HFD:2015:7

I ärendet var fråga om verkställigheten av ett beslut som kommissionen fattat om förbjudet statligt stöd. Högsta förvaltningsdomstolen skulle avgöra om förvaltningsbesluten om återkrav av nationellt statligt stöd och förvaltningsdomstolens beslut var lagenliga. De frågor som domstolen inom ramen för kommissionens beslut hade att ta ställning till var grunderna för återkravet av det statliga stödet och det återkrävda beloppet.

I sitt avgörande konstaterade högsta förvaltningsdomstolen bland annat att enligt den så kallade procedurförordningen och nationell lag hade stadsstyrelsen i sin egenskap av myndighet som beslutar om statligt stöd varit skyldig att fatta beslut om återkrav av det statliga stöd som staden tidigare beviljat och som enligt kommissionens beslut var förbjudet sådant stöd. Denna skyldighet påverkades inte av att mottagaren av det statliga stödet var föremål för företagssanering som avses i lagen om företagssanering.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 107.1 och 108.2

Rådets förordning nr 659/1999 (EG) om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (procedurförordningen) artiklarna 14 och 25

Lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd 1 §