HFD:2013:32

En tidigare anställd hos ett bolag hade sänt e-postmeddelanden till Tekes om bolagets affärsverksamhet. Bolaget, som kände till namnet på avsändaren, hade begärt att av Tekes få e-postmeddelandena och Tekes svar på dem.

E-postmeddelandena var sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Att lämna ut uppgifter om innehållet i meddelandena till bolaget, som skulle betraktas som part enligt 11 § 1 mom. i nämnda lag, skulle inte anses strida mot synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse sedan avsändarens namn kommit till bolagets kännedom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5 § 2 mom., 11 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 24 § 1 mom. 3 och 15 punkten