3.10.2018/4481

Barns och ung persons rätt till eftervård – Avslutande av omhändertagande – Tillfällig placering i hemmet före omhändertagandet avslutas – Tidpunkt då rätten till eftervård börjar

Givet: 3.10.2018
Liggarnummer: 4481
Diarienummer: 1659/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T4481

Frågan gällde när rätten till eftervård som avses i 75 § i barnskyddslagen börjar i en situation där det omhändertagna och i vård utom hemmet placerade barnet hade varit tillfälligt placerad i sina föräldrars vård och fostran enligt den nämnda lagens 49 § 3 mom. före omhändertagandet avslutats.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att under tiden för omhändertagandet beslutar kommunens organ som ansvarar för socialvården i sista hand om vårdanden om barnet och vårdens innehåll även i en situation som avses i 49 § 3 mom. i barnskyddslagen. Barnet är därmed placerat i vård utom hemmet även under den tid då han eller hon är omhändertagen och placerad i hemmet enligt den nämnda bestämmelsen. Med beaktande av detta började rätten till eftervård från det att omhändertagandet avslutats och inte från den tidpunkt då den tillfälliga placeringen i hemmet enligt 49 § 3 mom. i barnskyddslagen börjat.

Barnskyddslagen 40 §, 45 § 1 mom., 49 §, 75 § och 76 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Katariina Flinkman.

 
Publicerad 3.10.2018