1.11.2018/5054

Ansökningsärende gällande rättshjälp – Extraordinärt rättsmedel – Återbrytande – Biträdets arvode – Sänkt arvode – Ärende som gäller internationellt skydd

Givet: 1.11.2018
Liggarnummer: 5054
Diarienummer: 4405/4/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T5054

Högsta förvaltningsdomstolen hade i sitt beslut som gällde internationellt skydd sänkt biträdets arvode på den grund att besvärstillståndsansökan till väsentliga delar var identisk med ett annat ärende som blivit anhängigt samma dag i högsta förvaltningsdomstolen. Ärendena hade motsvarande sakinnehåll och biträdet var det samma i båda ärendena. Skötseln av ärendet hade varit bristfälligt på den grund att biträdet i besvärstillståndsansökan till vissa delar hänvisat till uppgifter som gällde besvärstillståndsansökan i det andra ärendet.

Biträdet begärde i sin skrivelse till högsta förvaltningsdomstolen att högsta förvaltningsdomstolen rättar det felaktiga beslutet gällande biträdets arvode och att biträdet betalas det yrkade fasta arvodet 400 euro. Biträdet ansåg att skälen till det sänkta arvodet var felaktiga.

Skrivelsen gällde inte ett i rättshjälpslagen avsett yrkande om arvode och inte heller en komplettering av ett tidigare yrkande gällande arvode. Begäran gällde en ny utvärdering av de omständigheter som låg till grund för högsta förvaltningsdomstolens beslut att sänka arvodet. Ärendet skulle därför behandlas som en i 63 § i förvaltningsprocesslagen avsedd ansökan om återbrytande av ett lagakraftvunnet beslut gällande arvodet i ett rättshjälpsärende. Ansökan avslogs.

Rättshjälpslagen 17 § mom., 17 a § och 18 § 2 mom.

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 7a § 1 mom. 3 punkten, 9 § 1mom. 3 och 4 punkten

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom.

Ärendet har avgjots av justitieråden Anne E. Niemi, Taina Pyysaari ja Anne Nenonen. Föredragande Hannele Klemettinen.

 
Publicerad 1.11.2018