8.4.2019/1392

Åland – Vattenärende – Miljögranskningsförfarande – Besvärstillstånd – Rikets lagstiftningsbehörighet i ett rättskipningsärende

Givet: 8.4.2019
Liggarnummer: 1392
Diarienummer: 5068/1/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2019:T1392

Frågan gällde byggande i vattendrag genom utfyllnad i samfällt vattenområde och de instruktioner som i miljögranskningsförfarande getts om genomförandet av projektet i enlighet med 15 § och 24 § i landskapslagen om miljöskydd (2008:124). Besvär över Ålands förvaltningsdomstols beslut i ärendet förutsatte besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen.

Landskapslagen om miljöskydd (2008:124) 15 § och 24 §

Vattenlag för landskapet Åland 4 kap. 1 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 4 §

Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten

Vattenlagen 15 kap. 6 § 1 mom. (975/2017)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari och Pekka Aalto samt miljösakkunnigråden Mikael Hildén och Harri Koivusalo. Föredragande Irene Mäenpää.

 
Publicerad 8.4.2019