HFD:2014:172

Till följd av en ändring i kommunindelning hade fem vattentjänstverk sammanslagits till ett enda, som blev ett affärsverk i den nya kommunen. I ärendet hade presenterats utredning om att det fanns stora skillnader mellan de sammanslagna vattentjänstverken när det gällde deras verksamhet som en del av det kommunala och den omgivning där de verkade. Detsamma gällde samhällsstrukturen i de olika kommunerna och uppbyggnaden av vattentjänstverkens avgiftssystem och storleken av deras avgifter. Utredning hade också presenterats om hur man försökte förenhetliga avgifterna så att ändringarna i de avgifter som togs ut för vattentjänsterna inte skulle bli oskäliga för de enskilda konsumenterna.

Vattentjänstverket hade i och för sig kunnat besluta att grundavgifterna skulle vara olika och variera enligt de gamla vattentjänstverkens verksamhetsområden. Eftersom av vattentjänstverkets beslut dock inte framgick kalkyleringsgrunderna för avgifterna, de underliggande verifierade kostnaderna eller hur avgifterna för vattentjänsterna motsvarade kostnadstäckningsprincipen och bidrog till att principen om att förorsakaren betalar genomfördes och när det av beslutet inte heller framgick vilken del av avgiften som var avkastning, skulle vattentjänstverkets beslut upphävas på den grunden att de var lagstridiga.

Lagen om vattentjänster 19 § 1 och 2 mom. (119/2001)

Kommunindelningslagen (1196/1997) 31 § (619/2003) 1 och 2 mom.