Publicering av högsta förvaltningsdomstolens beslut

Denna instruktion har godkänts i kanslisessionen 21.5.2018 och är i kraft från 25.5.2018 och er-sätter den tidigare 2.12.2013 godkända instruktionen.

1 Årsboksbeslut

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar referat av sina viktigaste beslut (årsboksbeslut) på sin webbplats, varifrån de också överförs till Finlex-databasen (www.finlex.fi).

Årsboksbesluten är beslut med betydelse för lagens tillämpning i andra motsvarande fall eller som annars är av allmän betydelse. Årsboksbesluten numreras kronologiskt.

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar ett referat av beslutet på sin webbplats samma dag beslutet ges ut ifall det inte finns någon särskild anledning att senarelägga publiceringen.

Beslut om att publicera ett referat fattas av ordföranden i den sammansättning som avgjort ärendet.

Referatet sammanställs av den sammansättning som avgör ärendet. Referatet innehåller års-boksnummer, sökord, beslutsdag, liggarnummer, diarienummer, ECLI-nummer, en samman-fattning av rättsfrågan och högsta förvaltningsdomstolens centrala slutledningar, tillämpade lagrum och en redogörelse över ärendet.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut redogörs för i den utsträckning det är behövligt för en beskrivning av rättsfrågan eller till övriga delar. I regel publiceras beslutstexten i sin helhet, ifall det inte finns särskilda skäl att avvika från det (genom att t.ex. lämna bort den del av beslutet som gäller rättshjälp).

I referatet ingår ett eventuellt röstningsanförande och föredragandens skiljaktiga mening. Namnen på sammansättningens ordförande och ledamöterna samt föredraganden ingår i refe-ratet. I de fall föregående instans har varit en domstol eller besvärsnämnd, nämns på motsva-rande sätt i samband med redogörelsen för dess beslut namnen på dem som deltagit i beslutet.

Referatet skrivs på det språk beslutet ges på, finska eller svenska. Sökord, sammanfattning av rättsfrågan och högsta domstolens centrala slutledningar samt tillämpade lagrum ges ut på både finska och svenska.

2 Korta referat

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar även så kallade korta referat. De korta referaten in-nehåller beslutsdag, liggarenummer, diarienummer, ECLI-nummer, sökord, sammanfattning av beslutet eller en särskild rättsfråga och tillämpade lagrum. Namnen på sammansättningens ordförande och ledamöterna samt föredraganden ingår i de korta referaten.

Vad som ovan har sagts om årsboksreferaten gäller i övrigt i tillämpliga delar även för de korta referaten.

3 Övriga publicerade beslut

Högsta förvaltningsdomstolen publicerar även andra beslut om de anses vara av samhälleligt, regionalt eller annars allmänt intresse.

Högsta förvaltningsdomstolen kan även publicera beslut eller beslutsreferat eller sammanfatt-ningar översatta till andra språk. Översättningarna publiceras till exempel på högsta fövalt-ningsdomstolens webbplats och i domstolarnas internationella databaser.

4 Utelämnande av personuppgifter från material som publiceras

Utelämnande av personuppgifter kan göras på olika sätt och förutsätter en bedömning från fall till fall där man beaktar skyddet för personuppgifterna, ärendets natur, det publicerade beslu-tets begriplighet och andra omständigheter. Ärenden som är sekretessbelagda får inte inne-hålla parternas namn eller sådana andra uppgifter som eventuellt kan avslöja vem saken gäller.

Privatpersoners namn utelämnas och ersätts med bokstäver i referatet eller det publicerade materialet ifall det inte finns särskilda skäl till något annat förfarande. Även andra sådana upp-gifter med hjälp av vilka en enskild person eller begränsad grupp av personer kan kännas igen (t.ex. UMA-nummer, postadress eller en bils registernummer) ska utelämnas på tillämpligt sätt.

Företags eller andra organisationers namn utelämnas i regel inte från det publicerade materi-alet. Privatpersoners namn som firmanamn eller i samband med ett litet personbolag eller i motsvarande sammanhang utelämnas enligt samma principer som privatpersoners namn.

Namn ersätts med bokstäver i alfabetisk ordning (inte initialerna) ifall det inte finns skäl till nå-got annat förfarande.

 
Publicerad 24.5.2018