10.10.2018/4574

Rättshjälp – Begäran om avgörande – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Biträdets åtgärder under ärendets behandling i Migrationsverket – Annat än domstolsärende – Utomprocessuellt ärende – Fatalietid – Lämnande utan prövning – Rättegångsbiträdets arvode

Givet: 10.10.2018
Liggarnummer: 4574
Diarienummer: 59/4/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T4574

En asylsökande hade beviljats rättshjälp i ett ärende som gällde internationellt skydd. Rättshjälpsbyrån hade genom sitt beslut delvis avslagit biträdets yrkande på arvode för åtgärder som vidtagits under behandlingen av asylsökandens ärende gällande internationellt skydd i Migrationsverket. Förvaltningsdomstolen hade i det beslut som besvären gäller avslagit de yrkanden som gjorts i begäran om avgörande.

Enligt 26 § 1 mom. i rättshjälpslagen får ett beslut som fattats med stöd av rättshjälpslagen, om beslutet har fattats innan huvudsaken har avgjorts, överklagas genom separata besvär med iakttagande av vad som föreskrivs om överklagande i huvudsaken. Med beaktande av nämnda bestämmelse skulle 196 § i utlänningslagen tillämpas då ändring söktes i förvaltningsdomstolens beslut gällande begäran om avgörande som gällde biträdets arvode, trots att ingen ändring sökts i huvudsaken.

Fatalietiden för besvärstillståndsansökan till högsta förvaltningsdomstolen bestämdes därför i enlighet med 196 § 3 mom. i utlänningslagen. Besvärstillståndsansökan skulle göras inom 14 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärstillståndsansökan lämnades utan prövning för att den inte anförts inom utsatt tid.

Rättshjälpslagen 24 § 1 mom. och 26 §

Utlänningslagen 190§ 1 och 3 mom. och 196 § 1, 3 och 4 mom.

Förvaltningsprocesslagen 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom.

Se även HFD 2016:27

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari och Anne Nenonen. Föredragande Antti Jukarainen.

 
Publicerad 10.10.2018