HFD:2013:202

En upphandlande enhet konkurrensutsatte i ett förhandlat förfarande upphandlingen av ett hanteringssystem för rökgaser från avfallsförbränning. Vid jämförelsen av anbuden ändrade den upphandlande enheten de tekniska data som A uppgett i sitt anbud, vilket ledde till att B:s anbud valdes som det totalekonomiskt mest fördelaktiga.

Marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten hade förfarit felaktigt genom att vid jämförelsen av anbuden ensidigt ändra de tekniska värden som A hade uppgett i sitt bindande anbud. Marknadsdomstolen ansåg att utan dessa ändringar skulle A ha haft en realistisk möjlighet att få kontraktet och ålade den upphandlande enheten att till A i gottgörelse betala 400 000 euro.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut om skyldighet att betala gottgörelse och avslog A:s ansökan. Enligt högsta domstolen hade ett felfritt förfarande i saken inneburit att den upphandlande enheten hade fortsatt förhandlingarna med A om tekniska data i A:s anbud. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg också att det inte kunde anses uteslutet att förhandlingarna hade lett till ändringar i A:s anbud. Följaktligen kunde man inte konstatera att A skulle ha haft realistiska möjligheter att få kontraktet om förfarandet hade varit felfritt.

Lagen om offentlig upphandling 76 § 1 mom. 4 punkten (348/2007)