Beslut som publiceras i årsboken

HFD har sedan år 1918 publicerat referat av sina principiellt viktigaste beslut i en årsbok. I årsboken publiceras beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse.

Numera publiceras det årligen omkring tvåhundra årsboksbeslut.

HFD:s årsboksavgöranden publiceras på det språk som beslutet har getts. På svenska finns därför endast de beslut som har getts på svenska. Av alla årsboksbeslut görs dock ett kort sammandrag, som översätts till det andra inhemska språket.

Sammandrag från de senaste årsboksavgörandena (eller fullständiga referat, om beslutet har getts på svenska) finns på denna sida. De senaste årsboksavgörandena inklusive nyckelord finns nedan. Årsboksbesluten från och med slutet av år 2013 finns på denna sida i vänstra spalten (i mobilversionen finns länken bakom plusset) och i högra spalten som länkar till Finlex enligt årtal (i mobilversionen längst ner på denna sida).

Alla årsboksbeslut har förutom ett eget liggarnummer också ett eget årsboksnummer. Årsboksnumren är vedertaget av formen HFD 2016:50. Formen ska användas t.ex. i samband med beslutshänvisningar. Av söktekniska skäl har på HFD:s webbplats och i Finlex ett kolon lagts till mellan HFD och årtalet, t.ex HFD:2016:50. Skrivsättet används tillsvidare i samband med söktjänsterna, men det första kolonet är inte avsett att vara en del av årsboksnumret eller att användas i hänvisningar.

De allra senaste besluten kan saknas på denna sida om sammandraget ännu inte har översatts, men de finns på finska på de finskspråkiga sidorna för beslut. Även det fullständiga referatet på finska finns där. I Finlex finns sökfunktioner för alla svenskspråkiga referat.

12.12.2018
Stöd för återrresa åt person som sökt internationellt skydd – Myndighetens passivitet – Verkställighet av förvaltningsbeslut – Fullgörelsetalan – Förvaltningstvistemål – Besvärstillstånd
12.12.2018
Apotek – Filialapotek – Helsingfors universitets filialapotek – Ändring av lokaliseringsområde – Förutsättningarna för ändring av lokaliseringsområde – Universitetsapotekets specialuppdrag – Behovsprövning – Tryggande av tillgången till läkemedel – Fimeas prövningsrätt – Rättspraxis
11.12.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Återkallande av flyktingstatus – Kvotflykting – Betydelsen av uppgifter som lämnats i samband med upptagning inom ramen för flyktingkvoten
10.12.2018
Handlingsoffentlighet – Tillämpningsområdet för offentlighetslagen – Kommunens dotterbolag – Aktiebolag som ägs av kommunen – Kommunens ägarstyrning – Kommunens interna revision
30.11.2018
Dataskydd – Dataombudsmannen – Begäran om inspektion av personuppgifter – Myndighetens rådgivning – Besluts överklagbarhet – Besvär – Processuell klagan – Förvaltningsklagan
22.11.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Hörande av barn – Minderårigt utvecklingsstört barn som fyllt 12 år
21.11.2018
Avfallsskatt – Efterbeskattning – Skattskyldighet – Avstjälpningsplats – Huvudman för avstjälpningsplats – Privat avstjälpningsplats – Mängden avfall som ska beskattas
21.11.2018
Ersättningsgillt läkemedel – Grundersättning – Terapeutiskt värde – Nytt verksamt ämne – Allvarlig sjukdom – Särläkemedel – Ringa antal patienter – Villkorligt försäljningstillstånd
16.11.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnets rätt att föra talan – Barnets begäran om förrättande av muntlig förhandling – Processuell rätt gällande förrättande av muntlig förhandling – Hörande av barn och utredande av barns åsikt
14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018
Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018
Handlingsoffentlighet – Kommunikationsplan – Kommunens kommunikation – Privat affärshemlighet
12.11.2018
Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid
8.11.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Utformning av generalplan – Generalplanens rättsverkningar – Tillräckliga utredningar – Dimensionering av byggnadsrätt – Landskapsplanens styrande verkan – Ordnande av trafik – Stadsbulevarder - Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) – Malm flygstation – Nätverket Natura 2000 – Försämringsförbud – Natura-bedömning
8.11.2018
Miljötillstånd – Vindkraftverk – Bullerutredningar – Riktvärden för buller – Smalbandigt buller – Tillämpningen av statsrådets förordning
6.11.2018
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i enskilt fall – Förvaltningsbesvär – Förordnande om verkställighet – Verkställande av beslut i avvaktan på laga kraft
2.11.2018
Utkomststöd – Grundutgift – Folkpensionsanstalten – Nödvändig hälso-och sjukvårdsutgift – Medicinsk cannabis – Fimeas specialtillstånd – Allmän vårdpraxis – Indikation enligt läkemedlets produktresumé – Depression – Sakkunnigläkare
2.11.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uteslutandeklausul – Personligt ansvar – Bevisvärdering
2.11.2018
Upphandlingsannons enligt försörjningslagen – Marknadsdomstolens behörighet att pröva besvär över upphandlingsbeslut – Avvisande av besvär utan prövning – Åläggande av ändringssökanden att ersätta rättegångskostnader som uppstått för stadens energibolag i marknadsdomstolen – Oskälig ersättningsskyldighet
30.10.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Kommunens organiseringsansvar – Hemkommun i Finland – Vistelse i ett annat EU-medlemsland som närmar sig stadigvarande vistelse – Personlig assistent för tiden när studier bedrivs i ett annat medlemsland – Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium – Begräsning – Unionens domstols dom
30.10.2018
Markanvändning- och byggande – Ändring av detaljplan – Generalplanens styrande verkan – Krav på detaljplanens innehåll – Affärsbyggnation – Värnande av den byggda miljön – Unescos världsarv – Riksomfattande mål för områdesanvändningen – Gamla Raumo – Syn
29.10.2018
Rättshjälp – Privat biträde – Utomprocessuellt ärende – Ärende som kan föras till domstol för prövning – Domstolens behörighet – Förvaltningsdomstol – Försäkringsdomstolen – Bestämmande av besvärsrätten – Besvärstillstånd – Besvärsförbud
26.10.2018
Mervärdesskatt – Fastighetsinvestering – Justering av avdrag som gäller fastighetsinvestering – Justeringsperiod – Ändring av användningsändamål före början av justeringsperioden
24.10.2018
Utlänningsärende – Asyl – Avvisning – Barn som fötts efter beslut om avvisning – Beaktande av barnets bästa – Helhetsbedömning som ska göras i samband med avvisning
24.10.2018
Rättshjälp – Tilläggssjälvrisk – Förmögenhet som beaktas vid bestämmande av tilläggssjälvrisk – Åtskiljande av egendom – Gottgörelse – Nytta – Förmögenhet som likställs med familjens stadigvarande bostad – Obetydlig gottgörelse – Oskälighet – Ekonomiska förhållanden
24.10.2018
Arvsbeskattning – Beräknande av värdet på den efterlevande makens besittningsrätt – Utjämningsprivilegium som angivits i bouppteckningsinstrumentet – Giftorätt – Bostad i arvlåtarens ägo
23.10.2018
Utlänningsärende – Minderårig asylsökande som kommit ensam till Finland – Avvisning – Försäkran om tryggheten i återvändandet och lämpliga förhållanden vid mottagandet – Barnets bästa – Spåra vårdnadshavare – Återvändande direktivet
19.10.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Förvärvsinkomst – Skada till följd av brott – Skadestånd – Grov oredlighet som gäldenär – Betalning av ersättning
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd – Bedömning i domstol av kommunens användning av prövningsrätt
18.10.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Kommunens prövningsrätt – Allokering av resurser – Av kommunen fastställda kriterier för beviljande av stöd
1.10.2018
Räddningsverksamhet – Felaktig funktion hos en brandlarmläggning – Uttagande av avgift – Grundbesvär – Förvaltningsbesvär – Vandalism – Tobaksrökning
28.9.2018
Inkomstbeskattning – Allmännyttigt samfund – Att verka omedelbart för allmännyttan – Upphörande av lagstadgad utbildningsverksamhet – Fastighetsuthyrning – Investeringsverksamhet
27.9.2018
Konkurrensärende – Begäran om åtgärder på basis av misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning – Avskrivning av ärende vid Konkurrens- och konsumentverket – Marknadsdomstolens beslut att till huvuddelar avslå besvären – Verkets besvärsrätt avseende marknadsdomstolens beslut
26.9.2018
Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Gåva på bemärkelseår – Pensionering – Värdet av skattepliktig förmån
19.9.2018
Utlänningsärende – Asyl – Sur place-situation – Nytt asylsamtal – Utredning av den religiösa övertygelsens äkthet – Muntlig förhandling
14.9.2018
Gåvobeskattning – Gängse värde – Aktiens sannolika överlåtelsepris – Inlösenklausul
12.9.2018
Bilskatt – Ansvar för bilskatt – Utländsk leasingbil – Ibruktagning i Finland – Företagsverksamhet – Arbetstagare – Förare
7.9.2018
Direktupphandling – Meddelande om frivillig förhandsinsyn – Innehåll i annonsen – Besvärstid
6.9.2018
Offentlig upphandling – Kommunalbesvär – Marknadsdomstolens behörighet – Besvärsförbud
3.9.2018
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Fartyg med en största skrovlängd på under 10 meter – Räddningsfartyg – Undantag medgivet i Finlands anslutningsakt – Mervärdesskattelagens direktivenlighet – Tillämpning av mervärdesskattedirektivet
30.8.2018
Gåvobeskattning – Förhandsavgörande – Skattelättnad vid generationsväxling – Medlemskap i bolags förvaltningsråd – Förändring av rättsläget – Nytt förhandsavgörande – Tillitsskydd
30.8.2018
Vattenhushållningsärende – Anläggning för konstgjort grundvatten – Naturvårdslagen – Nätverket Natura 2000 – SAC-område – Naturtyp (livsmiljö) – Försämringsförbud – Habitatdirektivet – Europeiska unionens domstols rättspraxis
29.8.2018
Beskattning av näringsinkomst – Utländskt bassamfund – Förlustutjämning – Andel av utländskt bassamfunds förlust – Ägarväxling – Tillstånd för avdrag – Prövning av ansökan
27.8.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Färdtjänst – Gravt handikapp – Servicetrafikens bruksfordon – Bristfällig kollektivtrafik
23.8.2018
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place – Omvändelse från islam – Muntlig förhandling
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
22.8.2018
Jäv – Domstol – Objektiv opartiskhet – Föredragande i förvaltningsdomstolen – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Underliggande ordinarie tjänst – Migrationsverket
20.8.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Massagetjänster utförda av studerande i samband med utbildning vid massageläroanstalt
17.8.2018
Utlänningsärende – Återförening av familj – Familjemedlem – Familjeband – Familjerelation – Minderårigt barn – Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna – Barnets bästa
17.8.2018
Förtäckt dividend – Skattefritt gemenskapsförvärv – Användningen av ett aktiebolags mervärdesskattenummer – Undgående av skyldigheten att betala mervärdesskatt
17.8.2018
Dataskydd – Personuppgift – Söktjänst – Sökning med personens namn – Onödig personuppgift – Uppgift som berör hälsotillstånd – Brott mot liv – Rätten att bli glömd – Personuppgiftsansvarig – Avlägsnande av sökresultat – Skydd för privatlivet – Yttrandefrihet – Intresseavvägning
16.8.2018
Rättshjälpsärende – Begäran om avgörande – Behörig domstol – Högsta förvaltningsdomstolen – Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem
16.8.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Utredd identitet – I befolkningsdatasystemet antecknad identitet – Korrigering av födelsetid – Avbrytande av tidsfrist
9.8.2018
Utlänningsärende – Utvisning – Skyddspolisens utlåtande – Äventyrande av den nationella säkerheten – Muntlig förhandling – Parts begäran att hålla muntlig förhandling – Rättssäkerhetsgarantierna i samband med utvisning
6.8.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet – Parkeringsverksamhet – Uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon – Rätt till parkeringsplats med stöd av aktieinnehav – Rätt till avdrag
30.7.2018
Statsrådets förordning – Överklagbarhet – Rättsmedel – Rättvis rättegång – Lagen om fiske – Laxfiske – Delägarlag
27.7.2018
Jakt – Jaktlicens för hjortdjur – Besvärsrätt – Samlicens – Skyttelista
27.7.2018
Lagen om skydd för växters sundhet – Åtgärder för att bekämpa skadegörare – Skada som orsakats växtproduktionen – Ersättning av kostnaderna
27.7.2018
Miljöskydd – Förvaltningstvång – Behov av miljötillstånd – Vindkraftverk – Tillämpningen av riktvärden för buller – Föreläggande i syfte att hindra förorening i enskilt fall
23.7.2018
Markanvändning- och byggande – Byggnadstillsyn – Behovet av åtgärdstillstånd – Parkeringsområde – Konsekvenser för markanvändningen
16.7.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Skyddsbestämmelses skälighet – Areell skyddsbeteckning – Bevarande av miljön – Förbud mot rivning av byggnad – Tolkning av planbestämmelser
12.7.2018
Nyttighetsmodellrätt – System för att vårda näthinnnan med laser – Ändring av skyddskrav – Vårdmetod – Nyhet – Teknisk skillnad – Tydlig skillnad – Muntlig förhandling – Ordnande av muntlig förhandling i marknadsdomstolen
12.7.2018
Läkemedelspreparat – Synonympreparat – Referensprisgrupp – Bildande av referensprisgrupp – Upptagning i referensprisgrupp – Prisanmälan – Anmälan om inledning av saluföring – Saluförande – Utredningsskyldighet – Besvärsprövning – Delgivning av beslut – Offentlig delgivning – Delgivning på webben – Samtycke till elektronisk delgivning
12.7.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Tillförlitlig utredning av identiteten – Helhetsbedömning – Motstridiga uppgifter – Födelsetid – Rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder
12.7.2018
Ersättningsgillt läkemedel – Grundersättning – Specialersättning – Begränsning av ersättning – Skäligt partipris – Hörande – Motsvarande preparat som används för behandlingen av samma sjukdom – Diabetesmedicin – Glargininsulin – Biosimilarpreparat – Skydd för berättigade förväntningar – Motivering av beslut
9.7.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Skattepliktig rörelse – Undantag från skatteplikt på försäljning – Vederlag – Statligt stöd – Avdragsrätt – Kostnader för utbildning av personal
5.7.2018
Kommunikationsmarknaden – Grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster – Tillämplig lag – Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation – Informationssamhällsbalken – Definition av betydande marknad – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Mastspecifikt maximipris för antennplats i huvudsändarstationen – Reglerad verksamhet – Oreglerad verksamhet – Bundet kapital – Skälig vinst – Kommunikationsverkets prövningsrätt – Besvärsrätt
29.6.2018
Rättshjälp – Internationellt skydd – Uppenbart ogrundad ansökan – Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen – Arvode enligt ärende – Fast arvode – Skäligt arvode – Förordning i strid med lagen
28.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Internt flyktalternativ – Rimligt internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul
26.6.2018
Handlingsoffentlighet – Myndighets rätt till upplysningar – Polisens rätt till upplysningar – Sekretessbelagd upplysning – Verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården – Patient – Beslagtagande av narkotika – Brottsmisstanke – Skyldighet att vägra vittna
26.6.2018
Kommunalbesvär – Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen – Tidpunkt då besvärstiden börjar – Kommunmedlem – Delgivande av förvaltningsdomstolens beslut mot mottagningsbevis
21.6.2018
Offentlig upphandling – Marknadsdomstolens behörighet – Definitionen av upphandlingskontrakt (offentligt kontrakt) – Val av anbudsgivare – Tjänst för jordbruksrådgivning
15.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Uppenbart ogrundad ansökan – Muntlig förhandling
15.6.2018
Barnskyddets eftervård – Ersättning av vårdkostnader – Besvär eller förvaltningstvistemål – Kommun som har ersättningsansvar
14.6.2018
Skjutvapen – Beviljande av vapentillstånd – Godtagbara användningssyften – Uttömmande uppräkning – Arbetsgrund – Krav på nödvändighet – Vapen som motsvarar tjänstevapen – Gränsbevakare
11.6.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen – Tillämpningsområde – Rättskränkningar som skett i en annan stat än i den i vilken sökanden är medborgare – Förbud mot tillbakasändning
7.6.2018
Lotterier – Penningspel – Förbud mot marknadsföring – Social media – Marknadsföring på webben – Friheten att tillhandahålla tjänster – Yttrandefrihet – Spelbolagets emblem
6.6.2018
Körtillstånd för taxiförare – Hinder för beviljande av tillstånd – Grundlagen – Näringsfrihet – Trafiksäkerhet – Uppenbar konflikt
1.6.2018
Förvaltningstvist – Marinen – Betald tjänstledighet – Studier vid yrkeshögskola – Tjänstgöringsförbindelse för sex år – Situation som inte regleras av lag – Jämkning av beloppet som återkrävs
31.5.2018
Miljötillstånd – Säkerhet – Avfallsbehandlingsverksamhet – Betong- och tegelkross – Garanterande av avfallsbehandling – Avslutande av verksamhet – Avfallets mängd och beskaffenhet – Nyttoanvändning – Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
30.5.2018
Markanvändning och byggande – Bygglov – Sökande av bygglov – Innehav av byggplats – Samägande – Samtycke till ansökan om bygglov av delägare till tomten – Avtal om delad besittning
28.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Återbrytande – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Försenad besvärstillståndsansökan – Ny utredning – Ny ansökan
24.5.2018
Miljötillstånd – Översyn av tillståndsvillkor – Väsentlig ändring av verksamheten – Produktion av betong – Produktionskapacitet – Bullerutsläpp – Trafik
22.5.2018
Rättshjälp – Utlänningsärende – Ersättning för tolkningskostnader – Koppling mellan rättsbiträde och tolk
21.5.2018
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Konkurrensbegränsning – Påföljdsavgift – Riktande av påföljdsavgift – Företags personliga ansvar – Principen om ekonomisk kontinuitet
17.5.2018
Beskattning av näringsinkomst – Avdragsgill förlust – Försäljningsfordran – Kapitallån
15.5.2018
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Område för turistanläggningar – Kraven på innehållet i en stranddetaljplan – Dimensionering av strandbyggande – Kravet på fri strandlinje – Beaktande av rekreationsbehov
14.5.2018
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lönen – Tjänsteförhållande för viss tid – Projektartat arbete – Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder – NTM-centralen
11.5.2018
Kyrkligt ärende – Uppsägning av kyrkoherde – Skriftlig varning före uppsägning – Biskopens befogenhet – Stiftets domkapitels befogenhet
11.5.2018
Miljötillstånd – Förutsättningar för beviljande – Vinterkörningsövning – Isbana – Val av plats – Buller – Olägenhet för hälsa – Oskäligt besvär – Planläggning
8.5.2018
Läkemedel – Särläkemedel – Grundersättning – Skäligt partipris – Sökandens utredningsskyldighet – Läkemedelsprisnämnden – Prövningsrätt – Skälighetsbedömning – Iakttagande av bedömningskriterier – Motivering av beslut
7.5.2018
Kommunalärende – Kommunal tjänsteinnehavare – Uppsägning – Upphävning av beslutet om uppsägning på grund av fel i förfarandet – Pensionering – Nytt beslut om uppsägning
4.5.2018
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Finansiell tjänst – Betalningsmedel – Prepaid-produkt – Förmedling – Återförsäljare
4.5.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Skattegrund – Vederlag – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Skadestånd – Standardersättning – Distributionsnätsinnehavare – Avbrott i eldistributionen
4.5.2018
Mervärdesskatt – Avdragsrätt – Kostnader för sanering av mark – Kostnader för rivning av byggnad – Skattepliktig uthyrningsverksamhet – Försäljning av fastighet
4.5.2018
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Kostnader för rivning av gammal byggnad
4.5.2018
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetsvillkoret – Undantag från oförvitlighetsvillkoret – Väntetiden – Migrationsverket kan låta bli att bestämma väntetid
4.5.2018
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetvillkoret – Undantag från oförvitlighetsvillkoret – Icke lagakraftvunnen dom – Helhetsbedömning
30.4.2018
Service för handikappade – Färdtjänst – Sätt att ordna service – Gravt handikappat barn – Barnets bästa – Behov att bli självständig
30.4.2018
Beställaransvarslagen – Tillämpningsområde – Specialbestämmelse som gäller byggbranschen – Övervakning som hänför sig till byggande – Beställarens försummelseavgift
27.4.2018
Punktbeskattning – Accis på alkoholdrycker – Nedsatt skatt – Småbryggeri – Nedsatt accis för småbryggerier – Fysiskt åtskild verksamhet – Uthyrning av produktionsanordningar
26.4.2018
Förvaltningstvist mellan kommuner – Anstaltsvård – Ansvar för anstaltsvårdens kostnader – Statligt mentalsjukhus – Val av hemkommun
25.4.2018
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel – Inkomst som inte deklarerats – Skatteförhöjning – Förhandsifylld deklaration – Minderårig skattskyldig – Förmånstagarens förfarande – Påföljd
25.4.2018
Beskattning av näringsinkomst – Gränsöverskridande fusion – Upplösning – Utländskt övertagande bolag – Utflyttningsbeskattning – Tillgångar hos filial – Sannolikt överlåtelsepris – Affärsvärde – Påförande av skatt – Betalningstid
25.4.2018
Elsäkerhet – Trygghet av elektrisk utrustning – Batteriladdare – Stoppande av försäljning och annan överlåtelse – Muntlig förhandling – Rättegångskostnader – Fel hos myndigheten – Myndighetens ersättningsskyldighet
24.4.2018
Bilskatt – Skattefri husbil – Skattedeklaration – Felaktig första registrering – Förutsättningarna för efterbeskattning – Myndighetens behörighet
24.4.2018
Mervärdesskatt – Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel – Skattegrund – Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan – Unionsrättens indirekta effekt
23.4.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Frivilligt pensionsarrangemang – Kapitalinkomst – Förvärvsinkomst – Förenta staterna – Placering – Kapital – Avkastning av placerade medel – Roth 401(k)-arrangemang – After-tax-metod
23.4.2018
Punktskatt – Införsel från medlemsstat – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Beslag – Snus
16.4.2018
Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Del av företag – Aktie – Olika slag – Rätt till utbetalning av medel
13.4.2018
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av trovärdigheten – Muntlig förhandling – Bevisning – Fri bevisteori – Bedömning av utredning
13.4.2018
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Utvidgning av byggnad – Förutsättningarna för beviljande av tillstånd – Åtgärdstillstånd – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Tillitsskydd – Byggande utan tillstånd
12.4.2018
Besvärsrätt – Fiske – Undantag från förbud att fiska vid älvmynning – Lagen om fiske – Förvaltningsprocesslagen – Århuskonventionen – Förening för fritidsfiskare
12.4.2018
Markanvändning och byggande – Generalplan – Karlö – Konsekvenser för Natura 2000-områden – Tillräckliga utredningar – Miljökonsekvensbedömning – Natura-bedömning – Miljöministeriets utlåtande – Iserosion – Lindrande åtgärder – Övriga beslutsförfaranden
11.4.2018
Utlänningsärende – Tredjelands medborgare – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland – Familjeåterföreningsdirektivet – Direktivets tolkningsverkan
9.4.2018
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet – Unionens domstols förhandsavgörande
9.4.2018
Gruvdrift – Gruvlagen – Malmletningstillstånd – Säkerhet – Ställande av säkerhet
29.3.2018
Fastighetsbeskattning – Värdering av fastighet – Beskattningsvärdet för mark – Bygg-nadsrätt – Ändring av detaljplan – Alternativa detaljplanbestämmelser – Tillitsskydd
27.3.2018
Mervärdesskatt – Finansiell tjänst – Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) – Särskild investeringsfond – Alternativ investeringsfond – Förvaringsinstituts-verksamhet – Förvaringsarvode
26.3.2018
Stöd för utvecklingen av landsbygden – Beviljande av verksamhetspenning för aktionsgrupp (Leader-grupp) – Stöd för löpande kostnader för förvaltningen och främjande av verksamheten – Skälighetsbedömning gällande godtagbara lönekostnader – Högsta godtagbara månadslön för en enskild person – Skälighetsbedömning som föregår utbetalande av verksamhetspenning
22.3.2018
Grundläggande utbildning – Avgiftsfri skoltransport -- Periodsystem – Skolresans tidsmässiga längd under de olika undervisningsperioderna – Beräkningssystemets lämplighet – Beslutande
22.3.2018
Miljöskydd – Miljötillstånd – Återkallande – Ändring – Distributionsstation för flytande bränslen – Viktigt grundvattenområde – Förbud mot förorening av grundvatten
21.3.2018
Inkomstbeskattning – Beskattning av personlig inkomst – Dividend baserad på arbetsin-sats – Holdingbolag – Kommanditbolag – Kringgående av skatt – Läkarbolag
20.3.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Kartläggning av barnets närståendenätverk – Uppväxtförhållanden – Sammantagen bedömning – Uppväxtförhållandena hos föräldrarna och vårdnadshavarna vid sidan av – Beslutande eller avtalande om barnets vårdnad och boende – Förhållandet mellan förordnande om barnets vårdnad och boende och omhändertagande – Tillfällig placering av barnet hos sin förälder eller annan vårdnadshavare – Placering av barnet hos vårdnadshavaren vid sidan av
15.3.2018
Säkerhet vi hantering vid kemikalier – Miljöskydd – Distributionsstation för flytande bränsle – Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier – Anmälningsförfarande – Villkor – Räddningsmyndighet – Behörighet – Standard SFS 3352 – Grundvattenområde
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skatteplikt på inkomst – Kollektiv tilläggspensionsförsäkring – Pension utbetald av försäkringsbolag
13.3.2018
Beskattning av personlig inkomst – Skattepliktig inkomst – Lön – Pensionsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Uppsägning av arbetstagare
9.3.2018
Förskottsuppbörd – Arbetsgivares socialskyddsavgift – Lön – Grupplivförsäkring – Kollektivt tilläggspensionsskydd – Delägare i aktiebolag – Storleken av försäkringspremie
9.3.2018
Avfallslag – Övergångsbestämmelse – Avfallstransport – Val av avfallstransportsystem – Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar – Tillräcklig utredning – Kommunalbesvär – Rätt att fullfölja besvär i högsta förvaltningsdomstolen
2.3.2018
Extraordinärt ändringssökande – Återställande av försutten fatalietid – Fatalietid som går att återställa – Materiell fatalietid – Processuell fatalietid – Internationellt skydd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning
27.2.2018
Samförvaltning – Hus med bostadsrätter – Boendedemokrati – Boendekommitté – Boendes rätt att delta – Konkurrensutsättning av tjänster för fastighetsunderhåll
26.2.2018
Avfallshantering – Avfallslagen – Producentansvar – Förutsättningarna för att godkännas för anteckning i producentregistret – Kasserade däck – Mottagningsplats – Avtalsarrangemang – Produktdistributör – Nätaffär
22.2.2018
Postverksamhet ─ Posttjänst som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd ─ Brevförsändelse ─ Utdelning av avtalskunders postförsändelser ─ Koncession för postverksamhet ─ Koncessionsvillkor ─ Leveransvillkor ─ Försändelsers utdelningsintervall ─ Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen ─ Markering av försändelser ─ Insamlingsställen för försändelser inom koncessionsområdets enskilda kommuner ─ Postdirektivet ─ Allmänt tillstånd ─ Krav angående tjänstens kvalitet, tillgänglighet och utförande
16.2.2018
Statligt stöd – Uppfyllande av villkor för statligt stöd – Egen verksamhet – Ekonomisk fördel – Utredning över ersättningens marknadsmässighet – Selektiv ekonomisk fördel – Inverkan på handeln mellan medlemsländerna – Snedvriden konkurrens – Ekonomisk verksamhet – Patientförflyttning – Icke-brådskande patientförflyttningar
16.2.2018
Statligt stöd – SGEI-tjänst – Förutsättningar för beviljande av statligt stöd – Ekonomisk fördel – Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär – Prehospital akutsjukvård
15.2.2018
Offentlig upphandling – Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande – Separata besvär över upphandlingsbeslut – Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet – Företag i branschen – Betydelsen av att inte ha lämnat anbud – Grunderna för partsställning
14.2.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Obefogad fakturering – Prisnedsättning – Skadestånd – Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
13.2.2018
Handlingsoffentlighet – Arbetspensionsförsäkringsbolag – Betydande eller exceptionella affärstransaktioner – Kunduppgifter – Verksamhet för välbefinnande i arbetet – Specialbestämmelse – Affärshemlighet
12.2.2018
Kommunalärende – Fullmäktiges beslut – Kommunstyrelsens beslut – Annan förtroendevald – Jäv – Verkställande direktör – Fel i beredningen – I oriktig ordning tillkommet beslut
8.2.2018
Vattenärende – Kraftverksbygge – Ny kraftverksenhet – Vattenkraft – Reglering av vattendrag – Korttidsreglering – Fiskevårdsskyldighet – Fiskväg – Översyn av bestämmelser om fiskväg
5.2.2018
Obligatorisk lagring av läkemedel – Underskridande av lagringsskyldighet – Uppfyllande av lagringsskyldighet – Ersättning för lagringsskyldighet – Försörjningsberedskapscentralen
5.2.2018
Bilskatt – Tillfällig skattefri användning i Finland av bil i anställningsförhållande – Aktieägare – Verkställande direktör
5.2.2018
Elsäkerhet – Marknadstillsyn – Förbud mot försäljning och annan överlåtelse – Produktsäkerhet – Säkerhetsbrist – Testning av en enda produkt
5.2.2018
Läroavtalsutbildning – Återkrav av statsandel – Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör – Fråga om när återbetalningsskyldighet upphör att gälla – Fråga om tillämpning av lagen om preskription av skulder – Brister i dokument som hänför sig till läroavtalsutbildning – Fråga om hur väsentliga felen varit – Inga anvisningar av ministeriet
2.2.2018
Stöd för närståendevård – Beviljande av stöd för närståendevård – Under ettårigt barn – Barnets behov av vård – Vara registrerad på verksamhetsenhet för hälsovården
31.1.2018
Förvaltningsärende – Ombud – Specificerat ärende – Förbud att uppträda – Proportionalitetsprincipen – Yttrandefrihet
31.1.2018
Skatt på försäkringspremie – Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande – Skatteplikt på försäkringspremie – Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang – Stat där risken är belägen
30.1.2018
Uppsägning av tjänsteavtal – Statens revisionsverk – Rätt att anföra besvär över beslutet – Hörande – Grunderna för uppsägning av tjänsteavtal – Behöriga grunder
29.1.2018
Mervärdesskatt – Hälso- och sjukvårdstjänster – Samkommun – Utkontraktering av tjänster – Privat tjänsteproducent – Rätt till återbäring av kalkylerad skatt på tjänster producerade av en annan samkommun
25.1.2018
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Avslag på ansökan om omhändertagande – Vårdnadshavarens huvudansvar att trygga barnets välfärd – Tvist gällande vårdnad om barn och umgänge – Omhändertagande som barnskyddsåtgärd i sista hand
25.1.2018
Förvaltningstvistemål mellan kommuner – Ansvar för barnskyddskostnader – Eftervård – Verkningar av avslutande av omhändertagandet – Familjevårdare – Placering
19.1.2018
Förhandsavgörande – Prövning av klagan – Inkomstskatt – Avtal om person-till-person-lån – Överlåtelse av egendom – Värdepapper – Avdragbar överlåtelseförlust – Slutlig värdeminskning av värdepapper
18.1.2018
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Industrianläggning – Miljökonsekvenser – Fråga om tillräcklig utredning – Uppfyllande av kraven på innehållet i en detaljplan – Tillståndsförfaranden
17.1.2018
Förhandsavgörande – Inkomstskatt – Beskattning av personlig inkomst – Skattefri överlåtelse av egen bostad – Vinst från överlåtelse av byggplatsaktier – Skatteplikt på inkomst
16.1.2018
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Verksamhetsmodell vid besök – Begränsning av kontakterna – Prövning av ärendet i domstol – Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd
15.1.2018
Utkomststöd – Återkrav av utkomststöd – Grunderna för återkrav – Villkor för återkrav – Återkrav från andel i dödsbo – Inbördes testamente – Nyttjande- och besittningsrätt till egendom
12.1.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Personlig assistans – Personlig assistent – Arbetsgivarmodell – Köptjänstmodell
12.1.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Personlig assistans – Kostnader som uppkommit på grund av den personliga assistenten – Kostnader för anskaffning av frimärken och kuvert
12.1.2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdragsgill utgift – Avskrivning av anskaffningsutgiften för nyttigheter som anskaffats för förhindrande av vatten- och luftförorening – Felaktig avskrivningsmetod – Alternativ avskrivningsmetod – Dispositivt yrkande – Ändring av avskrivningsmetod
11.1.2018
Undervisning – Avgiftsfri skolmåltid – Kliniskt näringspreparat
10.1.2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdrag för ränteutgifter – Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor – Jämförelse av balansräkningar – Balansräkningstest – Koncernbokslut – Subkoncern – Kapitalfond – Guernsey
5.1.2018
Besvärsrätt – Luftfartslagen – Förvaltningsprocesslagen – Kommun – Invånarförening – Århuskonventionen – Trafikflygplats – Miljöskyddslagen – Bullerbekämpning – Direktivet om bullerkontroll – Bullerområde – Planering av markanvändningen
29.12.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för studier – Uppehållstillstånd som sökts för första gången – Försörjningsförutsättning – Redogörelse över försörjning – Disponibla tillgångar – Tillgångarnas ursprung – Proportionalitetsprincipen – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet
29.12.2017
Markanvändning och byggande – Bygglov – Besvärsrätt – Servitut – Fastighet – En fastighets utsträckning – Olägenhet vid utövning av servitut
29.12.2017
Markanvändning och byggande – Ändring av detaljplan – Inverkan på stadsbilden – Jämbördigt bemötande – Ett planområdes omfattning – Utredningar
27.12.2017
Förvaltningsdomstolens behörighet – Arbetsdomstolens behörighet – Fackligt ansluten tjänsteinnehavare – Lönefordran – Beredskapstid – Tjänstekollektivavtal
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Oförmåga att läsa och skriva – Intyg av lärare – Uppenbart felaktiga uppgifter
20.12.2017
Lagen om samfälligheter – Samfällt område – Samfällt vattenområde – Två samfällda områden – Konstituerat delägarlag – Ett delägarlags stadgar – Fastställande av stadgar – Övergångsbestämmelse
20.12.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Prejudikatbesvär – Besvärstillstånd – Förutsättningarna för att besvärstillstånd ska beviljas
19.12.2017
Kommunalärende – Fullmäktiges sammanträde – Offentligt sammanträde – Tjänsteinnehavarens jäv – Närvaro
19.12.2017
Arvsbeskattning – Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Placeringsbundet kapitaliseringsavtal – Arvsbeskattningsvärde – Gängse värde – Kalkylerad skatteskuld – Återköp – Kapital – Avkastning
19.12.2017
Skatt på försäkringspremier – Skattegrunden – Trafiksäkerhetsavgift
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Sjuktransport – Vidareförsäljning av sjuktransporttjänster såsom del av sammanhängande tjänster
19.12.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Av optiker utförd synundersökning – Vidareförsäljning av tjänst
19.12.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Allmännyttigt samfund – Inkomst av näringsverksamhet – I stadgarna avsedd verksamhet
18.12.2017
Kommunalärende – Upphävande av tjänsteförhållande under prövotid – Grunderna för fastställande av prövotid – Ändring av tjänsteförhållande på viss tid till ordinarie tjänst – Avsevärd förändring i ställningen
18.12.2017
Utlänningsärende – Tillfälligt uppehållstillstånd – Förhinder att lämna landet – Tillfälliga hälsoskäl – Läkemedelsresistent tuberkulos
15.12.2017
Rättshjälp – Förvaltningsprocess – Förutsättningar för beviljande – Rättshjälpens upphörande – Minderårigt barn – Part – Vårdnadshavare – Rätt att föra talan
15.12.2017
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Förrättande av särskild granskning – Avregistrering av bolaget – Minoritetsaktieägarnas behov av rättskydd
8.12.2017
Rättegångsavgift – Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande – Återbrytande – Felparkeringsavgift – Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
7.12.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Samnyttjoområde – Planändring – Fråga om tillräckliga utredningar
4.12.2017
Markanvändning och byggande – Tillfällig ändring av användningsändamål – Tillståndsvillkor – Anknytning till styrning av markanvändningen
1.12.2017
Överlåtelseskatt – Fastighet – Uppskjutande (suspensivt) villkor – Underlåtelse att söka lagfart – Hävning av köp – Återbäring av dröjsmålsförhöjning
28.11.2017
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Jaktlagen – Habitatdirektivet – Dispens Undantagslov – Dispens Undantag från fredning av varg – Jakt i stamvårdande syfte
27.11.2017
Gruvdrift – Gruvlagen – Överföring av ansökan – Överföring av tillstånd – Överklagbarhet – Besvärsrätt – Förening – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
27.11.2017
Skjutvapen – Återkallelse av innehavstillstånd – Tillståndshavarens begäran – Krav som ställs på begäran – Muntlig begäran – Samtycke
23.11.2017
Offentlig upphandling – Förhandlat förfarande – Besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av besvär över beslut under upphandlingsförfarandet – Ändringssökande som inte anfört besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av de slutliga upphandlingsbesluten – Behov av rättsskydd – Inget avgörande i sakfrågan
22.11.2017
Beskattning av personlig inkomst – Förhandsavgörande – Egentlig arbetsplats – Sekundär arbetsplats – Arbetsgivarens verksamhetsställe – Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen – Hem – Distansarbete
22.11.2017
Gruvdrift – Gruvlagen – Avslutande åtgärder och efterbehandlingsåtgärder vid gruvdrift – Övergångsbestämmelser – Bestämmelser som är behövliga för tryggande av allmän och enskild fördel – Säkerhet – Skyldighet att ställa säkerhet
22.11.2017
Barnskydd – Domstolens tillstånd till undersökning av barn – Utredning av behovet av barnskydd – Vite – Förvaltningsdomstolens behörighet – Proportionalitetsprincipen
21.11.2017
Beställaransvarslagen – Försummelseavgift – Beställarens utredningsskyldighet – Internationell transporttjänst – Transporttjänst som utförts i Finland – Underleveransfakturering – Bedömning av gränsvärde – Avtalets värde
15.11.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Parkeringsplats – Användningsändamål – Behov av undantag – Generalplan – Absolut bygginskränkning – Bygginskränkning på strandområde
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet -- Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden
10.11.2017
Utlänningsärende – Till Finland ensamkommen minderårig asylsökande – Avvisning – Återvändandedirektivet – Säkerställande av trygg återvändo och sakliga mottagningsförhållanden – Omhändertagande
9.11.2017
Renskötsellagen – Renbeteslag – Offentligrättslig förening – Renbeteslagets stämma – Förvaltningslag – Jäv – Jäva – Förfarande – Renarbete – Ekonomi
7.11.2017
Rättshjälp – Utlänningsärende – Internationellt skydd – Privat biträde – Fortsatt förordnande för biträdet
27.10.2017
Markanvändning och byggande – Gatuplan – Parkeringsområde för lastbilar – Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen
26.10.2017
Vattentjänster – Förvaltningstvång – Anslutningsskyldighet – Slutande av avtal – Behörighet
24.10.2017
Miljötillstånd – Miljöskyddslagen – Djurstall – Broileruppfödningsanläggning – Utvidgning av verksamhet – Luktolägenhet – Oskäligt besvär – Syneförrättning – Riktgivande avståndsgränser
23.10.2017
Handlingsoffentlighet – Aktsamhetssekretess vid tillsyn – Övervakningssekretess – Arbetarskyddsinspektion – Inspektionsanmälan
20.10.2017
Rättshjälp – Internationellt skydd – Frivillig återresa – Uppenbart ogrundad ansökan om besvärstillstånd – Förkastande av biträdets ersättningsyrkande
20.10.2017
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Eget bruk av vara – Vederlagsfri överlåtelse – Rabatt – Säljfrämjande – Stamkundspoäng för inköp – Överlåtelse av varupriser mot stamkundspoäng – Användning av poäng som delbetalning för saluförda produkter
19.10.2017
Tjänsteman – Polisman – Uppsägning – Polismans beteende – Brottmålsdom – Synnerligen vägande skäl – Skälig tid – Muntlig förhandling
17.10.2017
Inkomstbeskattning – Beskattning av kapitalinkomster – Överlåtelsevinst – Skattefrihet för överlåtelsevinst – Överlåtelse vid generationsväxling – Gårdsbruk som utgör en helhet – Jord- och skogsbruk – Strandtomt – Stranddetaljplan
17.10.2017
Naturvårdslagen – Åkergroda – Tillstånd att avvika från skydd – Föröknings- och rastplats – Område för fritidsbostäder – Anläggning av kolonialträdgårdsområde – Habitatdirektivet – Tvingade orsak
16.10.2017
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarandet – Undanröjande av upphandlingsbeslut – Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut – Avgörande i vilket inte meddelas beslut i sak
16.10.2017
Varumärke som består av siffror – Särskiljningsförmåga – Varumärke som beskriver varans särdrag – Samband mellan varumärke och vara – Antal – Pris – Unionens domstols rättspraxis
16.10.2017
Varumärke – Risk för förväxling – Registreringshinder – Samtycke till registrering – Besvärstillstånd – Annat vägande skäl
12.10.2017
Handlingsoffentlighet – Offentlighetslagens tillämpningsområde – Handling upprättad för internt myndighetsarbete – E-postkommunikation mellan tjänstemän – Skilda myndigheter – Miljöministeriet – NTM-central
12.10.2017
Offentlig upphandling – Utvidgning av besvär – Hierarkin mellan rättsinstanserna – Nya yrkanden genom vilken saken blir en annan – Avvisning utan prövning – Jämförelse av anbud
11.10.2017
Varumärke – Ond tro – Absolut registreringshinder – Talerätt – Behov av rättsskydd
6.10.2017
Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder – Bostadsaktiebolag – Särskild granskning – Ordinarie bolagsstämma – Behandling av förslag – Tillräckligt bifall – Överförande av ärende till extra bolagsstämma
4.10.2017
Vattenärende – Förvaltningstvång – Vattenområde – Inlösen av tillandning – Utfyllnad av vattenområde – Uppläggning av jordmassor
4.10.2017
Offentlig upphandling – Anbudsförfrågan – Uppställande av jämförelsekriterier – Icke-diskriminerande bemötande
3.10.2017
Lagen om sammankomster – Förbud mot offentlig tillställning – Uppenbar lagstridighet – Offentligt kränkning av sedligheten –Strafflagen – Konstuppvisning – Grundlagen – Mänskliga rättigheter – Grundrättighetsbejakande och grundlagsenlig tolkning – Yttrandefrihet – Konstens frihet
28.9.2017
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Varumärke – Särskiljningsförmåga – Färgvarumärke – Figurvarumärke – Figur – Färgbeskrivning – Färgkombination – Grafisk framställning – Behov av bevis på användning – EU-domstolens rättspraxis – EUIPO:s praxis
27.9.2017
Gåvoskatt – Tidpunkt när skattskyldighet uppstår – Trust
22.9.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ny skyddsgrund – Tidpunkt då skyddsgrunden framfördes – Sexuell läggning – Bedömning av en asylsökandes trovärdighet – Muntlig förhandling
18.9.2017
Markanvändning och byggande – Undantag – Rivning av byggnad – Detaljplan – Skyddsbestämmelse – Tvingande skäl – Behov av undantag – Byggnad som är belägen på två fastigheter – Fastighetsgräns – Olika ägare – Rivningsorder som allmän domstol meddelat i avtalsförhållandet mellan ägarna
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Internprissättning – Koncern – Inhemskt moderbolag – Serviceavgift – Vinstpåslag – Kostnadsplusmetoden – Jämförbart bolag
13.9.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Skatteplikt för inkomst – Internprissättning – Koncern – Koncernbolag som tillhandahåller tjänster – Verksamhetsstyrningssystem – Serviceavgift – Modell för kostnadsfördelning – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynder – Skattegrund – Tak för skattegrundens belopp – Mervärdesskattedirektivets tolkningsverkan
4.9.2017
Mervärdesskatt – Eget bruk av byggtjänst – Grynderbyggande – Skattegrund – Beräkning av andelen indirekta kostnader – Glidande medelvärde för fyra år
4.9.2017
Kollektivtrafik – Linjetrafik – Kompletterande trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Fortlöpande och allvarliga olägenheter
4.9.2017
Kollektivtrafik – Trafik på marknadsvillkor – Linjebaserad trafik – Trafik enligt trafikavtalsförordningen – Definiering av servicenivån – Allmän regel – Statlig stöd – Begränsning av konkurrensen
1.9.2017
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Uppenbart oriktig tillämpning av lag – Offentlig upphandling – Tillsynsdirektivet 89/665/EEG – Skadestånd – Gottgörelsepåföljd – Nationellt rättsmedel
31.8.2017
Offentlig upphandling – Ändring av föremålet för upphandlingen och kriterierna för valet av anbud under upphandlingsförfarandet – Principen om likvärdigt bemötande – Principen om öppenhet – Väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren – Ändring i upphandlingsdokumenten – Upphandlingsannons – Anbudsförfrågan – Föremålet för upphandlingen – Kriterierna för valet av anbud – Selektivt förfarande – Förutsättningarna för skyldighet att betala gottgörelse – Felets art
30.8.2017
Utlänningsärende – Asylförfarande – Asylintervjuns protokoll – Hörande av part – Rätt att ta del av icke-offentlig handling
28.8.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Prövning av uppehållstillstånd på annan grund – Helhetsbedömning vid avlägsnande ur landet – Familjeband – Band till Finland – Barnets bästa
25.8.2017
Serveringstillstånd för alkoholdrycker – Permanent återkallande av tillstånd – Personer som utövar bestämmanderätt för tillståndshavarens räkning – Skatteskulder – Skuldsanering för privatpersoner – Förändrade förhållanden
24.8.2017
Arbetarskydd – Beställaransvarslagen – Tillämpningsområde – Försummelseavgift – Uträkning av gränsvärde – Underleverans – Fortlöpande underleveransförhållande
23.8.2017
Rättegångskostnader – En offentlig parts rättegångskostnader – En enskild parts ersättningsskyldighet – Uppenbart ogrundat yrkande – Beskattning av personlig inkomst
23.8.2017
Trafiktillstånd – Gemenskapstillstånd för godstrafik – Trafikansvarig – Person som är trafikansvarig för flera företags trafik – Tillståndsförordning
18.8.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda –Begränsning av grundläggande rättigheter – Användning av andra än i lag reglerade begränsningsåtgärder – Kameraövervakning – Kameraövervakning av rum och toalettutrymmen som är i en utvecklingsstörd persons enskilda bruk – Skydd för privatliv och hemfrid – Ordning för sökande av ändring
18.8.2017
Beskattning av personlig inkomst – Uthyrning av fastighet – Fritidsbostad – Utgifter för förvärvarande av hyresinkomst – Semesterstuga som stått tom – Inkomstförvärvsavsikt
17.8.2017
Skjutvapen – Förvärvstillstånd – Eldkraftigt vapen – Flera vapen – Hobby som grund för ansökan
14.8.2017
Mervärdesskattelag – Rätt till avdrag – Kostnader som hänför sig till försäljning av aktier i dotterbolag – Avslutande av rörelse
11.8.2017
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Kringgående av skatt – Framställande av yrkande om att besvär ska avslås – I vilken omfattning ett ärende ska prövas av domstol
11.8.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Omstrukturering av företag – Sakkunnigkostnader – Avdragsgilla kostnader – Kostnad som hänför sig till ett år – Aktivering
9.8.2017
Förvaltningstvist – Återkrav av utan grund utbetald lön – Kommunal tjänsteinnehavare – Tre års frist – Lagen om preskription av skulder – Förhållandet mellan speciallag och allmän lag – Tid inom vilken ansökan i förvaltningstvistemål ska anhängiggöras
2.8.2017
Offentlig upphandling – Krav gällande föremål för upphandling – Diskriminering i anbudsförfrågan – CE-märkning – Certifikatkrav
28.7.2017
Elmarknadslagen – Energimyndigheten – Tillsynsbeslut – Förutsebarheten i metoder som används för beräkning av skälig avkastning – Fastställningsbeslut om metoderna för tillsynen under en tillsynsperiod – Upplösning av arrangemang med hyra av elnät – Behandling i tillsynsbeslut av investeringskostnader till den del som det varit fråga om allmänna kostnader och täckningsbidrag
20.7.2017
Markanvändning och byggande – Strandgeneralplan – Ändringar i markägoförhållanden – Byggplatser som flyttats – Oskälig olägenhet – Strandskyddsprogram – Naturskyddsområde
20.7.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Avloppsvattensystem – Förutsättningar för att bevilja tillstånd – Möjlighet att ansluta sig till vatten- och avloppsnät – Olägenhet för miljön – Förhållande till miljöskyddslagstiftningen
14.7.2017
Utlänningsärende – Utvisning – Helhetsbedömning av förutsättningarna för utvisning – Person som gjort sig skyldig till misshandel – Kulturella orsaker
7.7.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Sexuell läggning – Bedömning av personlig trovärdighet – Muntlig förhandling
6.7.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig medlemsstat – Familjemedlem – Bevisbördan för den som ansökt om internationellt skydd – Rättsmedel
6.7.2017
Kommunalärende – Valnämnd – Sammansättning – Medlem – Ersättare
5.7.2017
Kommunalärende – Arrende av sommarstugetomter – Principer för förnyande av arrendeavtal – Schematisk bestämning av arrendeavgift – Fullmäktiges prövningsrätt – Likställdhet – Jämlikt bemötande
5.7.2017
Inkomstbeskattning – Beskattningsförfarande – En skattskyldigs deklarationsskyldighet – Rättelse av beskattning till den skattskyldighets nackdel – Tillämplig bestämmelse – Skydd för berättigade förväntningar – Myndighetens praxis
5.7.2017
Kommunalärende – Arrende av byggplats för fritidsbostad – Förnyande av arrendekontrakt – Bestämningsgrund för arrendeavgift – Avsteg från gängse prisnivå – Fullmäktiges prövningsrätt
5.7.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Detaljplanebestämmelser – Värdefullt trapphus – Hiss – Bygglovsförfarande
30.6.2017
Olyckshändelse i skola – Offentligrättslig fordran – Tillämpning av lagen om preskription av skulder – Preskription – Preskriptionstid
30.6.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet i internationell handel – Försäljning av tjänster som täcker direkta behov för last i fartyg som går i yrkesmässig internationell trafik – Lastningstjänster – Förhandsavgörande av unionens domstol
30.6.2017
Mervärdesskatt – Begäran till unionens domstol on förhandsavgörande – Begreppen försäljning av vara och tjänst – Försäljning av rivningsarbete som tjänst – Återvinning av rivningsavfall – Köp av rivningsobjekt – Försäljning av rivningstjänst
29.6.2017
Offentlig upphandling – Beslut om upphandlingsrättelse – Undanröjande av upphandlingsbeslut – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Behov av rättsskydd med anledning av upphandlingsbeslut – Inget avgörande i sakfrågan
28.6.2017
Varumärke – Förväxlingsrisk – Tidigare rättsgrund – Firma – Fredlig samexistens eller parallell användning – Samtycke till registrering – Prövning ex officio – Unionens domstols rättspraxis
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader -- Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Hastigt insjuknande – Rätt att välja hemkommun – Person som redan tidigare bott i två kommuner – Ersättning av kostnader för boendeservice
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Fördelning av socialvårdskostnader mellan kommuner – Serviceboende – Personlig assistans – Allvarlig sjukdom – Oförmåga att bo självständigt – Flyttning till föräldrar i en annan kommun – Rätt att välja hemkommun
28.6.2017
Förvaltningstvistemål – Socialvårdskostnader – Fördelning av kostnader mellan kommuner – Boende med föräldrar som närståendevårdare – Flyttning till resurserat serviceboende i annan kommun – Serviceboende – Utvecklingsstörd person – Rätt att välja hemkommun
22.6.2017
Utlänningsärende – Lagen om främjande av integration – Ersättning för kostnader för inresa i landet – Familjemedlem – Motiveringarna i regeringens proposition
22.6.2017
Kommunal tjänsteinnehavare – Ersättning som motsvarar lön – Förvaltningstvistemål – Yrkande som ska framställas inom sex månader – Försenad ansökan – Förvaltningstvistemål och besvär inte samtidigt möjliga
20.6.2017
Utkomststöd – Beviljande av utkomststöd – Utredningsskyldighet – Sökandens skyldighet att lämna uppgifter
15.6.2017
Barnskydd – Begränsning av kontakter – Befogenheter – Tjänsteinnehavare
14.6.2017
Förvaltningstvistemål – Återkrav av vårdarvode – I socialvårdslagen avsedd tjänst eller förmån – Ersättning av rättegångskostnader – Rättegångsavgift
14.6.2017
Markanvändning och byggande – Naturvårdslagen – I direktiv avsedd art – Föröknings- och rastplats – Förbud mot att förstöra och försämra – Nordfladdermus – Vattenfladdermus – Trollfladdermus – Viteslagen – Byggnadstillsynsärende – Utdömande av vite – Rivningsåläggande – Giltig orsak
14.6.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förbud mot tillbakasändning – Erfarenhet av förföljelse – Berättelsens trovärdighet – Uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker
9.6.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Förvaltningstvång – Byggnad – Bygglov – Behov av tillstånd – Bastuflotte
8.6.2017
Patent – Framställning enligt 71 a § i patentlagen – EP-patent – EPO:s praxis – Nationellt ikraftträdande – Frist– Översättning – Försutten fatalietid – Omsorgsfullhet – Förtroende för samarbetspartner – Övervakningssystem
8.6.2017
Nyttighetsmodellrätt – Nya skyddskrav – Besvärstillstånd
8.6.2017
Service för handikappade – Färdtjänst – Synskadad – Sätt att ordna service – Bokningscentral – Skydd för berättigade förväntningar
2.6.2017
Offentlig upphandling – Ändringssökande som uteslutits ur anbudsförfarandet – Ärende som gäller gottgörelse – Ställningstagande till besvärsgrunder
1.6.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Försäljning av tjänst – Vederlag – Kompensation för kopiering för enskilt bruk – Organisation som företräder innehavare av upphovsrätt
1.6.2017
Varumärke – Förväxlingsbarhet – Skydd för väl känt märke – Varuslagslikhet – Märkeslikhet – Samband mellan varumärken – Utnyttjande av renommé och särskiljningsförmåga – Förfång för särskiljningsförmåga och renommé – Direktivenlig tolkning
31.5.2017
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och förelägganden – Anmälan till regionförvaltningsverket – Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur – Hästhållning – Anmälan om var djur förvaras
31.5.2017
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och förelägganden – Anmälan till regionförvaltningsverket – Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur – Katthållning
30.5.2017
Medborgarskapsärende – Finskt medborgarskap efter anmälan – Förutsättningar för förvärvande av medborgarskap – Tidpunkt för förvärv av medborgarskap – Fängelsestraff
29.5.2017
Jaktlag – Dispens – Dispens från fredning av varg – Besvärsrätt – Lokal eller regional sammanslutning – Förening – Förenings hemort – Förenings verksamhetsområde
22.5.2017
Vattenhushållningsärende – Kraftverk – Tillståndsprövning – Intressejämförelse – Inverkan på vattendrag – Ramdirektivet för vatten – Weser-domen – Förvaltningsplan – Vattenförekomst – Älv – Miljömål – Kraftigt modifierad vattenförekomst – God ekonomisk potential – Kvalitetsfaktor för ekologisk status – Fiskerihushållning – Vandringshinder
19.5.2017
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Universitet – Idrottstjänster – Direktivs omedelbara rättsverkan
19.5.2017
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd
18.5.2017
Apotekstillstånd – Återkallande av apotekstillstånd – Apoteksavgift – Apoteksavgiftsförseelse – Underlåtelse att göra anmälan för fastställande av apoteksavgift – Grovt bokföringsbrott – Villkorligt fängelsestraff – Uppenbar olämplighet – Varning – Näringsfrihet – Frihet att utöva yrke – Ne bis in idem – Läkemedelssäkerhet – Samlad bedömning – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Proportionalitetsprincipen
15.5.2017
Utstyrselvarumärke – Avsaknad av särskiljningsförmåga – Särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning – Marknadsundersökning
15.5.2017
Handlingsoffentlighet – Affärshemlighet – Sekretessförordnande – Betydelsen av en allmän domstols sekretessförordnande i en förvaltningsmyndighet och i en förvaltningsdomstol
15.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Förälders och barns gemensamma ansökan – Barnets åsikt – Hörande av barn – Barnets bästa – Asylintervju – Fel i förfarandet
12.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst av egen bostad – Ägartid – Avvittring – Arvskifte
11.5.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Utbildningstjänst – Utländskt universitet – MBA-utbildning – Jämställbarhet med finsk högskoleutbildning – Likställdhet – Icke-diskriminering
10.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Aktiebyte – Företagsomstruktureringsdirektivet – Företagsekonomiska grunder – Kringgående av skatt
9.5.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För handläggningen ansvarig stat – Som minderårig inlämnad ansökan – Under handläggningstiden uppnådd myndighetsålder
9.5.2017
Miljöskydd – Miljötillstånd – Miljötillstånd som gäller tills vidare – Justering av tillståndsvillkor – Väsentlig ändring av verksamheten – Ändring av miljötillstånd till att gälla viss tid – Partiellt avslag av ansökan – Gruvdrift
9.5.2017
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning – Förfarandet vid behovsprövad miljökonsekvensbedömning – Gruvdrift – Ändring av verksamhet – Utloppsrör – Förutsättningarna för att bevilja miljötillstånd – Begränsning av utsläpp – En regional förvaltningsdomstols behörighet – Blandningszon
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Internt flyktalternativ – Afghanistan – Kabul – Barnfamilj
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Tillträde till säkert område – Resväg – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
5.5.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Beväpnad konflikt – Exakt och aktuell landinformation – Afghanistan
5.5.2017
Offentlig upphandling – Lämplighetskrav som gäller en anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation – Rätt att styrka uppgifter i anslutning till ekonomisk och finansiell situation med annan utredning än den begärda handlingen – Direkt på upphandlingslagen baserad rätt
5.5.2017
Beskattning av personlig inkomst – Jordbrukssammanslutning – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen – Fråga om en utgift är utgift för sammanslutningen eller delägaren – Inkomstslag – Avdrag från förvärvsinkomst
5.5.2017
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Beslut om verkställighet – En regional förvaltningsdomstols behörighet
3.5.2017
Spärrmarkering – Förälder som fråntagits vårdnaden – Rätt att föra talan i ett ärende som gäller upphävande av spärrmarkering – Rätt att ta del av uppgifter enligt tingsrät-tens beslut – Adressuppgifter – Bedömning av förutsättningarna för spärrmarkering vid begäran om adressuppgifter
2.5.2017
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat – Avvisning – Inreseförbud – Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
27.4.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Beskattning av aktieinkomster från så kallat tredjeland – EU-rätt – Fri rörlighet för kapital – Stand-still-klausul
27.4.2017
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Tillräckliga utredningar – Dimensionering – Strand som är otjänlig för bebyggelse – Naturskyddsområde – Byggplatser som ska ersättas av staten
21.4.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Avfall från islam – Omvändelse till kristendomen – Sur place -situation – Utredande av religiös övertygelse
20.4.2017
Bostadsaktiebolag – Extra bolagsstämma – Minoritetsaktieägare – Ny handläggning av samma ärende – Jämkning av bolagsordning – Talan – Frist
20.4.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Giltigt resedokument som förutsättning för uppehållstillstånd – Skydd för familjeliv – Obetalda underhållsbidrag
19.4.2017
Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar – Gruppsjukkostnadsförsäkring – Mera täckande försäkring för ledningsgruppen – Värdet av en beskattningsbar förmån
18.4.2017
Miljötillstånd – Miljöskyddslagen – Torvproduktion – Avledning av dräneringsvatten – Naturvårdslagen – Objekt inom nätverket Natura 2000 – Habitatdirektivet – Skyldighet att göra bedömning – Prövning av om en bedömning behövs – Krav på behörig bedömning
10.4.2017
Kommunalärende – Tjänsteinnehavarbeslut – Jäv hos tjänsteinnehavare som fungerat som ombud – Behandling av ett ärende i ett högre organ – Tidpunkten när fristen börjar löpa – Beslut som gäller organisering av arbetsuppgifter
10.4.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Självständig sammanslutning – Medlemmar i sammanslutning – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag
7.4.2017
Utlänningsärende – Ersättning av rättegångskostnader – Hörande – Den myndighet som har fattat förvaltningsbeslutet
5.4.2017
Beskattning av personlig inkomst – Aktiebolag – Fond för inbetalt fritt eget kapital (s.k. SVOP-fond) – Kapitalåterbäring – Kapitalinbetalning – Fusion – Delning – Universalsuccession – Bokföringsvärde – Gängse värde
3.4.2017
Barnskydd – Begränsning av ett barns kontakter – Barnet närstående person – Annan än barnet närstående person
3.4.2017
Avfall – Avfallsinnehavare – Ordnande av avfallshantering – Konkurs – Konkursboets ansvar – Förvaltningstvång
31.3.2017
Offentlig upphandling – Besvärstid – Successivt upphandlingsförfarande – Uteslutning under upphandlingsförfarandet – Besvär över beslut om uteslutning – Ett på väsentliga punkter bristfälligt beslut – Hur den sex månader långa besvärstiden ska räknas
31.3.2017
Inkomstbeskattning – Avdrag av förluster – Ägarväxling – Tillstånd att använda förluster som avdrag – Uppgifterna i ansökan – Rättelse av beskattning till den skattskyldiges nackdel – Rättelse av internprissättning – Fråga om bindande verkan
31.3.2017
Beskattning av personlig inkomst – Personalförmån – Personalrabatt – Hela personalen – Affärssektor
30.3.2017
Fastighetsskatt – Byggnads beskattningsvärde – Ändring av byggnads användningsändamål – Icke slutförd byggnad – Industribyggnad – Kontorsbyggnad
30.3.2017
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Bestämmelse i detaljplan – Borrning av brunn för jordvärme – Skyldighet att ansluta sig till fjärrvärmenät – Begränsningar i tillämpningen av detaljplanebestämmelsen om anslutningsskyldighet
30.3.2017
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Huvudsaklighetsprincipen – Nedsatt skattesats – Underhållningsevenemang – Björnskådning som tjänst
29.3.2017
Offentlig upphandling – Upphandling i specialbransch – Metrovagnar – Förhandlat förfarande – Bestämmande av föremålet för upphandlingen – Likvärdigt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare – Avslag på yrkande om gottgörelse – En upphandlande enhets besvärsrätt
28.3.2017
Fastighetsbeskattning – Parkeringshall – Garagebyggnad – Skatteprocent för byggnader som används för stadigvarande boende – Allmän fastighetsskatteprocent
22.3.2017
Beskattning av näringsverksamhet – Skatteplikt på inkomst – Anläggningstillgångar – Ak-tie som är anläggningstillgång – Omsättningstillgång – Funktionellt samband – Inledning och vidareutveckling av vindkraftsprojekt
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Beviljande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer av människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Nigeria
20.3.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Människohandel – Tillhandahållande av skydd – Beviljande av uppehållstillstånd för offer för människohandel – Beviljande av uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker – Sårbar ställning – Avvisning – Nigeria
17.3.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Äktenskap – Inreseförbud – Kringgå lagens bestämmelser
15.3.2017
Medborgarskapsärende – Utredningsskyldighet – Tillförlitlig redogörelse över försörjning – Försörjningskälla
9.3.2017
Överlåtelseskatt – Anställningsoption – Upplåtande av optionsrätt – Utnyttjande av optionsrätt – Nya aktier – Aktier i bolagets besittning – Vederlagsfri emission till bolaget – Vederlag – Arbetsinsats
9.3.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Finansiell tjänst – Finansieringsbolag – Lagerfinansiering – Konsignation – Avdragsrätt – Allmänna omkostnader
9.3.2017
Skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning – Uppsättning av kvitto -- Försummelseavgift – Exakt och noga avgränsad bestämmelse
9.3.2017
Mervärdesskatt – Bilhandel – Avdragsrätt – Uppdelning av avdragsrätt – Fördelningsgrund – Allmänna omkostnader – Bitransaktioner – Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal
7.3.2017
Fastighetsbeskattning – Allmän fastighetsskatteprocentsats – Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende – Vårdhem – Vårdtjänster som tillhandahålls dygnet om
7.3.2017
Arkivfunktionen – Arkivlagen – Varaktig förvaring av handlingar – Arkivverket – Riksarkivet – Behörighet – Värnpliktigas lämplighetstest – Försvarsmakten – Personuppgiftslagen – Värnpliktslagen
7.3.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Ny utredning – Flygekorre – Domstolens behörighet – Föremål för besvär
7.3.2017
Offentlig upphandling – Definition av upphandlingskontrakt – Skyldighet att konkurrensutsätta – Horisontellt samarbete – Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i FEUF 49 och FEUF 56 – Marknadsdomstolens behörighet – Prehospital akutsjukvård
2.3.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Kompletterande byggande – Jämbördigt bemötande av markägare – Fråga om tillräcklig utredning – Planbeteckningar – Byggrätt
1.3.2017
Förvaltningstvistemål – Pensionsutgiftsbaserad avgift – Yrkesutbildning – Finansiering av yrkesutbildning
28.2.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänster – Hjälpsköterska – Fotvård – Läkarremiss – Unionens rättsregler
24.2.2017
Kommunalbesvär – Kommunstyrelsens besvär med anledning av beslut som meddelats efter rättelseyrkande – Stadsstyrelsens besvärsrätt
24.2.2017
Deponering av betalning – Besvärsrätt – Hörande – Förutsättningar för deponering av betalning – Regionförvaltningsverk
20.2.2017
Nyttighetsmodellrätt – Uppfinningshöjd – Problem/lösningsmetoden – Tydlig skillnad – Teknikens ståndpunkt – Fackman på området – Upptäckt som uppvisar uppfinningshöjd – Allmän kunskap – Fönsterkonstruktion
16.2.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet för internationell handel – Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik – Försäljning till återförsäljare – Avhämtning med tankbil – Leverans genom rörledning
15.2.2017
Miljöskyddslag – Miljötillstånd – Tillståndsvillkor – Säkerhet – Gruvdrift – Utvinningsavfall – Eftervård – Mervärdesskatt
13.2.2017
Vägtrafiklagen för landskapet Åland – Bemyndigande att utfärda förordning – Skolskjutsning – Krav på trepunktsbälten – Krav av teknisk art – Notifiering av förordning till Europeiska kommissionen
10.2.2017
Lagen om utsläppshandel – Utsläppshandelsdirektivet – Kommissionens beslut 2013/448/EU och 2011/278/EU – Beslutens ogiltighet – Gratis tilldelning av utsläppsrätter – Sektorövergripande korrigeringsfaktor – Utsläppstak – Anläggningsbegreppet – Koldioxidläckagesektor – Förhandsavgörande av unionens domstol – Begränsning av en doms verkningar i tiden
10.2.2017
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd – Biträde – Biträdets förfarande – Försenad besvärstillståndsansökan
7.2.2017
Beskattning av personlig inkomst – Allmännyttigt samfund – Kapitalplaceringsverksamhet – Kringgående av skatt – Kommanditbolag – Vinstandelslån – Ränta
6.2.2017
Diskrimineringslagen – Diskriminering – Banktjänster – Nätbankskoder – Inledande identifiering – Verifiering av Identitet – Pass – Stark autentisering – Identifieringsverktyg – Identifieringstjänst
3.2.2017
Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Finansiell tjänst – Sätt att sköta kortbetalningsrörelse
3.2.2017
Varumärke – Risk för förväxling – Märkeslikhet – Genomsnittskonsument
26.1.2017
Delgivningssätt – Vanlig delgivning – Delgivning mot mottagningsbevis – Bevislig delgivning – Återkallande av kollektivtrafiktillstånd – Uppmaning att rätta försummelse – Utsättande av tid för utredning
25.1.2017
Idkande av godstrafik – EG:s förordning om trafikidkare – Tilläggskrav enligt godstrafiklagen – Försummelse att betala skatter och avgifter – Återkallande av tillstånd
25.1.2017
Taxitillstånd – Återkallande av taxitillstånd – Förbud att sälja eller annars överlåta ett taxitillstånd – Taxitillstånd som beviljats en juridisk person – Överföring av bestämmanderätt
25.1.2017
Taxitillstånd – Återkallande av taxitillstånd – Förbud att sälja eller annars överlåta ett taxitillstånd – Taxitillstånd som beviljats en juridisk person – Överföring av bestämmanderätt
25.1.2017
Offentlig upphandling – Besvärsrätt – Part – Rättsligt intresse – Företag i branschen – Prövning av besvär – Betydelsen av att anbud inte lämnats in – Anbudsförfrågan som föremål för ändringssökande
24.1.2017
Mervärdesskatt – Försäljning utanför Europeiska gemenskapen – Försäljning till resande – Exportförsäljning – Köparens ställning som näringsidkare – Förenlighet med direktiv
20.1.2017
Yttrandefrihet – Lagen om bildprogram – Behov av tillstånd – Evenemang riktat till personer som fyllt 18 år
20.1.2017
Handikappservice (Service för funktionshindrade) – Personlig assistans – Anhörig – Söndags- och söckenhelgsersättningar – Återbäring av obehörig vinst – Jämkning
18.1.2017
Vattentjänster – Vattentjänstverk – Verksamhetsområde – Ändring av verksamhetsområde – Förutsättningarna för ändring av verksamhetsområde – Kommunens prövningsrätt – Behov av vattentjänster
16.1.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Försörjningsförutsättning – Sökandens hälsotillstånd – Avvisning – Oskälighet – Proportionalitetsprincipen
13.1.2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Avdragsgilla räntor – Dividendutdelning – Gäldsförhållande som härrör från utdelning av medel – Kringgående av skatt
11.1.2017
Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Periodisering av inkomst – Rätt skatteår – Bolagslåneandel – Bolagsvederlag
5.1.2017
Kommunalärende – Jämställdhet – Bolag med kommunal majoritet – Aktiebolag – Utseende av styrelseledamöter – Handlingsdirektiv
4.1.2017
Kommunalärende – Ändring av förvaltningsstadga – Förvaltningsdirektörs uppgifter – Jäv – Brottsanmälan
30.12.2016
Utlänningsärende – Ändringssökande – Internationellt skydd – Framförande av besvärsgrund – Komplettering av besvär i förvaltningsdomstolen – Skälig frist – Avvisande av besvär
29.12.2016
Bilskatt – Stadigvarande boningsort – Tillfällig skattefri användning av fordon – Personliga och yrkesrelaterade band – Estland
29.12.2016
Konkurrensärende – Missbruk av dominerande marknadsställning – Underprissättning i konkurrenssyfte – Bedömningsgrunder för underprissättning i konkurrenssyfte – Prissättning som underskrider de rörliga kostnaderna – Basmjölk – Betydelsen av annan verksamhet – Lika effektiv konkurrent – Rätten till försvar – Rätten att ta del av handlingar – Fel i förfarandet – Rättande av fel i förfarandet under rättegången – Påföljdsavgift – Betydelsen av tidigare praxis i fråga om påföljdsavgifter – Skadeståndstalans inverkan på åläggande av påföljdsavgift
29.12.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Väpnad konflikt – Tillförlitlig och aktuell landinformation – Jemen
28.12.2016
Inkomstbeskattning – Anskaffning av egna aktier – Delägare i aktiebolag – Överlåtelsevinst – Kapitalinkomst – Dividend baserad på arbetsinsats – Kringgående av skatt – Förtäckt dividend – Läkarbolag
28.12.2016
Inkomstbeskattning – Dividend som baserar sig på arbetsinsats – Holdingbolag – Gynnande dividendutdelning
28.12.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Yrkesmässig idrott – Fotboll – Spelaravtal – Utkomst
23.12.2016
Lagen om likabehandling – Diskriminering – Banktjänster – Nättjänstkoder – Inledande identifiering – Verifiering av identitet – Körkort – Utbytt körkort – Pass – Stark autentisering – Identifieringsverktyg – Identifieringstjänst
23.12.2016
Registrering av varumärke – Registreringshinder – EU-varumärke – EUIPO:s beslut om partiellt upphävande av EU-varumärken
23.12.2016
Framställande av begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Service för funktionshindrade – Kommunens skyldighet att ordna tjänster – Hemkommun i Finland – Vistelse som närmar sig stadigvarande vistelse i en annan medlemsstat i Europeiska unionen – Personlig assistent för studietid i annan medlemsstat – Förmån vid sjukdom – Unionsmedborgares rätt att röra sig fritt
22.12.2016
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Markägare – Rätt att göra upp ett förslag till stranddetaljplan – Kommunalbesvär – Besluts överklagbarhet – Beredning
22.12.2016
Renskötsellagen – Godkännande av renmärke – Renbeteslag – Renbeteslagets framställning – Renbeteslagsföreningens behörighet
22.12.2016
Markanvändning och byggande – Undantag – Bildande av byggplats – Förhållandet mellan planering av markanvändningen och fastighetsbildning – Fastighetsförrättning – Klyvning
22.12.2016
Kommunalärende – Bifall till skadeståndsyrkande – Skadestånd – Eventuellt skadeståndsansvar – Stadsstyrelsens behörighet – Utövning av prövningsrätt – Principen om ändamålsbundenhet – Avtal om att lägga ner rättstvister – Kommunens fördel
22.12.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Offentlig upphandling – Tillämpningsområde – Marknadsdomstolens behörighet – Definition av offentliga kontrakt – Val av anbudsgivare – Jordbruksrådgivning
22.12.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Personuppgiftslagen – Dataskyddsdirektivet – Jehovas vittnen – Personuppgifter som samlas i predikoarbete
22.12.2016
Handlings offentlighet – Räddningsverket – Tillämpning av offentlighetslagen – Myndighetshandling – Icke-handling – Intern handling – Brandutredning – Fotografi från brandplats
22.12.2016
Återställande av försutten fatalietid – Asyl - Uppehållstillstånd – Advokat – Ombud – Ombudets handlande – Försenade besvär
22.12.2016
Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd – Rättegångsbiträde med tillstånd – Ombud – Ombudets handlande – Försenade besvär
20.12.2016
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Anknytningsperson som beviljats asyl – Minderårigt barn – Familjemedlem
20.12.2016
Felparkeringsavgift – Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Vägmärket Parkering förbjuden – Privatområde – Flygplatsområde – Förbud som tydligt kan observeras – Berättigad förväntning
15.12.2016
Extraordinära rättsmedel – Återbrytande – Försäkringsdomstolen – Fel i förfarandet – Skyldighet att begära förhandsavgörande av unionens domstol – Studiestöd – Studier utomlands – Finsk medborgare som länge bott utomlands – Integrering i det finska samhället
15.12.2016
Markanvändning och byggande – Generalplan – Byområde – Behov av byggande
14.12.2016
Mervärdesbeskattning – Följdändring – Samma skattskyldiga bolag – Tid inom vilken följdändring ska göras
12.12.2016
Utlänningsärende – Upphörande av flyktingstatus – Ändrade omständigheter – Behov av skydd – Utvisning – Inreseförbud – Helhetsbedömning – Brott – Skydd för familjeliv – Södra Irak – Basra
2.12.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Proportionalitetsprincipen
2.12.2016
Handikappservice (service för funktionshindrade) – Personlig assistans – Åldersrelaterad sjukdom eller funktionshinder – Åldersdegeneration av ögonbotten i sjukdomens våta form – Svårt funktionshinder
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Irak – Bagdad
30.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Graden av urskillningslöst våld – Skyddsdirektivet – Förbud mot tillbakasändning – Internt flyktalternativ – Irak – Bagdad – Södra Irak
30.11.2016
Registrering av varumärke – Risk för förväxling - Tidigare rättsgrund – Prioritet – Företräde
30.11.2016
Varumärke – Risk för förväxling – Tidigare rättsgrund – Företräde – Särskiljningsförmåga – Inarbetat kännetecken – Tidigare parallellregistrering
29.11.2016
Markanvändning och byggande – Delgeneralplan – Jäv – Anställningsjäv – Forststyrelsen – Vindkraft
29.11.2016
Kommunalärende – Hyra för båtplats – Dubbel avgift för icke-kommuninvånare – Olika bemötande beroende på boningsort – Grundlagen – Främjande av kommuninvånares väl-färd – Prioritering av kommunens egna invånare – Ingen godtagbar grund – Proportionalitet
28.11.2016
Beskattning av personlig inkomst – Resekostnader mellan bostaden och arbetsplatsen – Bostad – Familj
25.11.2016
Kommunindelning – Statsrådets beslut – Kriskommun – Tvångssammanslagning – Bedömning av förutsättningar – Reformen av social- och hälsovården samt landskapsreformen – Kommunal självstyrelse
23.11.2016
Alkohollag – Serveringstillstånd – Påförande av påföljd – Skattegranskning – Försäljning som inte noterats i bokföringen – Försummelse att betala skatt
22.11.2016
Gåvobeskattning – Skattelättnad vid generationsväxling – Överlåtelse av egendom som erhållits som gåva – Debitering av gåvoskatt – Apportegendom – Aktiebyte
21.11.2016
Naturskyddslag – Förvaltningstvång – Förbud att förstöra och försämra platser för djurarter – Föröknings- och rastplatser – Kompensationsåtgärder – Åkergroda – Tillstånd enligt vattenlagen – Muddring
17.11.2016
Markanvändning och byggande – Generalplan – Landskapsplans styrande verkan – Område för energiförsörjning – Störning i miljön
17.11.2016
Offentlig upphandling – Hur föremålet för upphandlingen anges – Referenskrav på anbudsgivare – Öppenhets- och proportionalitetsprincipen – Utjnyttjande av konkurrensmöjligheter
16.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uteslutningsklausul – Bevisvärdering – Bevisbörda – Grundad anledning att misstänka
15.11.2016
Beskattning av personlig inkomst – Tilläggsskatt för pensionsinkomst – Likabehandling – Diskriminering – Ålder – Grundlagen – Ingen uppenbar konflikt – Tillämpningsområdet för unionsrätten – Europeiska människorättskonventionen
15.11.2016
Medborgarskapsärende – Bestämmande av medborgarskapsstatus – Dubbelt medborgarskap – Grunderna för god förvaltning – Skydd för berättigade förväntningar – Vedertagna förhållanden – Migrationsverket – Behörighet
15.11.2016
Medborgarskapsärende – Bestämmande av medborgarskapsstatus – Dubbelt medborgarskap – Grunderna för god förvaltning – Skydd för berättigade förväntningar – Myndighets skyldighet att ersätta rättegångskostnaderna
14.11.2016
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Anknytningsperson – Familjemedlem – Annan anhörig – Makes mamma – Svärmor
14.11.2016
Televisionsverksamhet – Mellanvinjett – Delad skärmbild – Reklam – Reklamtid – Sponsors symbol – Svarta sekunder – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol
14.11.2016
Markanvändning och byggande – Gatuplan – Omgivning enligt detaljplanen – Byggd kulturmiljö av riksintresse – Stora Strandvägen
11.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Sexuell läggning – Homosexuell – Tanzania – Inlämnande av ansökan om internationellt skydd
11.11.2016
Gåvoskatt – Lättnad vid generationsväxling – Fortsättning av företagsverksamhet – Medlemskap i förvaltningsråd
10.11.2016
Miljöskyddslagen – Förvaltningstvång – Tillsyn över att tillståndsvillkor iakttas – Bullmermätning – Gränsvärde för buller
9.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Annan anhörig till finsk medborgare – Fast familjegemenskap – Fullständigt beroende
9.11.2016
Utlänningsärende – Återkallande av uppehållstillstånd – Brutet familjeband – Anknytningspersonens död – Proportionalitetsprincipen
8.11.2016
Beskattning av personlig inkomst – Överlåtelsevinst – Anskaffningsutgift – Bostadsaktier – Finansieringsvederlag
8.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Vårdnadshavare – Gemensam vårdnad – Barn – Boningsort – Polisinrättning
8.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Annan anhörig – Anknytningsperson med uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd – Fast familjegemenskap – Oskälighet
7.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Äktenskap – Kringgående av bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet – Grundad anledning att misstänka – Faktiskt familjeliv – Senare omständigheter – Flyttning av bevisbördan
7.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Adoption – Barnets bästa – De facto vårdnad
7.11.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Kringgående av bestämmelser om inresa – Inresa i strid med inreseförbud – Familjeåterförening
4.11.2016
Extraordinärt ändringssökande – Ansökan om återbrytande av beslut – Ändring av förvaltningsprocesslagen – Ikraftträdande – Övergångsbestämmelse – Begränsning av klagan och ansökan om återbrytande
31.10.2016
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Försäljningstillstånd för läkemedelspreparat – Decentraliserat ansökningsförfarande – Deltagande medlemsstat – Parallellpreparat – Dokumentationsskydd – Referenspreparat – Effektivt rättsskydd – Nationell myndighets behörighet – Nationell domstols behörighet – Omfattningen av domstolens behörighet
28.10.2016
Handlingsoffentlighet – Sätt för utlämning av uppgifter – Myndighets personregister – Behandling av personuppgifter – "Allmänt tillgänglig uppgift" – Sakkunnigläkare
26.10.2016
Överlåtelseskatt – Bostadsaktier – Gåva – Vederlag – Bolagslåneandel
25.10.2016
Farledsavgift – Nedsatt farledsavgift enligt lastningskapacitetens utnyttjandegrad – Fartyg utan last
25.10.2016
Inkomstbeskattning – Rättelseyrkande – Tidsfrist – Fråga om när handling inkommit till myndighet – Muntlig förhandling
25.10.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Ansvarsbestämningsförordningen (sk. Dublin III) – Lämna medlemsstaternas territorium – Bevisbörda för den som söker internationellt skydd
24.10.2016
Grundkurs för gränsbevakare – Avbrytande av studier för viss tid – Krishanteringsuppgifter – Prövningsrätt
24.10.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Förbindelse – Proportionalitetsprincipen
24.10.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Lön – Ersättning för arbete – Fastighetsförmedlingsverksamhet – Register över förmedlingsrörelser
19.10.2016
Beskattning av personlig inkomst – Beskattningsförfarande – Skatteförhöjning – Väsentligen oriktig deklaration – Uppsåt eller grov vårdslöshet – Storleken av skatteförhöjning – Hyresinkomster
18.10.2016
Tull – Efteruppbörd – Deklarant – Speditör – Befullmäktigande – Incoterms
18.10.2016
Utlänningsärende – Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande – Internationellt skydd – Oklar hemort – Språkanalys – Antagen hemort
17.10.2016
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skatteplikt – Rörelse – Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav – Bostadsaktiebolag – Direktivs tolkningsverkan – Underhållsansvar som skiljer sig från vad som föreskrivs i lagen om bostadsaktiebolag
14.10.2016
Djurskydd – Tillsyn – Förbud och föreskrifter – Höjden på kattburar – Mottagningsplatser för herrelösa djur – Temporär förvaring
13.10.2016
Jakt – Icke fredad fågel – Fredningstid – Dispens – Förutsättningar för att bevilja dispens – Allvarlig skada – Tillräcklig utredning – Kråka – Skata
10.10.2016
Markanvändning och byggande – Bygglov – Vindkraftverk – Miljöverkningar – Planeringsbehovsavgörande – Tillräcklig utredning
10.10.2016
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Strandområde – Småskaligt vindkraftverk – Kravet att passa in i miljön – Olägenhet för grannar – Buller
10.10.2016
Utkomststöd – Beviljande av utkomststöd – Barnskydd – Eftervård – Boendeutgifter
6.10.2016
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Generalplans styrande verkan – Kompletterande byggande
4.10.2016
Stöd för närståendevård – Uppsägning av ett avtal om närståendevård – Hörande i samband med uppsägning – Verkställande av uppsägningen – Delgivningssätt – Förvaltningstvistemål
3.10.2016
Vattenhushållningsärende – Vattenlagen – Delgeneralplan – Förslag till delgeneralplan – Intressejämförelse – Bedömning av förutsättningar som hänför sig till planläggning – Brygga – Båthamn
30.9.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Skattepliktig inkomst – Kapitalplaceringsverksamhet – Noterat bolag – Börsprospekt – Ägotid för aktier
30.9.2016
Naturvårdslagen – Förbud att förstöra och försämra direktivart– Föröknings- och rastplats – Tillstånd att avvika från förbud – Flygekorre – Skola – Habitatdirektivet – Lämplig lösning – Detaljplanering
28.9.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Trafikidkare – Personalförmån – Reseförmån för flyg
28.9.2016
Privat hälso- och sjukvård – Tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster – Akutvård – Läkarhelikopter – Tillståndsplikt
27.9.2016
Mervärdesskatt – Undantag för skatt på försäljning – Finansieringstjänst – Värdepappershandel – Förmedling – Tjänster relaterade till köp och försäljning av aktier – Investeringsbanksverksamhet – Framgångsarvode (success fee) – Månadsarvode (retainer fee)
19.9.2016
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Undantag – 65 års ålder – Nivå på språkkunskap – Nytt språkintyg
19.9.2016
Statsunderstöd – Energistöd – Villkor för statsunderstödsbeslut – Utbetalningsbeslut – Avslag på rättelseyrkande
16.9.2016
Överlåtelseskatt – Första bostad – Tidigare ägande – Servicehus
16.9.2016
Barnskydd – Ändring av vårdplats under tiden för brådskande placering – Besvärsförbud – Avslag på ansökan om omhändertagande och placering av vård utom hemmet – Brådskande placering förfaller – Förordnande om verkställighet av beslut
16.9.2016
Markanvändning och byggande – Undantag – Förutsättningar för undantag – Villkor i beslut om undantag – Skyddsbestämmelse i detaljplan – Utbyggnad av hus på höjden – Stadsbild
13.9.2016
Handlingsoffentlighet – Skattegranskning – Anteckningar från personalintervjuer
13.9.2016
Underhållsstöd – Underhållsstöd som betalats utan grund – Återkrav av underhållsstöd – Preskription av återkravsfordran – Preskriptionstid – Övergångsbestämmelse
6.9.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet – Avvisning – Internationellt skydd – Återtagen ansökan – Ny ansökan – Inreseförbud
5.9.2016
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde – Skattskyldighet – Rörelse – Tjänster som avser fastighetsinnehav – Museiverksamhet – Ett direktivs tolkningsverkan
30.8.2016
Beskattningsförfarande – Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter – Bolag som bedriver skattekonsultering – Beskattningspromemoria – Ett vittnes rätt att vägra vittna
29.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Företagshälsovård – Arbetsplatsutredning
23.8.2016
Djurskydd – Tillsyn – 44 § i djurskyddslagen – Brådskande åtgärder – Djurskyddssynpunkter – Avlivande av djur – Tillräcklig och vederbörlig utredning – Brister i djurhållning – Enskild bedömning av djur
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Stranddetaljplan – Generalplans styrande verkan
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Detaljpaneområde – Led-reklamtavla – Lämplighet för platsen – Hot mot trafiksäkerheten
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Detaljpaneområde – Led-reklamtavla – Lämplighet för platsen – Hot mot trafiksäkerheten
19.8.2016
Åland – Myndighets besvärsrätt – Process – Processuella särbestämmelser – Avsaknad av bestämmelser i landskapslag – Närmast motsvarande rikslag – Vattenlagen – Miljöskyddslagen
19.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänst – Fråga om tjänsten skedde mot vederlag – Privat parkeringsövervakning – Övervakningsavgift
19.8.2016
Markanvändning och byggande – Planeringsbehovsavgörande – Moderfastighet – Likställdhetsprincipen – Dimensioneringsprinciper för byggplatser – Motivering av beslut
19.8.2016
Markanvändning och byggande – Avloppsvattensystem – Bygglov – Åtgärdstillstånd – Behov av tillstånd
18.8.2016
Handlings offentlighet – Offentlighetslagens tillämpningsområde – Myndighetshandling – Icke-handling – Utredning om arvode för styrelseuppdrag – Statens ägarstyrning
17.8.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd beviljat på grund av humanitärt skydd – Återkallande av uppehållstillstånd – Utvisning – Oklar hemort – Utredningsskyldighet – Språkanalys – Sakkunnigutlåtande – Uppgifter om lokalkännedom – Somalia – Somaliland – Återvisning av ärende till Migrationsverket – Upphävande av bestämmelserna om humanitärt skydd – Verkan av att ett ärende är anhängigt i domstol
15.8.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Delning (fission) – Upplösning – Kringgående av skatt – Förtäckt dividend
12.8.2016
Offentlig upphandling – Gottgörelse – Gottgörelsens belopp – Förhöjd gottgörelse
3.8.2016
Trafiksäkerhetsverket – Trafi – Fordonstrafikregistret – Ändringsregistrering – Korrigering av registeranteckning – Förutsättningar för registrering – Fordons ägare – Föregående ägares anmälan – Utredning om övergång av äganderätt – Motstridiga uppgifter
29.7.2016
Telemarknaden – Teleföretag – Företag med betydande marknadsinflytande – Skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning – Kostnadsorienterat pris – Tillämplig lag – Informationssamhällsbalken – Kommunikationsmarknadslagen – Övergångsbestämmelser – Beslut i enskilda fall om ersättningens maximibelopp – Skyldighet att höra Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) – Skyldighet att nationellt höra företrädare för teleföretag och användare av kommunikationstjänster
21.7.2016
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Boendeservice – Att sköta angelägenheter för en annan – Negotiorum gestio – Nödvändighet att utöva talerätt för att bevaka en utvecklingsstörd persons intressen
11.7.2016
Namn – Släktnamn – Förälders tudelade släktnamn – Familjens gemensamma släktnamn – Registeranteckning – Rättelse av oriktig registeranteckning – Magistratens behörighet – Rättelse av sakfel – Rättelse till parts nackdel – Uppenbart fel – Partens eget förfarande – Tidsfrist
11.7.2016
Handikappservice (Service vid funktionshinder) – Gravt handikappad (svårt funktionshindrad) person – Utvecklingsstörning – Personlig assistans – Resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den – Förmåga att med hjälp av assistent klara av de funktioner som hör till normal livsföring – Service enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
4.7.2016
Offentlig upphandling – Tillämpningsområde – Marknadsdomstolens behörighet – Upphandlande enhet – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag – Offentligrättsligt organ – Behov i det allmännas intresse – Verksamhet av kommersiell eller industriell karaktär – Datakommunikationsnät – Myndighetsnät – Verksamhet med koppling till försörjningsberedskap – Säkerhetskritisk verksamhet – Bredbandstjänster
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – Behovsprövat MKB-förfarande – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Vattenhushållningsärende – Vattenförsörjning – Grundvatten – Natura 2000
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Obligatoriskt MKB-förfarande – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – Behovsprövat MKB-förfarande – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Stenbrytning och stenkrossning
1.7.2016
Statstjänsteman – Ersättning som motsvarar lön – Tjänsteförhållande för viss tid – Grund som förutsätter att tjänsteförhållande ingås för viss tid – Fortgående behov – Statligt mentalsjukhus – Sinnessjukvårdare
30.6.2016
Gåvoskatt – Gängse värde – Avdrag – Aktier – Fond för inbetalt fritt eget kapital (FFEK-fond) – Villkor i gåvobrev – Delägaravtal
30.6.2016
Beskattning av personlig inkomst – Aktiebolag – Kapitalåterbäring – Fond för inbetalt fritt eget kapital (FFEK-fond) – Byte av aktier – Överlåtelse eller dividend
28.6.2016
Fastighetsskatt – Fastighetsbegreppet – Byggnad – Konstruktion – Flyttbar PVC-hall
28.6.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Socialvårdstjänst – Uthyrning av arbetskraft
28.6.2016
Beskattning av personlig inkomst – Utländsk stiftelse – Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel – Beskattning enligt uppskattning – Skatteförhöjning – Självinkriminering – Förbudet mot att utnyttja bevis
22.6.2016
Utlänningsärende – Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Sökandens kännedom om arbetsförhållandet och villkoren i arbetsavtalet
22.6.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Inreseförbud – Kringgående av bestämmelserna om inresa i landet – Morförälder som barnskötare och hemvårdare
20.6.2016
Offentlig upphandling – Likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare – Oklarhet i anbudsförfrågan – Anbuds jämförbarhet – Nollprissättning
17.6.2016
Avfallslagen – Förvaltningstvångsärende – Föreläggande av vite – Utdömande av vite – Förbud mot dubbel bestraffning – Ne bis in idem
15.6.2016
Handlings offentlighet – Finansinspektionen – Aktsamhetssekretess vid tillsyn – Slutförd övervakningsåtgärd – Godkännande av börsprospekt – Tillsyn över att internationella bokslutsstandarder iakttas
15.6.2016
Kommunala tjänsteinnehavare – En kommuns permitteringsbeslut som upphävts med ett beslut som vunnit laga kraft – Beslut som upphävts på den grunden att det stått i strid med annan lag än lagen om kommunala tjänsteinnehavare – Permittering av grundskol- och gymnasielärare – Permitterade lärares rätt till lön för permitteringstid
14.6.2016
Marktäktsområde – Tagande av stenmaterial ur berg – Värdefullt bergsområde – Vacker landskapsbild – Betydande skönhetsvärden i naturen – Landskapsplan – Planbestämmelser – Planbeteckning – Syn
14.6.2016
Barnskydd – Rätt till eftervård – Placering av barn i vård utom hemmet som stödåtgärd inom den öppna vården – Brådskande placering
10.6.2016
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Förvaltningstvång – Vite – Bygglov – Betydelsen av tid som förflutit – Allmänt intresse – Vägande skäl – Dödsbo
10.6.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarandet en andra gång – Tidigare ändringssökande som orsak till att avbryta upphandlingsförfarandet – Temporär organisering eller förbjuden direktupphandling – Förutsättningar för gottgörelse
10.6.2016
Kommunalbesvär – Markanvändningsavtal – Beslut om undantag – Ytterligare byggrätt – Kostnader för samhällsbyggande – Missbruk av prövningsrätt – Lagstridighet
8.6.2016
Avfallslagen – Kommuns skyldighet att samarbeta – För kommuner gemensamt organ – Avtal om gemensam avfallsnämnd – Kommunal självstyrelse
8.6.2016
Naturvård – Myndighets besvärsrätt – Allmänt intresse, som en myndighet ska bevaka – Finlands viltcentral – Vilthushållning – Bevakning av allmänt intresse – Nationalpark – Fridlysningsstadganden – Undantag från fridlysningsstadganden – Jakt i en nationalpark – Älg – Vitsvanshjort
7.6.2016
Utlänningsärende – Inreseförbud – Återkallande av inreseförbud – Unionsmedborgares familjemedlem – Allmän ordning och säkerhet – Brott – Band till Finland
 
Publicerad 4.1.2018
Tillbaka till början |