23.11.2018/5533

Ämbetsverket hade med stöd av 19 § 1 mom. i statstjänstemannalagen ålagt en tjänsteman att genomgå kontroll eller undersökning av hälsotillståndet för att bedöma dennas förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Enligt 57 § 1 mom. i statstjänstemannalagen får ändring i ett beslut som gäller en tjänsteman och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I 57 § 3 mom. i lagen föreskrivs om de beslut, över vilka man inte får anföra besvär.

Förvaltningsdomstolen hade på tjänstemannens besvär funnit att beslutet avsåg ingrepp i den personliga frihet och integritet som tryggats i 7 § i grundlagen. Åläggandet hade vidare en sådan inverkan på ändringssökandens rätt eller skyldighet att denna hade rätt att få ärendet prövat i besvärsinstans. Av denna anledning och då rätten att söka ändring i ett åläggande för utredning av hälsotillstånd inte förbjudits i statstjänstemannalagen, var beslutet överklagbart. Ändringssökandens rätt att söka ändring var inte beroende av huruvida denna iakttagit åläggandet eller inte.

Förvaltningsdomstolen avslog ändringssökandens besvär. Högsta förvaltningsdomstolen vidmakthöll förvaltningsdomstolens beslut.

Finlands grundlag 7 § 1 mom.

Statstjänstemannalagen 19 § 1 mom. samt 57 § (177/2013) 1 och 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Emil Waris.