Beslut som publiceras i årsboken

HFD har sedan år 1918 publicerat referat av sina principiellt viktigaste beslut i en årsbok. I årsboken publiceras beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse.

Numera publiceras det årligen omkring tvåhundra årsboksbeslut.

HFD:s årsboksavgöranden publiceras på det språk som beslutet har getts. På svenska finns därför endast de beslut som har getts på svenska. Av alla årsboksbeslut görs dock ett kort sammandrag, som översätts till det andra inhemska språket.

Sammandrag från de senaste årsboksavgörandena (eller fullständiga referat, om beslutet har getts på svenska) finns på denna sida. De senaste årsboksavgörandena inklusive nyckelord finns nedan. Årsboksbesluten från och med slutet av år 2013 finns på denna sida i vänstra spalten (i mobilversionen finns länken bakom plusset) och i högra spalten som länkar till Finlex enligt årtal (i mobilversionen längst ner på denna sida).

Alla årsboksbeslut har förutom ett eget liggarnummer också ett eget årsboksnummer. Årsboksnumren är vedertaget av formen HFD 2016:50. Formen ska användas t.ex. i samband med beslutshänvisningar. Av söktekniska skäl har på HFD:s webbplats och i Finlex ett kolon lagts till mellan HFD och årtalet, t.ex HFD:2016:50. Skrivsättet används tillsvidare i samband med söktjänsterna, men det första kolonet är inte avsett att vara en del av årsboksnumret eller att användas i hänvisningar.

De allra senaste besluten kan saknas på denna sida om sammandraget ännu inte har översatts, men de finns på finska på de finskspråkiga sidorna för beslut. Även det fullständiga referatet på finska finns där. I Finlex finns sökfunktioner för alla svenskspråkiga referat.

2.4.2020
Beskattning av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Krav på inhemskt bolag – Tolkning av EU:s grundfördrag – Etableringsfrihet – Avdrag av förlust - Tidsperiod för att avdra förlust
1.4.2020
Medborgarskapsärende – Boendetidsvillkor – Unionsmedborgare – Europeiska kemikaliemyndigheten – Rätt att vistas permanent i Finland – Egentligt bo och hemvist
30.3.2020
Kommunalärende – Kommunalfullmäktiges beslut – Borgmästarmodell – Övergång till borgmästarmodell under mandattiden – Återkallande av kommunstyrelsens uppdrag – Principen om en förtroendevalds oavsättlighet – Organisationsförändring
25.3.2020
Jaktlagen – Dispens – Fridlyst djurart – Järv – Fångstområde – Naturvård – Natura 2000-område – Art som utgör grund för skyddet – Behovet av en Naturabedömning
20.3.2020
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Flyktingstatus – Alternativt skydd – Urskillningslöst våld – Asylsökandens personliga omständigheter – Orsakssamband
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Allmän säkerhet – Tvingande skäl – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus)
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Stamvårdande jakt – Bekämpa tjuvjakt – Berättigat syfte för att bevilja dispens – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020
Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens – Dispens från fredning av varg – Stamvårdande jakt – Bekämpa tjuvjakt – Berättigat syfte för att bevilja dispens – Annan tillfredsställande lösning – Gynnsam skyddsnivå (bevarandestatus) – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
19.3.2020
Markanvändning och byggande – Detaljplaneändring – Generalplans styrande verkan – Krav på detaljplanens innehåll – Värnande om den byggda miljön – Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) – Betongsilor – Nybyggnads lämplighet i en värdefull bebyggd miljö – Tillräcklig utredning
16.3.2020
Utlänningsärende – Jävig domares tillbakaträdande – Muntlig förhandling – Rättvis rättegång
10.3.2020
Miljöskyddslagen – Miljötillstånd – Tillståndsvillkor – Tillståndsansökans bindande verkan – Tillståndsbeslutets recitdels bindande verkan – Lindrade krav i förordningen
5.3.2020
Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Aktieköp till underpris – Överlåtelse till bolag som ägs av aktieägares bröstarvinge – Orealiserad värdestegring
5.3.2020
Utkomststöd – Grundläggande utkomststöd – Serviceboende – Måltidsavgift – Utgifter som täcks med grunddelen – Övriga grundutgifter – Utgifter för kost
4.3.2020
Kommunalärende – Klientavgift – Handikappservice – Självriskandel för färdtjänst – Allmänt beslut om självriskandelens grunder – Kilometergrund – Zonbaserade enkelbiljetter
4.3.2020
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Ändring av de i kommunen fastslagna grunderna för beviljande av stöd – Sänkning av betalningsklassen inom vårdberoendegruppen – Retroaktivitet – Besvär – Förvaltningstvistemål
28.2.2020
Nyttighetsmodell – Grund för ogiltigförklaring – Ändring till modellansökan – Ändring av ansökan om europapatent – Iakttagande av villkoren för ändring – Samma uppfinning
19.2.2020
Markanvändning och byggande – Detaljplaneändring – Krav på detaljplanens innehåll – Byggd miljö – Gårdsområde – Kompletteringsbyggande
17.2.2020
Miljöskydd – Verksamhet av försöksnatur – Termisk återvinning av gjuterisand – Rökgasutsläpp – Behov av miljötillstånd – Förbud mot förorening av grundvatten – Riskbedömning – Tillräcklig utredning
14.2.2020
Inkomstbeskattning – Skattepliktig inkomst – Fastighetssammanslutning – Bostad i aktieägares besittning – Tomt – Bolagsvederlag som understiger gängse hyra
13.2.2020
Miljötillstånd – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten – Bedömningskriterier för föroreningsrisken – Grundvattnets strömningsriktning – Hantering av dagvatten – Hängande grundvatten
13.2.2020
Miljötillstånd – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten – Bedömningskriterier för föroreningsrisken – Grundvattnets hydrogeologiska förhållanden – Områdesspecifik riskbedömning
7.2.2020
Sjötrafik – Begränsning av sjötrafik – Tidsbundet förbud – Autonom sjötrafik – Testnings- och pilotverksamhet – Säkerhet inom sjötrafiken – Allmänt intresse
7.2.2020
Tillsyn över arbetarskyddet – Tillämpningsområdet för beställaransvarslagen – Definition av beställare – Motsvarande företag som är verksamt i utlandet – Regionförvaltningsverkets rätt att erhålla information
5.2.2020
Kommunalärende – Tjänsteval – Kommundirektörsvikariat – Allmänna utnämningsgrunder för tjänster – Diskriminering – Kön
31.1.2020
Kommunalärende – Statligt stöd – Fastighetsköp – Hyra – Helhetsarrangemang – Uppfyllandet av kriterierna för statligt stöd – Utredning av marknadsmässighet – Ekonomisk utredning
30.1.2020
Beskattningsförfarande – Jämförelseuppgiftsgranskning – Dataskydd – Bank – Kundregister – Begäran om uppgifter och dess lagenlighet – Allmän dataskyddsförordning
27.1.2020
Gåvoskatt – Skattelättnad på grund av generationsväxling – Fortsatt företagsverksamhet – Aktiebolag – Aktier – Rösträtt – Aktier av olika slag
23.1.2020
Handlingsoffentlighet – Sekretess – Uppgift som gäller kommunens näringsverksamhet – Privat företagshemlighet – Ekonomisk skada – Uppskattning om fastighets marknadsvärde
21.1.2020
Barnskyddsärende – Fortsatt omhändertagande – Begränsning av kontakterna – Fosterföräldrarnas närvaro
20.1.2020
Handlingsoffentlighet – Asylsökande – Skyddspolisen – Motiveringsdelen och bakgrundsmaterialet till skyddspolisens utlåtande om asylansökan – Handling som gäller upprätthållande av statens säkerhet – Partsoffentlighet – Parts rätt att ta del av handling – Förfarandedirektivet
20.1.2020
Naturvårdslagen – Förvaltningstvång – Skogsavverkning – Anmälan om användning av skog – Natura 2000 -område – Natura-bedömning – Prövning av om en bedömning behövs
17.1.2020
Kommunal tjänsteinnehavare – Avstängning från tjänsteutövning – Körförbud – Särskilda behörighetsvillkor – Förhinder att sköta tjänsten
15.1.2020
Markanvändning och byggande – Byggnadsordning – Allmänna förutsättningar för byggnadsordningens föreskrifter – Föreskrift som tillåter byggande av sidobostäder – Sidobostads användningsändamål – Föreskrifts tillämpningsområde – Lokala förhållanden – Tillräcklig utredning
20.12.2019
Handlingsoffentlighet – Val av stadsdirektör – Utomstående rekryterare – Icke-handling – Identitetens offentlighet då personen inte gett sitt samtycke till en tjänst
20.12.2019
Ortodoxa kyrkan – Församlingsfullmäktiges behörighet – Avskedande av församlingsrådets medlemmar
19.12.2019
Miljöskydd – Miljötillstånd – Förutsättningar för beviljande av tillstånd – Placering – Försiktighetsprincipen – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Klassificering av vattenförekomsts status
19.12.2019
Körrätt – Medicinska krav för körkort – Skyldighet att lämna in läkarutlåtande - Straffbart bruk av narkotika – Bötesstraff – Cannabiscigarett – Proportionalitetsprincipen
18.12.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Kvotflykting – Permanent uppehållstillstånd – Behörig förvaltningsdomstol
18.12.2019
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen – Hörande av barn i muntlig förhandling – Processuellt avgörande att höra barn utan dess biträde – Felaktigt förfarande i förvaltningsdomstolen
18.12.2019
Offentlig upphandling – Upphandling av social- och hälsovårdstjänster – Upphandling enligt bilaga E –Tolkningstjänster – Ställa jämförelsegrunder – Namnge den person som utför tjänsten i anbudet – Person som rekryteras – Poängsättningsmodell – Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna – Ramavtal
17.12.2019
Utlänningsärende – Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Internationellt skydd – Ny ansökan – Avvisning –Verkställighetsbestämmelse – Förvaltningsdomstolens behörighet
16.12.2019
Markanvändning och byggande – Generalplan – Vindkraft – Konsekvensbedömning – Tillräcklig utredning – Planebestämmelser – Värnandet av naturvärdena – Art som avses i habitatsdirektivets bilaga IV (a) – Varg – Föröknings- och rastplats – Förbud mot att förstöra och försämra
16.12.2019
Mervärdesskatt – Skattskyldighetsgrupp – Delning av avdragsrätten – Allmänna kostnader
16.12.2019
Rättegångsförfarande – Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Laboratorietjänster – Analys av prover – Jura novit curia – Ny besvärsgrund
16.12.2019
Handlingsoffentlighet – Persons ekonomiska ställning – Uppgift som beskriver ekonomisk ställning – Löneuppgift – Lönekostnad – Kostnadsberäknings specifikation – Sitra
13.12.2019
Överlåtelseskatt – Skatteplikt – Överlåtelse av värdepapper – Utländska parter i en överlåtelse – Kringgående av skatt – Flyttning av europabolags säte till Finland
12.12.2019
Diskrimineringslagen – Diskriminering – Tillsyn – Diskriminerings- och jämlikhetsnämndens behörighet – Arrangemangen under "Öppet Hus"-dagen i de högsta domstolarna – Förhindrat tillträde till evenemang
11.12.2019
Barnskydd – Avslutande av omhändertagande – Muntlig förhandling
10.12.2019
Felparkeringsavgift – Fordonets förare – Fordonets ägare eller innehavare – Ansvar för felparkeringsavgift – Provnummerintyg – Provnummerskyltar
10.12.2019
Körrätt – Körförbud – Medicinska krav för körkortstillstånd – Läkares anmälan om förares hälsotillstånd – Myndighetens utredningsskyldighet – Hörande – Rätt att anföra ny utredning – Den tid som gått sedan läkarutlåtandet gavs
10.12.2019
Kommunalärende – Val av kommundirektör – Jämförelse av kvalifikationer – Faktisk jämförelse – Intervjugrupp – Fullmäktigeseminarium före fullmäktiges sammanträde
9.12.2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Inkomstkällan för näringsverksamhet – Idkande av näringsverksamhet – Åtgärder som syftar till att avveckla verksamheten
9.12.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Utredning av ärendet – Hörande – Stat i förhållande till vilken behovet av internationellt skydd prövas
2.12.2019
Medborgarskapsärende – Boendetidsvillkor – Annan än kort frånvaroperiod – Vägande personlig orsak – Avbrott i oavbruten boendetid
19.11.2019
Handikappservice – Färdtjänst – Gravt handikappat barn – Behov att bli självständig – Stödperson
15.11.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Fortsatt tillstånd – Försörjningsförutsättning – Nytt arbetsförhållande – Bristande försörjningsförutsättning under föregående uppehållstillstånd – Negativt delbeslut
14.11.2019
Offentlig upphandling – Nationell upphandling – Anbudsgivares lämplighet – RALA-behörighet – Allmänna principer för offentlig upphandling
14.11.2019
Offentlig upphandling – Upphandling av social- och hälsovårdstjänster – Tjänster enligt bilaga E – Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet – Referens – Grupp – Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller – Anbudsansökan
14.11.2019
Markanvändning och byggande – Inlösning – Inlösningsgrunder – Generalplan – Kommun – Markpolitik – Markförvärv – Allmänt behov
12.11.2019
Domännamn – Domännamn som motsvarar någon annans firma – Godtagbar grund – Kommunikationsverkets behörighet
8.11.2019
Landsbygdsprogrammet – Stöd för utvecklingsprojekt – Godtagbara kostnader för stöd – Mervärdesskatt – Kommun som stödtagare
8.11.2019
Landsbygdsprogrammet – Företagsstöd – Investeringsstöd – Ägarbyte i företag – Företags nyhetsvärde
6.11.2019
Mervärdesskatt – Skattegrund – Vederlag – Deltagaravgift – Priser – Tävlingsregler
4.11.2019
Domännamn – Domännamn som motsvarar någon annans firma – Godtagbar grund – Kommunikationsverkets behörighet
4.11.2019
Markanvändning och byggande – Detaljplaneändring – Generalplanens styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll – Värnande om den byggda miljön – Riksomfattande mål för områdesanvändning – Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) – Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen – Syneförrättning
31.10.2019
Överlåtelseskatt – Skattegrund – Fastighetsaktiebolag – Bolagslåneandel – Bolagslåneandelar som belastar aktierna – Banklån
31.10.2019
Överlåtelseskatt – Skattegrund – Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – Bolagslåneandel – Bolagslåneandelar som belastar aktierna – Banklån
30.10.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Studera vid universitet – Utbytesstudier i Norge – En hel termins utbytesstudier
29.10.2019
Mervärdesskatt – Undanröjande av förhandsavgörande – Komplettering av i ärendet framlagd utredning
18.10.2019
Offentlig upphandling – Uteslutning av anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Av prövning beroende grunder för uteslutning – Avtalsbrott – Hävning av tidigare upphandlingskontrakt – Anbudsgivares avhjälpande åtgärder – Anhängig rättegång i tingsrätten – Principen om likvärdig och icke-diskriminerande behandling
15.10.2019
Inkomstbeskattning – Förlustutjämning – Fusion – Fusionens inverkan på minskning av förlusten – Indirekt ägarväxling – Tillstånd att använda förluster som avdrag
15.10.2019
Inkomstbeskattning – Avdrag av förluster – Kommanditbolag – Byte av andelsägare – Tyst bolagsman – Ansvarig bolagsman – Kapitalinvesteringsverksamhet
14.10.2019
Personlig inkomst eller inte – Näringsinkomst – Inkomstens skattepliktighet – Överlåtelse av aktier – Affärsförmögenhet – Anläggningstillgångsaktie – Universalsuccession – Fission – Överlåtelse som görs av övertagande företag
11.10.2019
Sametingsval – Upptagning i vallängd – Avslag på rättelseyrkande – Rätt att få ett motiverat beslut – Ändringssökande
3.10.2019
Förvaltningsbesvär – Tidpunkt för anhängiggörandet – Barnskydd – Omhändertagande – E-postmeddelande av en ledare på vårdplatsen – Rättsskydd som en grundrättighet
1.10.2019
Markanvändning och byggande – Bygglov – Förutsättningar för beviljande av bygglov – Vindkraftverk – Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper – Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser – Generalplanebestämmelse
1.10.2019
Markanvändning och byggande – Bygglov – Förutsättningar för beviljande av bygglov – Vindkraftverk – Uppgifter om ett planerat vindkraftverks egenskaper – Tillräcklig utredning av projektets konsekvenser – Generalplanebestämmelse
27.9.2019
Beskattning av personlig inkomst – Naturliga avdrag – Anskaffningsutgift – Anläggningstillgångar – Värdeinstrument – Cello – Cellostråke – Professor
26.9.2019
Sametingsval – Upptagning i vallängd – Förälders samiska identitet – Förälder upptagen i vallängden för senaste val – FN:s människorättskommittés synpunkt – Gruppidentifikation och samernas självbestämmanderätt
23.9.2019
Överlåtelseskatt – Skattegrund – Betalningsåtagande – Betalningsåtagandet kommer till godo – Entreprenadfordran – Överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag
23.9.2019
Överlåtelseskatt – Skattegrund – Betalningsåtagande – Överlåtelse av delägarlån – Lagens ordalydelse
20.9.2019
Förvaltningstvistemål – Statlig tjänsteman – Fastställelse av tjänsteförhållande – Ett med tjänsteförhållandet sammanhängande yrkande – Gottgörelse för dröjsmål
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Invalidpension – Muntlig förhandling – Ny utredning – Högsta förvaltningsdomstolens behörighet
19.9.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Försäkringsdomstolens beslut – Muntlig förhandling – Domstolens prövning ex officio – Ärende som gäller återkrav – Bedömning av svikligt förfarande
18.9.2019
Handikappservice – Personlig assistans – Personlig assistent – Anhörig – Sätt att ordna assistans – Köpt tjänst
18.9.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Äktenskap – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet – Bli bekant på en webbplats – Familjeliv – Bevisbörda – Skenäktenskap
16.9.2019
Yrkeshögskola – Beslut om att bevilja högskoleexamen – Fusk – Begäran om återbrytande på grund av ny utredning – Avslag på ansökan om återbrytande
13.9.2019
Barnskydd – Ändring av platsen för vård utom hemmet – Hörande av barn – Hörande av delaktiga i ärendet – Utelämna hörandet – Tillämplig lag – Procedurfel
13.9.2019
Markanvändning och byggande – Undantag – Förenings besvärsrätt – Rätt att anföra besvärsgrunder
12.9.2019
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Fastställande av försörjningsförutsättningen – Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd – Familj som bor i gemensamt hushåll
11.9.2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Fusion över statsgränserna – Skattepliktig inkomst – Kontinuitetsprincipen – Regleringsprovision och garantiarvode – Låne- och borgensförbindelser som getts under de fusionsföregående skatteåren
10.9.2019
Lagen om pension för arbetstagare – Motivering av beslut – Ministeriebeslut – Försäkringsverksamhet
4.9.2019
Offentlig upphandling – Fastigheters avfallshantering – Anbudsförfrågan – Definition av föremålet för upphandlingen – Tillräckliga uppgifter för att lämna anbud – Principerna om öppenhet, lika behandling av anbudsgivarna och proportionalitet
2.9.2019
Inlösningstillstånd – Kraftledning – Ändrad ledningsrutt – Kommunens utlåtande – Bristfällig utredning
30.8.2019
Kommunalbesvär – Jäv hos fullmäktigeledamot – Ansvarsfrihet – Ett understött förslag om att ansvarsfrihet inte beviljas
30.8.2019
Mervärdesskatt – Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar – Formella förutsättningar för debitering – Tidsfrist
28.8.2019
Mervärdesskatt – Förutsättningar för beskattning enligt uppskattning – Skatterevision – Försäljning som saknas i bokföringen – Uppskattning – Bedömning av bevisningen – Restaurangverksamhet
27.8.2019
Handikappservice – Ordnande med personlig assistens – Arbetsgivarmodell – Servicesedel – Förutsättningar för att fungera som arbetsgivare – Av staden ordnad hjälp
27.8.2019
Tjänstemannaärende – Polis – Uppsägning – Synnerligen vägande skäl – Grovt rattfylleri – Polismans uppförande – Tilltron till att polisens uppgifter sköts på behörigt sätt
26.8.2019
Mervärdesskatt – Uthyrning av platser för fordonsparkering – Kommunens personalparkering – Avdragsrätt
26.8.2019
Privata socialtjänster – Stödtjänster inom hemservice – Skriftlig anmälan om erbjudande av stödtjänster inom hemservicen – Förvaltningsbeslut – Besvärsrätt
22.8.2019
Varumärke – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Positionsvarumärke – Varumärkesslag – Framställning av varumärke – Föremålet för varumärkesskydd – Klar och precis varumärkesansökan – Ändring av varumärkesansökan – Ändring av besvären – Prövning av yrkande – Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
20.8.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Viss samhällsgrupp – Sexuell läggning – Bedömning av könsidentitet
20.8.2019
Konkurrensärende – Kartell – Förenhetligat förfarande – Marknadsuppdelning – Muntlig förhandling – Skriftlig vittnesberättelse – Advokatens tystnadsplikt – Konkurrensöverträdelse genom syfte – Berättigandegrunder – Delaktighet – Lösgörelse från konkurrensöverträdelse – Åläggande av påföljdsavgift – Lika behandling – Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
19.8.2019
Besvärsrätt – Vattenlagen – Vattenhushållningsärende – Århuskonventionen – Ekonomisk zon – Miljöorganisation – Stiftelse – Stadgeenligt verksamhetsområde – Projektets influensområde
19.8.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återställande av försutten fatalietid – Processadress – Inkomstbeskattning
14.8.2019
Ersättning för rättegångskostnader – Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt – Mervärdesskatteärende
7.8.2019
Mervärdesskatt – Avdragsrätt – Fastighetsinvesteringsverksamhet – Utgifter som hänför sig till försäljning av fastigheters samt fastighets- och bostadsaktiebolags affärslokalers aktier
17.7.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Somalia – Ny skyddsgrund – Könsstympning – Minderårig asylsökande – Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019
Importskatter – Punktskatt – Mervärdesskatt – Import i strid med bestämmelserna – Delaktig i import – Importfinansiering – Snus
8.7.2019
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och Förlägganden – Skolhund – Förvaring av djur i ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme – Tillfälligt och godtagbart skäl – Transportbur
5.7.2019
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Sametingsvalet – FN:s människorättskommitté – MP-konventionen – Bryta mot internationell konvention – Förutsättningarna för återbrytande – Upptagning i vallängd – Ursprungsfolk – Samedefinitionen – Självidentifikation – Gruppgodkännande – Helhetsbedömning
5.7.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – FN:s människorättskommitté – Bryta mot internationell konvention – Förutsättningarna för återbrytande – Sametingsvalet – Samedefinitionen – Upptagning i vallängd
5.7.2019
Beskattning av personlig inkomst – Periodisering av inkomster – Skatteår – Överlåtelsevinst – Riktad emission – Aktieteckning – Konvertering av masskuldebrev – Godkännande av bolagets styrelse
4.7.2019
Service för funktionshindrade – Personlig assistens – Fritidsaktiviteter och hobbyer – Barn – Utvecklingsstörning – Behov av uppsikt – Bli självständig
1.7.2019
Kommunalärende – Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Fjärrvärme
28.6.2019
Offentlig upphandling – Företag som hör till samma företagsgrupp som anbudsgivaren har deltagit i förberedelserna av upphandlingen och entreprenadförhandlingen – Intressekonflikt – Utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet – Gottgörelseärende – Förutsättningar för gottgörelse
26.6.2019
Offentlig upphandling – Ramavtal – Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet – Beskrivning av föremålet för upphandlingen – Tillräcklig information för att lämna anbud – Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet
25.6.2019
Handlingsoffentlighet – Tidpunkt för bedömning av offentligheten – Omfattningen av ett statsbolags företagshemlighet – Tystnadsplikt inom advokatverksamhet – Offentlighet gällande uppgifter om ett bolags styrelsearbete – Promemoria över granskningen – Utredning av derivatansvaren
25.6.2019
Fastighetsskatt – Skatteprocent – Byggnad för stadigvarande boende – Byggnadshelhet – Självständig separat byggnad – Tredimensionellt delad besittning
19.6.2019
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Beskattnings av personlig inkomst – En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare – SICAV-investeringsfond – UCITS-fond – Avkastningsandel – Förvärvs- och kapitalinkomst – Fri rörlighet för kapital
18.6.2019
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Egendomsbegreppet – Kapitaliseringsavtal
17.6.2019
Markanvändning och byggande – Bygglov – Förlängning av bygglov för slutförande av arbetet – Påbörjande av byggnadsarbetet – Inledande möte – Anmälan om påbörjande av byggnadsarbete – Skydd för berättigade förväntningar
12.6.2019
Förvaltningstvistemål – Avtal om närståendevård – Vård- och serviceplan som bilaga till avtalet – Anteckning i planen om att rätten till personlig assistens upphör – Skilda beslut om personlig assistens – Avtalets och beslutens åtskildhet
12.6.2019
Barnskydd – Omhändertagande – Jäv – Direktör för barnskyddet – Utredningsbegäran som gäller barnets förälder – Muntlig behandling i förvaltningsdomstolen av ansökan om omhändertagande – Rättvis rättegång
12.6.2019
Miljötillstånd – Stenbrytning och -krossning – Transport av stenmaterial – Trafik på en för allmän trafik avsedd led – Buller – Oskäligt besvär – Tillståndsbestämmelsernas tillräcklighet
10.6.2019
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Konkurrensärende – Fatalietid för framställning om påföljdsavgift – Preskription av framställning om påföljdsavgift – Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet – Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad – Entreprenadanbud – Entreprenadavtal – Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet
3.6.2019
Mervärdesskatt – Tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer – Förskottsbetalning – Övergångsbestämmelse – Tidningsprenumeration – Ändrad skattesats
3.6.2019
Miljöskyddslagen – Förvaltningstvång – Torvproduktion – Begäran att avbryta verksamheten – Iakttagande av tillståndsbestämmelser – Skyldighet att vara konsekvensmedveten – Skyldighet att förebygga förorening – Kontrollplan – Översyn av tillståndet
28.5.2019
Försäljningstillstånd för läkemedel i parallellimport – Förpackningspåskrifter på främmande språk – Besvärsrätt för innehavaren av det ursprungliga försäljningstillståndet – Besluts direkta påverkan – Konkurrent – Behov av rättsskydd
28.5.2019
Parallellimport av läkemedel – Förpackningspåskrifter på främmande språk – Åtgärdsbegäran – Besluts överklagbarhet – Avslag på åtgärdsbegäran – Besluts direkta påverkan – Konkurrent – Besvärsrätt – Behov av rättsskydd
28.5.2019
Närståendevård – Ordnande av ledighet för närståendevårdare – Servicesedlar – Senarelagd ledighet eller ersättning på grund av outtagen ledighet – Besvär eller förvaltningstvistemål
24.5.2019
Tillämpning av statsunderstödslagen – Förvaltningsprocess – Förvaltningsärende – Förvaltningsbeslut – Utövning av offentlig makt – Offentligt rättsförhållande – Allmän rättskipning – Privaträttsligt avtal – Statsunderstöd åt utländsk organisation att användas utanför Finland – Avbrytande av utbetalning och återkrav av statsunderstöd – Besluts överklagbarhet – Förvaltningsdomstolens behörighet
23.5.2019
Markanvändning och byggande – Generalplan – Generalpanebestämmelse – Förbud att bedriva gruvdrift
15.5.2019
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Akties anskaffningsvärde anskaffningsutgift – Sammanlagda aktier – Skilda aktieposter
14.5.2019
Rättshjälp – 13 §:n 3 mom. i rättshjälpslagen – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Förvaltningsförfarande – Åtgärder som hänför sig till beredningen av ansökan om omhändertagande – Domstolsärende
9.5.2019
Överlåtelsebeskattning – Överlåtelse av aktier i fastighetsaktiebolag – Skattefrihet i samband med omstrukturering av yrkeshögskolor – Kommun som mottagare – Lagens ordalydelse
9.5.2019
Offentlig upphandling – Upphandlingskontrakt – Skol- och daghemsfotografering
9.5.2019
Beviljande av utkomststöd – Grundläggande utkomststöd – Folkpensionsanstalten – Asylsökande – Oundgänglig utkomst – Mottagningstjänster – Förebyggande utkomststöd
6.5.2019
Beskattning av näringsinkomst – Beskattningsbar inkomst – Anläggningstillgångsaktie – Tillgångar som främjar näringsverksamheten – Mässverksamhet
24.4.2019
Beviljande av utkomststöd – Grundutgift – Grundläggande utkomststöd – Folkpensionsanstalten – Vistelse i Finland – Familjemedlem – Flytt till Finland
24.4.2019
Utkomststöd – Grundläggande utkomststöd – Kompletterande utkomststöd – Serviceboende – Klientavgift – Måltidsavgift – Sänkning eller slopning av avgift
15.4.2019
Handlingsoffentlighet – Handling som hör till lagfartsärende – Avvittrings- och arvskiftesinstrument – Tillämplig lag – Lantmäteriverkets behörighet
12.4.2019
Inkomstbeskattning – Avskrivning av förluster - Fusion – Fusionens inverkan på avskrivning av förlust – Successiva fusioner – Koncernbolag
11.4.2019
Skjutvapen – Återkallande av innehavstillstånd – Hörande i samband med återkallande – Skyldighet att underrätta on rättigheten att anlita ett biträde
9.4.2019
Utkomststöd – Övriga grundutgifter – Boendeutgifter – Finansieringsvederlag – Bostadsaktiebolagslån – Nybyggnation – Aktiernas anskaffningsutgift – Hänvisning till bestämmelser gällande bostadsbidrag – Separata stödtyper
2.4.2019
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Gruppensionsförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Grunden för hur försäkringspremien bestäms – Delägare som är företagare – Övriga delägare
29.3.2019
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Egendomsbegreppet – Virtualvaluta – Betalningsmedel – Värdepapper – Ether
29.3.2019
Kommunalärende – Bokslut – Riktiga och tillräckliga uppgifter – Resultatet av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning – Avskrivning enligt plan – Avskrivningstider – Försiktighetsprincipen – Motsvarighet mellan avskrivningar och investeringar som avskrivs – Bestående aktiva – Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar – Bokslutets noter
27.3.2019
Beskattningsförfarande – Skatteinspektion – Jämförelseuppgiftsgranskning – Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter
12.3.2019
Vattenhushållningsärende – Grundvatten – Energibrunn – Jordvärmesystem – Kvaliteten på grundvatten – Förorening – Intresseavvägning – Allmänt intresse – Klimatförändring – Utsläpp av växthusgaser
8.3.2019
Principen om ne bis in idem – Dubbel bestraffning – Administrativ påföljd av straffkaraktär – Gottgörelse som ska erläggas åt försäkringsbolaget – Avtalsrättslig betalningspåföljd – Fordonsföreseelse – Bötesstraff
6.3.2019
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde för mervärdesskatt – Affärsverksamhet – Myndighetsverksamhet – Skattskyldighet – Religiösa samfund – Församling
5.3.2019
Mervärdesskatt – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Hyra av fastighet – Tjänster som anknyter till fastighet – Maskinsalstjänst
4.3.2019
Gåvobeskattning – Skattelättnad på grund av generationsväxling – Bedrivande av jord- och skogsbruk – Skogslägenhet – Gårdsbruksenhet
1.3.2019
Statstjänsteman – Uppsägning – Minskning av det arbete som kan erbjudas – Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst – Sk. ny arbetstagare
1.3.2019
Statstjänsteman – Uppsägning – Minskning av det arbete som kan erbjudas – Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst – Uppgift av permanent karaktär – Sk. ny arbetstagare
26.2.2019
Extraordinärt ändringssökande – Besvär som gäller på ordande av serviceboende tillämplig lag – Servicens avgiftsbelagdhet – Klientens död – Anförande av besvär – Avgörande i sak – Övertagande av talan
21.2.2019
Beskattning av personlig inkomst – Förvärvsinkomst eller kapitalinkomst – Ledningens bonussystem – Holdingbolag – Överlåtelsevinst från aktier
19.2.2019
Utkomststöd – Folkpensionsanstalten – Grundläggande utkomststöd – Grundutgift – Hälso- och sjukvårdsutgift – Glasögon – Belopp som kan anses vara behövligt – Anskaffningskostnad som grundar sig på konkurrensutsättning – Sökandens utredningsskyldighet
12.2.2019
Mervärdesskatt – Förmedlingstjänst – Arrangering av resor för utbyteselever utanför europeiska gemenskapen – Försäljningslandet för tjänsten
12.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Politisk åsikt – Fängelsedom – Oproportionerlig bestraffning – Turkiet – Landinformation
7.2.2019
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd av indiviuella mänskliga orsaker – Afghanistan – Kabul – Återflyttning – Sårbar ställning – Barnfamilj
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd- Asyl Rimligt internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Aktuell landinformation – Barnfamilj
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Rättsmedelsförfaranden – Tidsenlig bedömning av fakta – Landinformation – Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen – Hörande
7.2.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Afghanistan – Kabul – Rimligt internt flyktalternativ – Aktuell landinformation
6.2.2019
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Avfall från islam – Omvändelse till kristendomen – Aktuell landinformation – Afghanistan
4.2.2019
Körrätt – Körförbud – Epilepsi – Epileptiska anfall under sömnen – Läkares anmälan om förarens hälsotillstånd – Körkortsdirektivet – Körkortslagen – Trafiksäkerhetsverkets anvisningar
4.2.2019
Dröjsmål vid rättegång – Dröjsmålsgottgörelse – Uppsägning av tjänsteman – Besvärsärende – Förhöjd gottgörelse – Ärende av särskilt stor betydelse för part
31.1.2019
Kommunal tjänsteinnehavare – Arbetslednings- och övervakningsföreskrifter – Uppgiften som elanläggningens driftledare – Utnämning av en annan tjänsteinnehavare som driftledare
29.1.2019
Kommunalval – Valbesvär – Förfarandet i förvaltningsdomstolen – Granskande av röstsedlarna i domstolen – Syn – Överläggningshemlighet
29.1.2019
Handlingsoffentlighet – Ansökan om finansiering – Bedömning av ansökan – Forskningsutvärdering – Bedömare – Bedömarens identitet – Forskningshemlighet – Utvärderingsshemlighet
29.1.2019
Förvaltningstvistemål – Kommunernas tvist om betalningsansvaret – Ersättande av barnskyddskostnaderna – Prövning av ansökan – Avvisande av ansökan utan prövning – Laga kraft – Rättskraft
28.1.2019
Barnskydd – Begränsning av kontakterna – Påvisande av rusmedelsfrihet
24.1.2019
Grundläggande utbildning – Fri transport – Avbrott i skoldagen – Elev med funktionsnedsättning – Beviljande av tillräckligt bidrag för transport eller ledsagande
23.1.2019
Beskattning av personlig inkomst – Utgift på grund av inkomstens förvärvande – Allokering av utgifter – Garantiförlust – Förlust
17.1.2019
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Beslut om att ärendet förfaller – Överklagbarhet – Ansökan om återbrytande – Sökanden har lämnat Finland – Frivillig återresa
16.1.2019
Kommunalärende – Kommunstyrelsens beslut – Kommunstyrelsens ordförande – Jävighet – Jävighet enligt generalklausulen
10.1.2019
Skatteuppbörd – Befrielse från fastighetsskatt – Besvärsförbud – Kommunalbesvär – Grundlagen – Uppenbart i strid med grundlagen
7.1.2019
Handlingsoffentlighet – Universitets urvalsprov – Provsvar – Provprestation – Offentlig handling – Sekretessgrund – Partsoffentlighet – Parts rätt att få information
3.1.2019
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Läkarcentral – Självständig läkaryrkesutövare – Försäljning i yrkesutövares namn och för dennas räkning – Tjänster utförda av läkarcentralen
28.12.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – MBA- och EMBA-utbildning anordnad på företagsekonomisk basis
28.12.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skattepliktigheten för försäljning – Utbildningstjänst – Privat handelshögskola – MBA-utbildning – Examen beviljad av utländskt universitet
21.12.2018
Förvaltningstvistemål mellan kommuner – Kostnader för barnskydd eller omsorger om utvecklingsstörda – Eftervårdens innehåll – Institutionsvård – Ändring av hemkommun
20.12.2018
Offentlig upphandling – Temporärt verkställighetsförbud meddelat av marknadsdomstolen – Besvärstillståndsärende – Underlåtenhet att i marknadsdomstolen höra den som vunnit anbudstävlan – Fel i förfarande
19.12.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Bildande av samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen – Överlåtelse av rörelse – Oklarhet i fråga om övergång av tjänsteinnehavare – Indragning av tjänst – Fastställande av tjänsteförhållandes fortgång – Förvaltningstvistemål
18.12.2018
Beskattning av näringsinkomst – Internprissättning – Koncern – Licensavgifter – Försäljning av färdiga produkter – OECD:s riktlinjer för internprissättning – Marknadsprismetod – Återförsäljningsprismetod – Restvärdemetoden
18.12.2018
Avfallslag – Avfallstransportregister – Kommunägt avfallshanteringsbolag – Överföring av uppgifter till avfallshanteringsbolag – Grundlagen – Offentlig förvaltningsuppgift – Utövning av offentlig makt
17.12.2018
Dataskydd – Personuppgiftslagen – Dataskyddsdirektivet – Personuppgift – Tillämpningsområdet för personuppgiftslagen – Personregister – Registeransvarig – Skydd för privatliv – Religionsfrihet – Yttrandefrihet – Förbud mot diskriminering – Jehovas vittnen – Predikoarbete genom dörrknackning – Personuppgifter som samlas i predikoarbete – Förhandsavgörande
14.12.2018
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelse av egendom – Kapitallån – Överlåtelseförlust
14.12.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Religiös övertygelse – Ny ansökan – Prövning av ny ansökan – Preliminär prövning av ny ansökan – Avvisning – Återbrytande av laga kraft vunnet beslut
12.12.2018
Stöd för återrresa åt person som sökt internationellt skydd – Myndighetens passivitet – Verkställighet av förvaltningsbeslut – Fullgörelsetalan – Förvaltningstvistemål – Besvärstillstånd
12.12.2018
Apotek – Filialapotek – Helsingfors universitets filialapotek – Ändring av lokaliseringsområde – Förutsättningarna för ändring av lokaliseringsområde – Universitetsapotekets specialuppdrag – Behovsprövning – Tryggande av tillgången till läkemedel – Fimeas prövningsrätt – Rättspraxis
12.12.2018
Bilskatt – Förutsättningarna för skattefrihet – Ambulans – Användningssyfte enligt registeranteckning – Sjuktransporttillstånd
11.12.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Återkallande av flyktingstatus – Kvotflykting – Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten
10.12.2018
Handlingsoffentlighet – Tillämpningsområdet för offentlighetslagen – Kommunens dotterbolag – Aktiebolag som ägs av kommunen – Kommunens ägarstyrning – Kommunens interna revision
7.12.2018
Förhandsavgörande – Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Företagsförmögenhet – Medel som inte hör till företaget – Beräknande av del av skatt som lämnas odebiterad
30.11.2018
Dataskydd – Dataombudsmannen – Begäran om inspektion av personuppgifter – Myndighetens rådgivning – Besluts överklagbarhet – Besvär – Processuell klagan – Förvaltningsklagan
29.11.2018
Fastighetsbeskattning – Maximalt beskattningsvärde – Gängse värde i ägarens besittning – Värderingsgrunder – Avkastningsvärde – Anskaffningspris – Sannolikt överlåtelsepris
26.11.2018
Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Företagsbegreppet – Jämställning med koncern
22.11.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Hörande av barn – Minderårigt utvecklingsstört barn som fyllt 12 år
21.11.2018
Avfallsskatt – Efterbeskattning – Skattskyldighet – Avstjälpningsplats – Huvudman för avstjälpningsplats – Privat avstjälpningsplats – Mängden avfall som ska beskattas
21.11.2018
Ersättningsgillt läkemedel – Grundersättning – Terapeutiskt värde – Nytt verksamt ämne – Allvarlig sjukdom – Särläkemedel – Ringa antal patienter – Villkorligt försäljningstillstånd
16.11.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnets rätt att föra talan – Barnets begäran om förrättande av muntlig förhandling – Processuell rätt gällande förrättande av muntlig förhandling – Hörande av barn och utredande av barns åsikt
14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018
Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018
Handlingsoffentlighet – Kommunikationsplan – Kommunens kommunikation – Privat affärshemlighet
12.11.2018
Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid
8.11.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Utformning av generalplan – Generalplanens rättsverkningar – Tillräckliga utredningar – Dimensionering av byggnadsrätt – Landskapsplanens styrande verkan – Ordnande av trafik – Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) – Malm flygstation – Nätverket Natura 2000 – Försämringsförbud – Natura-bedömning
8.11.2018
Miljötillstånd – Vindkraftverk – Bullerutredningar – Riktvärden för buller – Smalbandigt buller – Tillämpningen av statsrådets förordning
6.11.2018
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i enskilt fall – Förvaltningsbesvär – Förordnande om verkställighet – Verkställande av beslut i avvaktan på laga kraft
2.11.2018
Utkomststöd – Grundutgift – Folkpensionsanstalten – Nödvändig hälso-och sjukvårdsutgift – Medicinsk cannabis – Fimeas specialtillstånd – Allmän vårdpraxis – Indikation enligt läkemedlets produktresumé – Depression – Sakkunnigläkare
2.11.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uteslutandeklausul – Personligt ansvar – Bevisvärdering
2.11.2018
Upphandlingsannons enligt försörjningslagen – Marknadsdomstolens behörighet att pröva besvär över upphandlingsbeslut – Avvisande av besvär utan prövning – Åläggande av ändringssökanden att ersätta rättegångskostnader som uppstått för stadens energibolag i marknadsdomstolen – Oskälig ersättningsskyldighet
30.10.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Kommunens organiseringsansvar – Hemkommun i Finland – Vistelse i ett annat EU-medlemsland som närmar sig stadigvarande vistelse – Personlig assistent för tiden när studier bedrivs i ett annat medlemsland – Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium – Begräsning – Unionens domstols dom
30.10.2018
Markanvändning- och byggande – Ändring av detaljplan – Generalplanens styrande verkan – Krav på detaljplanens innehåll – Affärsbyggnation – Värnande av den byggda miljön – Unescos världsarv – Riksomfattande mål för områdesanvändningen – Gamla Raumo – Syn
29.10.2018
Rättshjälp – Privat biträde – Utomprocessuellt ärende – Ärende som kan föras till domstol för prövning – Domstolens behörighet – Förvaltningsdomstol – Försäkringsdomstolen – Bestämmande av besvärsrätten – Besvärstillstånd – Besvärsförbud
26.10.2018
Mervärdesskatt – Fastighetsinvestering – Justering av avdrag som gäller fastighetsinvestering – Justeringsperiod – Ändring av användningsändamål före början av justeringsperioden
24.10.2018
Utlänningsärende – Asyl – Avvisning – Barn som fötts efter beslut om avvisning – Beaktande av barnets bästa – Helhetsbedömning som ska göras i samband med avvisning
24.10.2018
Rättshjälp – Tilläggssjälvrisk – Förmögenhet som beaktas vid bestämmande av tilläggssjälvrisk – Åtskiljande av egendom – Gottgörelse – Nytta – Förmögenhet som likställs med familjens stadigvarande bostad – Obetydlig gottgörelse – Oskälighet – Ekonomiska förhållanden
24.10.2018
Arvsbeskattning – Beräknande av värdet på den efterlevande makens besittningsrätt – Utjämningsprivilegium som angivits i bouppteckningsinstrumentet – Giftorätt – Bostad i arvlåtarens ägo
23.10.2018
Utlänningsärende – Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland – Avvisning – Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet – Barnets bästa – Spåra vårdnadshavare – Återvändande direktivet
19.10.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Förvärvsinkomst – Skada till följd av brott – Skadestånd – Grov oredlighet som gäldenär – Betalning av ersättning
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd – Bedömning i domstol av kommunens användning av prövningsrätt
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Allokering av resurser – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd
1.10.2018
Räddningsverksamhet – Felaktig funktion hos en brandlarmläggning – Uttagande av avgift – Grundbesvär – Förvaltningsbesvär – Vandalism – Tobaksrökning
28.9.2018
Inkomstbeskattning – Allmännyttigt samfund – Att verka omedelbart för allmännyttan – Upphörande av lagstadgad utbildningsverksamhet – Fastighetsuthyrning – Investeringsverksamhet
27.9.2018
Konkurrensärende – Begäran om åtgärder på basis av misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning – Avskrivning av ärende vid Konkurrens- och konsumentverket – Marknadsdomstolens beslut att till huvuddelar avslå besvären – Verkets besvärsrätt avseende marknadsdomstolens beslut
26.9.2018
Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Gåva på bemärkelseår – Pensionering – Värdet av skattepliktig förmån
19.9.2018
Utlänningsärende – Asyl – Sur place-situation – Nytt asylsamtal – Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet – Muntlig förhandling
14.9.2018
Gåvobeskattning – Gängse värde – Aktiens sannolika överlåtelsepris – Inlösenklausul
12.9.2018
Bilskatt – Ansvar för bilskatt – Utländsk leasingbil – Ibruktagning i Finland – Företagsverksamhet – Arbetstagare – Förare
7.9.2018
Direktupphandling – Meddelande om frivillig förhandsinsyn – Innehåll i annonsen – Besvärstid
7.9.2018
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Elmarknadsdirektivet – Person som är konsument hos ett bolag som idkar elöverföring – Lagligheten av villkor som gäller fakturering enligt elöverföringsavtal – Energimyndighetens beslut att inte vidta åtgärder mot elnätsbolaget – Partsställning – Konsumentens rätt att söka ändring i Energimyndighetens beslut hos domstol – Konsumentens rätt att delta i behandlingen av det av honom eller henne anhängiggjorda ärendet i Energimyndigheten
6.9.2018
Offentlig upphandling – Kommunalbesvär – Marknadsdomstolens behörighet – Besvärsförbud
3.9.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter – Räddningsfartyg – Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt – Mervärdesskattelagens direktivenlighet – Tillämpning av mervärdesskattedirektivet
30.8.2018
Gåvobeskattning – Förhandsavgörande – Skattelättnad vid generationsväxling – Medlemskap i bolags förvaltningsråd – Förändring av rättsläget – Nytt förhandsavgörande – Tillitsskydd
30.8.2018
Vattenhushållningsärende – Anläggning för konstgjort grundvatten – Naturvårdslagen – Nätverket Natura 2000 – SAC-område – Naturtyp (livsmiljö) – Försämringsförbud – Habitatdirektivet – Europeiska unionens domstols rättspraxis
29.8.2018
Beskattning av näringsinkomst – Utländskt bassamfund – Förlustutjämning – Andel av utländskt bassamfunds förlust – Ägarväxling – Tillstånd för avdrag – Prövning av ansökan
27.8.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Färdtjänst – Gravt handikapp – Servicetrafikens bruksfordon – Bristfällig kollektivtrafik
23.8.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place – Omvändelse från islam – Muntlig förhandling
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
20.8.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt
17.8.2018
Utlänningsärende – Återförening av familj – Familjemedlem – Familjeband – Familjerelation – Minderårigt barn – Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna – Barnets bästa
17.8.2018
Förtäckt dividend – Skattefritt gemenskapsförvärv – Användningen av ett aktiebolags mervärdesskattenummer – Undgående av skyldigheten att betala mervärdesskatt
17.8.2018
Dataskydd – Personuppgift – Söktjänst – Sökning med personens namn – Onödig personuppgift – Uppgift som berör hälsotillstånd – Brott mot liv – Rätten att bli glömd – Personuppgiftsansvarig – Avlägsnande av sökresultat – Skydd för privatlivet – Yttrandefrihet – Intresseavvägning
16.8.2018
Rättshjälpsärende – Begäran om avgörande – Behörig domstol – Högsta förvaltningsdomstolen – Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem
16.8.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Utredd identitet – I befolkningsdatasystemet antecknad identitet – Korrigering av födelsetid – Avbrytande av tidsfrist
9.8.2018
Utlänningsärende – Utvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran att hålla muntlig förhandling – Rättssäkerhetsgarantierna i samband med utvisning
6.8.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon – Rätt till parkeringsplats med stöd av aktieinnehav – Rätt till avdrag
30.7.2018
Statsrådets förordning – Överklagbarhet – Rättsmedel – Rättvis rättegång – Lagen om fiske – Laxfiske – Delägarlag
27.7.2018
Jakt – Jaktlicens för hjortdjur – Besvärsrätt – Samlicens – Skyttelista
27.7.2018
Lagen om skydd för växters sundhet – Åtgärder för att bekämpa skadegörare – Skada som orsakats växtproduktionen – Ersättning av kostnaderna
27.7.2018
Miljöskydd – Förvaltningstvång – Behov av miljötillstånd – Vindkraftverk – Tillämpningen av riktvärden för buller – Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall
23.7.2018
Markanvändning- och byggande – Byggnadstillsyn – Behovet av åtgärdstillstånd – Parkeringsområde – Konsekvenser för markanvändningen
16.7.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Skyddsbestämmelses skälighet – Areell skyddsbeteckning – Bevarande av miljön – Förbud mot rivning av byggnad – Tolkning av planbestämmelser
12.7.2018
Nyttighetsmodellrätt – System för att vårda näthinnnan med laser – Ändring av skyddskrav – Vårdmetod – Nyhet – Teknisk skillnad – Tydlig skillnad – Muntlig förhandling – Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
12.7.2018
Läkemedelspreparat – Synonympreparat – Referensprisgrupp – Bildande av referensprisgrupp – Upptagning i referensprisgrupp – Prisanmälan – Anmälan om inledning av saluföring – Saluförande – Utredningsskyldighet – Besvärsprövning – Delgivning av beslut – Offentlig delgivning – Delgivning på webben – Samtycke till elektronisk delgivning
12.7.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Tillförlitlig utredning av identiteten – Helhetsbedömning – Motstridiga uppgifter – Födelsetid – Rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder
12.7.2018
Ersättningsgillt läkemedel – Grundersättning – Specialersättning – Begränsning av ersättning – Skäligt partipris – Hörande – Motsvarande preparat som används för behandlingen av samma sjukdom – Diabetesmedicin – Glargininsulin – Biosimilarpreparat – Skydd för berättigade förväntningar – Motivering av beslut
9.7.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Vederlag – Statligt stöd – Avdragsrätt – Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018
Kommunikationsmarknaden – Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster – Tillämplig lag – Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation – Informationssamhällsbalken – Definition av betydande marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen – Reglerad verksamhet – Oreglerad verksamhet – Bundet kapital – Skälig vinst – Kommunikationsverkets prövningsrätt – Besvärsrätt
29.6.2018
Rättshjälp – Internationellt skydd – Uppenbart ogrundad ansökan – Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen – Arvode enligt ärende – Fast arvode – Skäligt arvode – Förordning i strid med lagen
28.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Internt flyktalternativ – Rimligt internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul
26.6.2018
Handlingsoffentlighet – Myndighets rätt till upplysningar – Polisens rätt till upplysningar – Sekretessbelagd upplysning – Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården – Patient – Beslagtagande av narkotika – Brottsmisstanke – Skyldighet att vägra vittna
26.6.2018
Kommunalbesvär – Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen – Tidpunkt då besvärstiden börjar – Kommunmedlem – Delgivande av förvaltningsdomstolens beslut mot mottagningsbevis
21.6.2018
Offentlig upphandling – Marknadsdomstolens behörighet – Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) – Val av anbudsgivare – Tjänst för jordbruksrådgivning
15.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Uppenbart ogrundad ansökan – Muntlig förhandling
15.6.2018
Barnskyddets eftervård – Ersättning av vårdkostnader – Besvär eller förvaltningstvistemål – Kommun som har ersättningsansvar
14.6.2018
Skjutvapen – Beviljande av vapentillstånd – Godtagbara användningssyften – Uttömmande uppräkning – Arbetsgrund – Krav på nödvändighet – Vapen som motsvarar tjänstevapen – Gränsbevakare
11.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen – Tillämpningsområde – Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare – Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018
Lotterier – Penningspel – Förbud mot marknadsföring – Social media – Marknadsföring på webben – Friheten att tillhandahålla tjänster – Yttrandefrihet – Spelbolagets emblem
6.6.2018
Körtillstånd för taxiförare – Hinder för beviljande av tillstånd – Grundlagen – Näringsfrihet – Trafiksäkerhet – Uppenbar konflikt
1.6.2018
Förvaltningstvist – Marinen – Betald tjänstledighet – Studier vid yrkeshögskola – Tjänstgöringsförbindelse för sex år – Situation som inte regleras av lag – Jämkning av beloppet som återkrävs
31.5.2018
Miljötillstånd – Säkerhet – Avfallsbehandlingsverksamhet – Betong- och tegelkross – Garanterande av avfallsbehandling – Avslutande av verksamhet – Avfallets mängd och beskaffenhet – Nyttoanvändning – Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
30.5.2018
Markanvändning och byggande – Bygglov – Sökande av bygglov – Innehav av byggplats – Samägande – Samtycke till ansökan om bygglov av delägare till tomten – Avtal om delad besittning
28.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Försenad besvärstillståndsansökan – Ny utredning – Ny ansökan
24.5.2018
Miljötillstånd – Översyn av tillståndsvillkor – Väsentlig ändring av verksamheten – Produktion av betong – Produktionskapacitet – Bullerutsläpp – Trafik
22.5.2018
Rättshjälp – Utlänningsärende – Ersättning för tolkningskostnader – Koppling mellan rättsbiträde och tolk
21.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Konkurrensbegränsning – Påföljdsavgift – Riktande av påföljdsavgift – Företags personliga ansvar – Principen om ekonomisk kontinuitet
17.5.2018
Beskattning av näringsinkomst – Avdragsgill förlust – Försäljningsfordran – Kapitallån
15.5.2018
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Område för turistanläggningar – Kraven på innehållet i en stranddetaljplan – Dimensionering av strandbyggande – Kravet på fri strandlinje – Beaktande av rekreationsbehov
14.5.2018
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lönen – Tjänsteförhållande för viss tid – Projektartat arbete – Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder – NTM-centralen
11.5.2018
Kyrkligt ärende – Uppsägning av kyrkoherde – Skriftlig varning före uppsägning – Biskopens befogenhet – Stiftets domkapitels befogenhet
11.5.2018
Miljötillstånd – Förutsättningar för beviljande – Vinterkörningsövning – Isbana – Val av plats – Buller – Olägenhet för hälsa – Oskäligt besvär – Planläggning
8.5.2018
Läkemedel – Särläkemedel – Grundersättning – Skäligt partipris – Sökandens utredningsskyldighet – Läkemedelsprisnämnden – Prövningsrätt – Skälighetsbedömning – Iakttagande av bedömningskriterier – Motivering av beslut
7.5.2018
Kommunalärende – Kommunal tjänsteinnehavare – Uppsägning – Upphävning av beslutet om uppsägning på grund av fel i förfarandet – Pensionering – Nytt beslut om uppsägning
4.5.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Finansiell tjänst – Betalningsmedel – Prepaid-produkt – Förmedling – Återförsäljare
4.5.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Skadestånd – Standardersättning – Distributionsnätsinnehavare – Avbrott i eldistributionen
4.5.2018
Mervärdesskatt – Avdragsrätt – Kostnader för sanering av mark – Kostnader för rivning av byggnad – Skattepliktig uthyrningsverksamhet – Försäljning av fastighet
4.5.2018
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Kostnader för rivning av gammal byggnad
4.5.2018
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetsvillkoret – Undantag från oförvitlighetsvillkoret – Väntetiden – Migrationsverket kan låta bli att bestämma väntetid
4.5.2018
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetvillkoret – Undantag från oförvitlighetsvillkoret – Icke lagakraftvunnen dom – Helhetsbedömning
30.4.2018
Service för handikappade – Färdtjänst – Sätt att ordna service – Gravt handikappat barn – Barnets bästa – Behov att bli självständig
30.4.2018
Beställaransvarslagen – Tillämpningsområde – Specialbestämmelse som gäller byggbranschen – Övervakning som hänför sig till byggande – Beställarens försummelseavgift
27.4.2018
Punktbeskattning – Accis på alkoholdrycker – Nedsatt skatt – Småbryggeri – Nedsatt accis för småbryggerier – Fysiskt åtskild verksamhet – Uthyrning av produktionsanordningar
26.4.2018
Förvaltningstvist mellan kommuner – Anstaltsvård – Ansvar för anstaltsvårdens kostnader – Statligt mentalsjukhus – Val av hemkommun
25.4.2018
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel – Inkomst som inte deklarerats – Skatteförhöjning – Förhandsifylld deklaration – Minderårig skattskyldig – Förmånstagarens förfarande – Påföljd
25.4.2018
Beskattning av näringsinkomst – Gränsöverskridande fusion – Upplösning – Utländskt övertagande bolag – Utflyttningsbeskattning – Tillgångar hos filial – Sannolikt överlåtelsepris – Affärsvärde – Påförande av skatt – Betalningstid
25.4.2018
Elsäkerhet – Trygghet av elektrisk utrustning – Batteriladdare – Stoppande av försäljning och annan överlåtelse – Muntlig förhandling – Rättegångskostnader – Fel hos myndigheten – Myndighetens ersättningsskyldighet
24.4.2018
Bilskatt – Skattefri husbil – Skattedeklaration – Felaktig första registrering – Förutsättningarna för efterbeskattning – Myndighetens behörighet
24.4.2018
Mervärdesskatt – Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel – Skattegrund – Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan – Unionsrättens indirekta effekt
23.4.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Frivilligt pensionsarrangemang – Kapitalinkomst – Förvärvsinkomst – Förenta staterna – Placering – Kapital – Avkastning av placerade medel – Roth 401(k)-arrangemang – After-tax-metod
23.4.2018
Punktskatt – Införsel från medlemsstat – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Beslag – Snus
16.4.2018
Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Del av företag – Aktie – Olika slag – Rätt till utbetalning av medel
13.4.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av trovärdigheten – Muntlig förhandling – Bevisning – Fri bevisteori – Bedömning av utredning
13.4.2018
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Utvidgning av byggnad – Förutsättningarna för beviljande av tillstånd – Åtgärdstillstånd – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Tillitsskydd – Byggande utan tillstånd
12.4.2018
Besvärsrätt – Fiske – Undantag från förbud att fiska vid älvmynning – Lagen om fiske – Förvaltningsprocesslagen – Århuskonventionen – Förening för fritidsfiskare
12.4.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Karlö – Konsekvenser för Natura 2000-områden – Tillräckliga utredningar – Miljökonsekvensbedömning – Natura-bedömning – Miljöministeriets utlåtande – Iserosion – Lindrande åtgärder – Övriga beslutsförfaranden
11.4.2018
Utlänningsärende – Tredjelands medborgare – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland – Familjeåterföreningsdirektivet – Direktivets tolkningsverkan
9.4.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet – Unionens domstols förhandsavgörande
9.4.2018
Gruvdrift – Gruvlagen – Malmletningstillstånd – Säkerhet – Ställande av säkerhet
29.3.2018
Fastighetsbeskattning – Värdering av fastighet – Beskattningsvärdet för mark – Bygg-nadsrätt – Ändring av detaljplan – Alternativa detaljplanbestämmelser – Tillitsskydd
27.3.2018
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) – Särskild investeringsfond – Alternativ investeringsfond – Förvaringsinstituts-verksamhet – Förvaringsarvode
26.3.2018
Stöd för utvecklingen av landsbygden – Beviljande av verksamhetspenning för aktionsgrupp (Leader-grupp) – Stöd för löpande kostnader för förvaltningen och främjande av verksamheten – Skälighetsbedömning gällande godtagbara lönekostnader – Högsta godtagbara månadslön för en enskild person – Skälighetsbedömning som föregår utbetalande av verksamhetspenning
22.3.2018
Grundläggande utbildning – Avgiftsfri skoltransport -- Periodsystem – Skolresans tidsmässiga längd under de olika undervisningsperioderna – Beräkningssystemets lämplighet – Beslutande
22.3.2018
Miljöskydd – Miljötillstånd – Återkallande – Ändring – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten
21.3.2018
Inkomstbeskattning – Beskattning av personlig inkomst – Dividend baserad på arbetsin-sats – Holdingbolag – Kommanditbolag – Kringgående av skatt – Läkarbolag
20.3.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Kartläggning av barnets närståendenätverk – Uppväxtförhållanden – Sammantagen bedömning – Uppväxtförhållandena hos föräldrarna och vårdnadshavarna vid sidan av – Beslutande eller avtalande om barnets vårdnad och boende – Förhållandet mellan förordnande om barnets vårdnad och boende och omhändertagande – Tillfällig placering av barnet hos sin förälder eller annan vårdnadshavare – Placering av barnet hos vårdnadshavaren vid sidan av
15.3.2018
Säkerhet vi hantering vid kemikalier – Miljöskydd – Distributionsstation för flytande bränsle – Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier – Anmälningsförfarande – Villkor – Räddningsmyndighet – Behörighet – Standard SFS 3352 – Grundvattenområde
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skatteplikt på inkomst – Kollektiv tilläggspensionsförsäkring – Pension utbetald av försäkringsbolag
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Lön – Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Uppsägning av arbetstagare
9.3.2018
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Grupplivförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Delägare i aktiebolag – Storleken av försäkringspremie
9.3.2018
Avfallslag – Övergångsbestämmelse – Avfallstransport – Val av avfallstransportsystem – Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar – Tillräcklig utredning – Kommunalbesvär – Rätt att fullfölja besvär i högsta förvaltningsdomstolen
2.3.2018
Extraordinärt ändringssökande – Återställande av försutten fatalietid – Fatalietid som går att återställa – Materiell fatalietid – Processuell fatalietid – Internationellt skydd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning
27.2.2018
Samförvaltning – Hus med bostadsrätter – Boendedemokrati – Boendekommitté – Boendes rätt att delta – Konkurrensutsättning av tjänster för fastighetsunderhåll
26.2.2018
Avfallshantering – Avfallslagen – Producentansvar – Förutsättningarna för att godkännas för anteckning i producentregistret – Kasserade däck – Mottagningsplats – Avtalsarrangemang – Produktdistributör – Nätaffär
22.2.2018
Postverksamhet ─ Posttjänst som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd ─ Brevförsändelse ─ Utdelning av avtalskunders postförsändelser ─ Koncession för postverksamhet ─ Koncessionsvillkor ─ Leveransvillkor ─ Försändelsers utdelningsintervall ─ Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen ─ Markering av försändelser ─ Insamlingsställen för försändelser inom koncessionsområdets enskilda kommuner ─ Postdirektivet ─ Allmänt tillstånd ─ Krav angående tjänstens kvalitet, tillgänglighet och utförande
16.2.2018
Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Egen verksamhet – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Selektiv ekonomisk fördel – Inverkan på handeln mellan medlemsländerna – Snedvriden konkurrens – Ekonomisk verksamhet – Patientförflyttning – Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018
Statligt stöd – SGEI-tjänst – Förutsättningar för beviljande av statligt stöd – Ekonomisk fördel – Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär – Prehospital akutsjukvård
15.2.2018
Offentlig upphandling – Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande – Separata besvär över upphandlingsbeslut – Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet – Företag i branschen – Betydelsen av att inte ha lämnat anbud – Grunderna för partsställning
14.2.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Obefogad fakturering – Prisnedsättning – Skadestånd – Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
13.2.2018
Handlingsoffentlighet – Arbetspensionsförsäkringsbolag – Betydande eller exceptionella affärstransaktioner – Kunduppgifter – Verksamhet för välbefinnande i arbetet – Specialbestämmelse – Affärshemlighet
12.2.2018
Kommunalärende – Fullmäktiges beslut – Kommunstyrelsens beslut – Annan förtroendevald – Jäv – Verkställande direktör – Fel i beredningen – I oriktig ordning tillkommet beslut
8.2.2018
Vattenärende – Kraftverksbygge – Ny kraftverksenhet – Vattenkraft – Reglering av vattendrag – Korttidsreglering – Fiskevårdsskyldighet – Fiskväg – Översyn av bestämmelser om fiskväg
5.2.2018
Obligatorisk lagring av läkemedel – Underskridande av lagringsskyldighet – Uppfyllande av lagringsskyldighet – Ersättning för lagringsskyldighet – Försörjningsberedskapscentralen
5.2.2018
Bilskatt – Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande – Aktieägare – Verkställande direktör
5.2.2018
Elsäkerhet – Marknadstillsyn – Förbud mot försäljning och annan överlåtelse – Produktsäkerhet – Säkerhetsbrist – Testning av en enda produkt
5.2.2018
Läroavtalsutbildning – Återkrav av statsandel – Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör – Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör att gälla – Fråga om tillämpning av lagen om preskription av skulder – Brister i dokument som hänför sig till läroavtalsutbildning – Fråga om hur väsentliga felen varit – Inga anvisningar av ministeriet
2.2.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Under ettårigt barn – Barnets behov av vård – Vara registrerad på verksamhetsenhet för hälsovården
31.1.2018
Förvaltningsärende – Ombud – Specificerat ärende – Förbud att uppträda – Proportionalitetsprincipen – Yttrandefrihet
31.1.2018
Skatt på försäkringspremie – Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande – Skatteplikt på försäkringspremie – Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang – Stat där risken är belägen
30.1.2018
Uppsägning av tjänsteavtal – Statens revisionsverk – Rätt att anföra besvär över beslutet – Hörande – Grunderna för uppsägning av tjänsteavtal – Behöriga grunder
29.1.2018
Mervärdesskatt – Hälso- och sjukvårdstjänster – Samkommun – Utkontraktering av tjänster – Privat tjänsteproducent – Rätt till återbäring av kalkylerad skatt på tjänster producerade av en annan samkommun
25.1.2018
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Avslag på ansökan om omhändertagande – Vårdnadshavarens huvudansvar att trygga barnets välfärd – Tvist gällande vårdnad om barn och umgänge – Omhändertagande som barnskyddsåtgärd i sista hand
25.1.2018
Förvaltningstvistemål mellan kommuner – Ansvar för barnskyddskostnader – Eftervård – Verkningar av avslutande av omhändertagandet – Familjevårdare – Placering
19.1.2018
Förhandsavgörande – Prövning av klagan – Inkomstskatt – Avtal om person-till-person-lån – Överlåtelse av egendom – Värdepapper – Avdragbar överlåtelseförlust – Slutlig värdeminskning av värdepapper
18.1.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Industrianläggning – Miljökonsekvenser – Fråga om tillräcklig utredning – Uppfyllande av kraven på innehållet i en detaljplan – Tillståndsförfaranden
17.1.2018
Förhandsavgörande – Inkomstskatt – Beskattning av personlig inkomst – Skattefri överlåtelse av egen bostad – Vinst från överlåtelse av byggplatsaktier – Skatteplikt på inkomst
16.1.2018
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Verksamhetsmodell vid besök – Begränsning av kontakterna – Prövning av ärendet i domstol – Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd
15.1.2018
Utkomststöd – Återkrav av utkomststöd – Grunderna för återkrav – Villkor för återkrav – Återkrav från andel i dödsbo – Inbördes testamente – Nyttjande- och besittningsrätt till egendom
12.1.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Personlig assistans – Personlig assistent – Arbetsgivarmodell – Köptjänstmodell
12.1.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Personlig assistans – Kostnader som uppkommit på grund av den personliga assistenten – Kostnader för anskaffning av frimärken och kuvert
12.1.2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdragsgill utgift – Avskrivning av anskaffningsutgiften för nyttigheter som anskaffats för förhindrande av vatten- och luftförorening – Felaktig avskrivningsmetod – Alternativ avskrivningsmetod – Dispositivt yrkande – Ändring av avskrivningsmetod
11.1.2018
Undervisning – Avgiftsfri skolmåltid – Kliniskt näringspreparat
10.1.2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdrag för ränteutgifter – Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor – Jämförelse av balansräkningar – Balansräkningstest – Koncernbokslut – Subkoncern – Kapitalfond – Guernsey
5.1.2018
Besvärsrätt – Luftfartslagen – Förvaltningsprocesslagen – Kommun – Invånarförening – Århuskonventionen – Trafikflygplats – Miljöskyddslagen – Bullerbekämpning – Direktivet om bullerkontroll – Bullerområde – Planering av markanvändningen
29.12.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för studier – Uppehållstillstånd som sökts för första gången – Försörjningsförutsättning – Redogörelse över försörjning – Disponibla tillgångar – Tillgångarnas ursprung – Proportionalitetsprincipen – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet
29.12.2017
Markanvändning och byggande – Bygglov – Besvärsrätt – Servitut – Fastighet – En fastighets utsträckning – Olägenhet vid utövning av servitut
29.12.2017
Markanvändning och byggande – Ändring av detaljplan – Inverkan på stadsbilden – Jämbördigt bemötande – Ett planområdes omfattning – Utredningar
27.12.2017
Förvaltningsdomstolens behörighet – Arbetsdomstolens behörighet – Fackligt ansluten tjänsteinnehavare – Lönefordran – Beredskapstid – Tjänstekollektivavtal
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare – Uppenbart felaktiga uppgifter
20.12.2017
Lagen om samfälligheter – Samfällt område – Samfällt vattenområde – Två samfällda områden – Konstituerat delägarlag – Ett delägarlags stadgar – Fastställande av stadgar – Övergångsbestämmelse
20.12.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Prejudikatbesvär – Besvärstillstånd – Förutsättningarna för att besvärstillstånd ska beviljas
19.12.2017
Kommunalärende – Fullmäktiges sammanträde – Offentligt sammanträde – Tjänsteinnehavarens jäv – Närvaro
19.12.2017
Arvsbeskattning – Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Placeringsbundet kapitaliseringsavtal – Arvsbeskattningsvärde – Gängse värde – Kalkylerad skatteskuld – Återköp – Kapital – Avkastning
19.12.2017
Skatt på försäkringspremier – Skattegrunden – Trafiksäkerhetsavgift
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Sjuktransport – Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Av optiker utförd synundersökning – Vidareförsäljning av tjänst
19.12.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Allmännyttigt samfund – Inkomst av näringsverksamhet – I stadgarna avsedd verksamhet
18.12.2017
Kommunalärende – Upphävande av tjänsteförhållande under prövotid – Grunderna för fastställande av prövotid – Ändring av tjänsteförhållande på viss tid till ordinarie tjänst – Avsevärd förändring i ställningen
18.12.2017
Utlänningsärende – Tillfälligt uppehållstillstånd – Förhinder att lämna landet – Tillfälliga hälsoskäl – Läkemedelsresistent tuberkulos
15.12.2017
Rättshjälp – Förvaltningsprocess – Förutsättningar för beviljande – Rättshjälpens upphörande – Minderårigt barn – Part – Vårdnadshavare – Rätt att föra talan
15.12.2017
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Förrättande av särskild granskning – Avregistrering av bolaget – Minoritetsaktieägarnas behov av rättskydd
8.12.2017
Rättegångsavgift – Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande – Återbrytande – Felparkeringsavgift – Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
7.12.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Samnyttjoområde – Planändring – Fråga om tillräckliga utredningar
4.12.2017
Markanvändning och byggande – Tillfällig ändring av användningsändamål – Tillståndsvillkor – Anknytning till styrning av markanvändningen
1.12.2017
Överlåtelseskatt – Fastighet – Uppskjutande (suspensivt) villkor – Underlåtelse att söka lagfart – Hävning av köp – Återbäring av dröjsmålsförhöjning
28.11.2017
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens Undantagslov – Dispens Undantag från fredning av varg – Jakt i stamvårdande syfte
27.11.2017
Gruvdrift – Gruvlagen – Överföring av ansökan – Överföring av tillstånd – Överklagbarhet – Besvärsrätt – Förening – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
27.11.2017
Skjutvapen – Återkallelse av innehavstillstånd – Tillståndshavarens begäran – Krav som ställs på begäran – Muntlig begäran – Samtycke
23.11.2017
Offentlig upphandling – Förhandlat förfarande – Besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av besvär över beslut under upphandlingsförfarandet – Ändringssökande som inte anfört besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av de slutliga upphandlingsbesluten – Behov av rättsskydd – Inget avgörande i sakfrågan
22.11.2017
Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Egentlig arbetsplats – Sekundär arbetsplats – Arbetsgivarens verksamhetsställe – Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen – Hem – Distansarbete
22.11.2017
Gruvdrift – Gruvlagen – Avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder vid gruvdrift – Övergångsbestämmelser – Bestämmelser som är behövliga för tryggande av allmän och enskild fördel – Säkerhet – Skyldighet att ställa säkerhet
22.11.2017
Barnskydd – Domstolens tillstånd till undersökning av barn – Utredning av behovet av barnskydd – Vite – Förvaltningsdomstolens behörighet – Proportionalitetsprincipen
21.11.2017
Beställaransvarslagen – Försummelseavgift – Beställarens utredningsskyldighet – Internationell transporttjänst – Transporttjänst som utförts i Finland – Underleveransfakturering – Bedömning av gränsvärde – Avtalets värde
15.11.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Parkeringsplats – Användningsändamål – Behov av undantag – Generalplan – Absolut bygginskränkning – Bygginskränkning på strandområde
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet – Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden – Omhändertagande
9.11.2017
Renskötsellagen – Renbeteslag – Offentligrättslig förening – Renbeteslagets stämma – Förvaltningslag – Jäv – Jäva – Förfarande – Renarbete – Ekonomi
7.11.2017
Rättshjälp – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Privat biträde – Fortsatt förordnande för biträdet
27.10.2017
Markanvändning och byggande – Gatuplan – Parkeringsområde för lastbilar – Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen
26.10.2017
Vattentjänster – Förvaltningstvång – Anslutningsskyldighet – Slutande av avtal – Behörighet
24.10.2017
Miljötillstånd – Miljöskyddslagen – Djurstall – Broileruppfödningsanläggning – Utvidgning av verksamhet – Luktolägenhet – Oskäligt besvär – Syneförrättning – Riktgivande avståndsgränser
23.10.2017
Handlingsoffentlighet – Aktsamhetssekretess vid tillsyn – Övervakningssekretess – Arbetarskyddsinspektion – Inspektionsanmälan
20.10.2017
Rättshjälp – Internationellt skydd – Frivillig återresa – Uppenbart ogrundad ansökan om besvärstillstånd – Förkastande av biträdets ersättningsyrkande
20.10.2017
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Eget bruk av vara – Vederlagsfri överlåtelse – Rabatt – Säljfrämjande – Stamkundspoäng för inköp – Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng – Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017
Tjänsteman – Polisman – Uppsägning – Polismans beteende – Brottmålsdom – Synnerligen vägande skäl – Skälig tid – Muntlig förhandling
17.10.2017
Inkomstbeskattning – Beskattning av kapitalinkomster – Överlåtelsevinst – Skattefrihet för överlåtelsevinst – Överlåtelse vid generationsväxling – Gårdsbruk som utgör en helhet – Jord- och skogsbruk – Strandtomt – Stranddetaljplan
17.10.2017
Naturvårdslagen – Åkergroda – Tillstånd att avvika från skydd – Föröknings- och rastplats – Område för fritidsbostäder – Anläggning av kolonialträdgårdsområde – Habitatdirektivet – Tvingade orsak
16.10.2017
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarandet – Undanröjande av upphandlingsbeslut – Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut – Avgörande i vilket inte meddelas beslut i sak
16.10.2017
Varumärke som består av siffror – Särskiljningsförmåga – Varumärke som beskriver varans särdrag – Samband mellan varumärke och vara – Antal – Pris – Unionens domstols rättspraxis
16.10.2017
Varumärke – Risk för förväxling – Registreringshinder – Samtycke till registrering – Besvärstillstånd – Annat vägande skäl
12.10.2017
Handlingsoffentlighet – Offentlighetslagens tillämpningsområde – Handling upprättad för internt myndighetsarbete – E-postkommunikation mellan tjänstemän – Skilda myndigheter – Miljöministeriet – NTM-central
12.10.2017
Offentlig upphandling – Utvidgning av besvär – Hierarkin mellan rättsinstanserna – Nya yrkanden genom vilken saken blir en annan – Avvisning utan prövning – Jämförelse av anbud
11.10.2017
Varumärke – Ond tro – Absolut registreringshinder – Talerätt – Behov av rättsskydd
6.10.2017
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Bostadsaktiebolag – Särskild granskning – Ordinarie bolagsstämma – Behandling av förslag – Tillräckligt bifall – Överförande av ärende till extra bolagsstämma
4.10.2017
Vattenärende – Förvaltningstvång – Vattenområde – Inlösen av tillandning – Utfyllnad av vattenområde – Uppläggning av jordmassor
4.10.2017
Offentlig upphandling – Anbudsförfrågan – Uppställande av jämförelsekriterier – Icke-diskriminerande bemötande
3.10.2017
Lagen om sammankomster – Förbud mot offentlig tillställning – Uppenbar lagstridighet – Offentligt kränkning av sedligheten –Strafflagen – Konstuppvisning – Grundlagen – Mänskliga rättigheter – Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning – Yttrandefrihet – Konstens frihet
28.9.2017
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Varumärke – Särskiljningsförmåga – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Figur – Färgbeskrivning – Färgkombination – Grafisk framställning – Behov av bevis på användning – EU-domstolens rättspraxis – EUIPO:s praxis
27.9.2017
Gåvoskatt – Tidpunkt när skattskyldighet uppstår – Trust
22.9.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Tidpunkt då skyddsgrunden framfördes – Sexuell läggning – Bedömning av en asylsökandes trovärdighet – Muntlig förhandling
18.9.2017
Markanvändning och byggande – Undantag – Rivning av byggnad – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Tvingande skäl – Behov av undantag – Byggnad som är belägen på två fastigheter – Fastighetsgräns – Olika ägare – Rivningsorder som allmän domstol meddelat i avtalsförhållandet mellan ägarna
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Internprissättning – Koncern – Inhemskt moderbolag – Serviceavgift – Vinstpåslag – Kostnadsplusmetoden – Jämförbart bolag
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Skatteplikt för inkomst – Internprissättning – Koncern – Koncernbolag som tillhandahåller tjänster – Verksamhetsstyrningssystem – Serviceavgift – Modell för kostnadsfördelning – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Tak för skattegrundens belopp – Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynderbyggande – Skattegrund – Beräkning av andelen indirekta kostnader – Glidande medelvärde för fyra år
4.9.2017
Kollektivtrafik – Linjetrafik – Kompletterande trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Fortlöpande och allvarliga olägenheter
4.9.2017
Kollektivtrafik – Trafik på marknadsvillkor – Linjebaserad trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Definiering av servicenivån – Allmän regel – Statlig stöd – Begränsning av konkurrensen
1.9.2017
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Offentlig upphandling – Tillsynsdirektivet 89/665/EEG – Skadestånd – Gottgörelsepåföljd – Nationellt rättsmedel
31.8.2017
Offentlig upphandling – Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet – Principen om likvärdigt bemötande – Principen om öppenhet – Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren – Ändring i upphandlingsdokumenten – Upphandlingsannons – Anbudsförfrågan – Föremålet för upphandlingen – Kriterierna för valet av anbud – Selektivt förfarande – Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse – Felets art
30.8.2017
Utlänningsärende – Asylförfarande – Asylintervjuns protokoll – Hörande av part – Rätt att ta del av icke-offentlig handling
28.8.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Prövning av uppehållstillstånd på annan grund – Helhetsbedömning vid avlägsnande ur landet – Familjeband – Band till Finland – Barnets bästa
25.8.2017
Serveringstillstånd för alkoholdrycker – Permanent återkallande av tillstånd – Personer som utövar bestämmanderätt för tillståndshavarens räkning – Skatteskulder – Skuldsanering för privatpersoner – Förändrade förhållanden
24.8.2017
Arbetarskydd – Beställaransvarslagen – Tillämpningsområde – Försummelseavgift – Uträkning av gränsvärde – Underleverans – Fortlöpande underleveransförhållande
23.8.2017
Rättegångskostnader – En offentlig parts rättegångskostnader – En enskild parts ersättningsskyldighet – Uppenbart ogrundat yrkande – Beskattning av personlig inkomst
23.8.2017
Trafiktillstånd – Gemenskapstillstånd för godstrafik – Trafikansvarig – Person som är trafikansvarig för flera företags trafik – Tillståndsförordning
18.8.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda –Begränsning av grundläggande rättigheter – Användning av andra än i lag reglerade begränsningsåtgärder – Kameraövervakning – Kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk – Skydd för privatliv och hemfrid – Ordning för sökande av ändring
18.8.2017
Beskattning av personlig inkomst – Uthyrning av fastighet – Fritidsbostad – Utgifter för förvärvarande av hyresinkomst – Semesterstuga som stått tom – Inkomstförvärvsavsikt
17.8.2017
Skjutvapen – Förvärvstillstånd – Eldkraftigt vapen – Flera vapen – Hobby som grund för ansökan
14.8.2017
Mervärdesskattelag – Rätt till avdrag – Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag – Avslutande av rörelse
11.8.2017
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Kringgående av skatt – Framställande av yrkande om att besvär ska avslås – I vilken omfattning ett ärende ska prövas av domstol
11.8.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Omstrukturering av företag – Sakkunnigkostnader – Avdragsgilla kostnader – Kostnad som hänför sig till ett år – Aktivering
9.8.2017
Förvaltningstvist – Återkrav av utan grund utbetald lön – Kommunal tjänsteinnehavare – Tre års frist – Lagen om preskription av skulder – Förhållandet mellan speciallag och allmän lag – Tid inom vilken ansökan i förvaltningstvistemål ska anhängiggöras
2.8.2017
Offentlig upphandling – Krav gällande föremål för upphandling – Diskriminering i anbudsförfrågan – CE-märkning – Certifikatkrav
28.7.2017
Elmarknadslagen – Energimyndigheten – Tillsynsbeslut – Förutsebarheten i metoder som används för beräkning av skälig avkastning – Fastställningsbeslut om metoderna för tillsynen under en tillsynsperiod – Upplösning av arrangemang med hyra av elnät – Behandling i tillsynsbeslut av investeringskostnader till den del som det varit fråga om allmänna kostnader och täckningsbidrag
20.7.2017
Markanvändning och byggande – Strandgeneralplan – Ändringar i markägoförhållanden – Byggplatser som flyttats – Oskälig olägenhet – Strandskyddsprogram – Naturskyddsområde
20.7.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Avloppsvattensystem – Förutsättningar för att bevilja tillstånd – Möjlighet att ansluta sig till vatten- och avloppsnät – Olägenhet för miljön – Förhållande till miljöskyddslagstiftningen
14.7.2017
Utlänningsärende – Utvisning – Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning – Person som gjort sig skyldig till misshandel – Kulturella orsaker
7.7.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Muntlig förhandling
6.7.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig medlemsstat – Familjemedlem – Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd – Rättsmedel
6.7.2017
Kommunalärende – Valnämnd – Sammansättning – Medlem – Ersättare
5.7.2017
Kommunalärende – Arrende av sommarstugetomter – Principer för förnyande av arrendeavtal – Schematisk bestämning av arrendeavgift – Fullmäktiges prövningsrätt – Likställdhet – Jämlikt bemötande
5.7.2017
Inkomstbeskattning – Beskattningsförfarande – En skattskyldigs deklarationsskyldighet – Rättelse av beskattning till den skattskyldighets nackdel – Tillämplig bestämmelse – Skydd för berättigade förväntningar – Myndighetens praxis
5.7.2017
Kommunalärende – Arrende av byggplats för fritidsbostad – Förnyande av arrendekontrakt – Bestämningsgrund för arrendeavgift – Avsteg från gängse prisnivå – Fullmäktiges prövningsrätt
5.7.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Detaljplanebestämmelser – Värdefullt trapphus – Hiss – Bygglovsförfarande
30.6.2017
Olyckshändelse i skola – Offentligrättslig fordran – Tillämpning av lagen om preskription av skulder – Preskription – Preskriptionstid
30.6.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet i internationell handel – Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik – Lastningstjänster – Förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2017
Mervärdesskatt – Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande – Begreppen försäljning av vara och tjänst – Försäljning av rivningsarbete som tjänst – Återvinning av rivningsavfall – Köp av rivningsobjekt – Försäljning av rivningstjänst
29.6.2017
Offentlig upphandling – Beslut om upphandlingsrättelse – Undanröjande av upphandlingsbeslut – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut – Inget avgörande i sakfrågan
28.6.2017
Varumärke – Förväxlingsrisk – Tidigare rättsgrund – Firma – Fredlig samexistens eller parallell användning – Samtycke till registrering – Prövning ex officio – Unionens domstols rättspraxis
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader -- Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Hastigt insjuknande – Rätt att välja hemkommun – Person som redan tidigare bott i två kommuner – Ersättning av kostnader för boendeservice
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Serviceboende – Personlig assistans – Allvarlig sjukdom – Oförmåga att bo självständigt – Flyttning till föräldrar i en annan kommun – Rätt att välja hemkommun
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader – Fördelning av kostnader mellan kommuner – Boende med föräldrar som närståendevårdare – Flyttning till resurserat serviceboende i annan kommun – Serviceboende – Utvecklingsstörd person – Rätt att välja hemkommun
22.6.2017
Utlänningsärende – Lagen om främjande av integration – Ersättning för kostnader för inresa i landet – Familjemedlem – Motiveringarna i regeringens proposition
22.6.2017
Kommunal tjänsteinnehavare – Ersättning som motsvarar lön – Förvaltningstvistemål – Yrkande som ska framställas inom sex månader – Försenad ansökan – Förvaltningstvistemål och besvär inte samtidigt möjliga
20.6.2017
Utkomststöd – Beviljande av utkomststöd – Utredningsskyldighet – Sökandens skyldighet att lämna uppgifter
15.6.2017
Barnskydd – Begränsning av kontakter – Befogenheter – Tjänsteinnehavare
14.6.2017
Förvaltningstvistemål – Återkrav av vårdarvode – I socialvårdslagen avsedd tjänst eller förmån – Ersättning av rättegångskostnader – Rättegångsavgift
14.6.2017
Markanvändning och byggande – Naturvårdslagen – I direktiv avsedd art – Föröknings- och rastplats – Förbud mot att förstöra och försämra – Nordfladdermus – Vattenfladdermus – Trollfladdermus – Viteslagen – Byggnadstillsynsärende – Utdömande av vite – Rivningsåläggande – Giltig orsak
14.6.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förbud mot tillbakasändning – Erfarenhet av förföljelse – Berättelsens trovärdighet – Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
9.6.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Förvaltningstvång – Byggnad – Bygglov – Behov av tillstånd – Bastuflotte
8.6.2017
Patent – Framställning enligt 71 a § i patentlagen – EP-patent – EPO:s praxis – Nationellt ikraftträdande – Frist– Översättning – Försutten fatalietid – Omsorgsfullhet – Förtroende för samarbetspartner – Övervakningssystem
8.6.2017
Nyttighetsmodellrätt – Nya skyddskrav – Besvärstillstånd
8.6.2017
Service för handikappade – Färdtjänst – Synskadad – Sätt att ordna service – Bokningscentral – Skydd för berättigade förväntningar
2.6.2017
Offentlig upphandling – Ändringssökande som uteslutits ur anbudsförfarandet – Ärende som gäller gottgörelse – Ställningstagande till besvärsgrunder
1.6.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Vederlag – Kompensation för kopiering för enskilt bruk – Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt
1.6.2017
Varumärke – Förväxlingsbarhet – Skydd för väl känt märke – Varuslagslikhet – Märkeslikhet – Samband mellan varumärken – Utnyttjande av renommé och särskiljningsförmåga – Förfång för särskiljningsförmåga och renommé – Direktivenlig tolkning
31.5.2017
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och förelägganden – Anmälan till regionförvaltningsverket – Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur – Hästhållning – Anmälan om var djur förvaras
31.5.2017
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och förelägganden – Anmälan till regionförvaltningsverket – Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur – Katthållning
30.5.2017
Medborgarskapsärende – Finskt medborgarskap efter anmälan – Förutsättningar för förvärvande av medborgarskap – Tidpunkt för förvärv av medborgarskap – Fängelsestraff
29.5.2017
Jaktlag – Dispens – Dispens från fredning av varg – Besvärsrätt – Lokal eller regional sammanslutning – Förening – Förenings hemort – Förenings verksamhetsområde
22.5.2017
Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder
19.5.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan
19.5.2017
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd
18.5.2017
Apotekstillstånd – Återkallande av apotekstillstånd – Apoteksavgift – Apoteksavgiftsförseelse – Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift – Grovt bokföringsbrott – Villkorligt fängelsestraff – Uppenbar olämplighet – Varning – Näringsfrihet – Frihet att utöva yrke – Ne bis in idem – Läkemedelssäkerhet – Samlad bedömning – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Proportionalitetsprincipen
15.5.2017
Utstyrselvarumärke – Avsaknad av särskiljningsförmåga – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning – Marknadsundersökning
15.5.2017
Handlingsoffentlighet – Affärshemlighet – Sekretessförordnande – Betydelsen av en allmän domstols sekretessförordnande i en förvaltningsmyndighet och i en förvaltningsdomstol
15.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förälders och barns gemensamma ansökan – Barnets åsikt – Hörande av barn – Barnets bästa – Asylintervju – Fel i förfarandet
12.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst av egen bostad – Ägartid – Avvittring – Arvskifte
11.5.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Utländskt universitet – MBA-utbildning – Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning – Likställdhet – Icke-diskriminering
10.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Aktiebyte – Företagsomstruktureringsdirektivet – Företagsekonomiska grunder – Kringgående av skatt
9.5.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig stat – Som minderårig inlämnad ansökan – Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder
9.5.2017
Miljöskydd – Miljötillstånd – Miljötillstånd som gäller tills vidare – Justering av tillståndsvillkor – Väsentlig ändring av verksamheten – Ändring av miljötillstånd till att gälla viss tid – Partiellt avslag av ansökan – Gruvdrift
9.5.2017
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning – Förfarandet vid behovsprövad miljökonsekvensbedömning – Gruvdrift – Ändring av verksamhet – Utloppsrör – Förutsättningarna för att bevilja miljötillstånd – Begränsning av utsläpp – En regional förvaltningsdomstols behörighet – Blandningszon
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Tillträde till säkert område – Resväg – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
5.5.2017
Offentlig upphandling – Lämplighetskrav som gäller en anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation – Rätt att styrka uppgifter i anslutning till ekonomisk och finansiell situation med annan utredning än den begärda handlingen – Direkt på upphandlingslagen baserad rätt
5.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Jordbrukssammanslutning – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen – Fråga om en utgift är utgift för sammanslutningen eller delägaren – Inkomstslag – Avdrag från förvärvsinkomst
5.5.2017
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Beslut om verkställighet – En regional förvaltningsdomstols behörighet
3.5.2017
Spärrmarkering – Förälder som fråntagits vårdnaden – Rätt att föra talan i ett ärende som gäller upphävande av spärrmarkering – Rätt att ta del av uppgifter enligt tingsrät-tens beslut – Adressuppgifter – Bedömning av förutsättningarna för spärrmarkering vid begäran om adressuppgifter
2.5.2017
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
27.4.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland – EU-rätt – Fri rörlighet för kapital – Stand-still-klausul
27.4.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Tillräckliga utredningar – Dimensionering – Strand som är otjänlig för bebyggelse – Naturskyddsområde – Byggplatser som ska ersättas av staten
21.4.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Avfall från islam – Omvändelse till kristendomen – Sur place -situation – Utredande av religiös övertygelse
 
Publicerad 14.1.2020
Tillbaka till början |