19.11.2018/5331

Utkomststöd – Beslut att inte bevilja utkomststöd – Klientens död – Övertagande av talan – Dödsboets besvärsrätt

Givet: 19.11.2018
Liggarnummer: 5331
Diarienummer: 1824/3/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T5331

Folkpensionsanstalten hade genom att delvis avslå ansökan beviljat sökanden utkomststöd för januari 2017. Folkpensionsanstaltens Center för omprövning avslog sökandens begäran om omprövning.

Sökanden av utkomststöd hade avlidit redan före begäran om omprövning avgjorts och besvär hos förvaltningsdomstolen anfördes för dödsboets del av sökandens dotter. Förvaltningsdomstolen ansåg att eftersom sökanden hade avlidit behövdes det inte längre något avgörande med anledning av yrkandet.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd, upphävde förvaltningsdomstolens beslut till denna del och utan att återförvisa ärendet till förvaltningsdomstolen tog det till omedelbar prövning.

Besvären gällde ett ekonomiskt stöd som hade beviljats åt sökanden under dennas levnadstid. Eftersom det var fråga om ett ekonomiskt stöd eller förmån, tog sökandens rättsinnehavare sökandens plats efter att denna avlidit. Till skillnad från vad förvaltningsdomstolen ansett hade dödsboet rätt att anföra besvär i saken. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade dödsboets besvär.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 19.11.2018