HFD:2014:176

Miljötillstånd – Torvproduktion – Förutsättningar – Tillståndsprövning – Hotad fiskart – Havsöring – Bäcköring – Betydande förorening – Speciella naturförhållanden – Utredningar – Försiktighetsprincipen – Förvaltningsplan – Klassificering av vattendrag – God status – Lappfjärds å-Storå

Årsboksnummer: HFD:2014:176
Givet: 4.12.2014
Liggarnummer: 3822
Diarienummer: 3435/1/12
ECLI: ECLI:FI:HFD:2014:176

Till följd av aktuella totala statusen i det mottagande vattendraget ansågs ibruktagningen av ett nytt och huvudsakligen odikat torvproduktionsområde fördröja en sådan god status i avrinningsområdet för Lappfjärds å-Storå som avsågs i förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Produktionen medförde en belastning som kunde ändra vattenkvaliteten på ett sätt som ytterligare skulle försvaga bäcköringens möjligheter att trivas i Kärjenjoki-Siironjoki åar och därigenom även ha en försvagande inverkan på havsöringsbeståndet i Lappfjärds å-Storå, samtidigt som det skulle bli svårare att uppnå en bättre status i den klassificering som beskriver den ekologiska statusen i en vattenförekomst. Då skulle det också anses möjligt att försvagade öringsbestånd vid en helhetsbedömning kunde ha betydelse för förekomsten av flodpärlmusslor i det övre loppet av Lappfjärds å-Storå och i Natura-området.

Bäcköringen och havsöringen hör till samma art och kan korsa sig med varandra, varvid avkomman blir fortplantningsduglig. När man försöker bevara de akut hotade bestånden av havsöring, hade det därför också betydelse i vilken mån bestånden av bäcköring bevaras. Omständigheter som underströk öringens betydelse på utsläppens influensområde var också att i det övre loppet av Lappfjärds å-Storå är öringen nödvändig för flodpärlmusslans livscykel och att söder om polcirkeln i Finland är även bäcköringen starkt hotad.

Även förlusten av en lokalt viktig eller hotad art kan utgöra en sådan betydande förorening av miljön eller risk för sådan som avses i 42 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen (86/2000). I ärendet skulle därför beaktas särskilt vilken inverkan verksamheten hade för bäcköringen och vidare eventuellt för havsöringen. För den ekologiska helhet som utgjordes av huvudfåran och bifårorna i Lappfjärds å-Storå kunde en sådan försämring av speciella naturförhållanden som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen i detta fall yttra sig som försämrade livsbetingelser för havsöringen och vidare för flodpärlmusslan.

När man tog hänsyn till 4 § samt 50 § 2 mom. i miljöskyddslagen, skulle ibruktagandet av en huvudsakligen odikad mosse för torvproduktion samt bedrivandet av sådan produktion där, när den bedömdes på basis av den utredning som presenterats, även vid användning av bästa tillgängliga teknik komma att medföra sådan annan betydande förorening som avses i 42 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen eller risk för sådan samt eventuellt sådan försämring av speciella naturförhållanden som avses i 42 § 1 mom. 4 punkten i samma lag. Därför fanns det inte förutsättningar att bevilja miljötillstånd.

Miljöskyddslagen (86/2000) 4 §, 5 § 1 mom., 35 § 2 mom., 41 § 1 och 3 mom., 42 § 1 mom. 2 och 4 punkten och 50 § 2 mom.

 
Publicerad 4.12.2014