagen skulle anses vara överklagbara beslut. I rättspraxis och -litteratur har även vedertaget ansetts att beslut som gäller den interna organiseringen av förvaltningen och omedelbart endast organisationen av statlig myndighet och dess struktur inte har ansetts utgöra i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsedda överklagbara beslut (se t.ex. Pekka Hallberg – Pirkko Ignatius – Heikki Kanninen: Hallintolainkäyttölaki, Helsingfors 1997, s. 89–90; Olli Mäenpää: Hallintoprosessioikeus, Helsingfors 2007, s. 157–158).

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd i ärendet och ändrade inte slutsatsen i förvaltningsdomstolens beslut med vilket A:s besvär avvisats utan att pröva dem.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Universitetslagen 3 §, 14 § 2 mom. 8 punkten, 28 § och 84 § 1 mom. 2 punkten.

Beslutet har även publicerats som ett annat beslut (endast på finska).

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Riitta Kreula.

 
Publicerad 26.6.2018