HFD:2015:14

Utlänningsärende – Återkallande av uppehållstillstånd – Utvisning – Somalia – Somaliland – Språkanalys – Oklar hemort

Årsboksnummer: HFD:2015:14
Givet: 23.1.2015
Liggarnummer: 158
Diarienummer: 1712/3/13
ECLI: ECLI:FI:HFD:2015:14

I ärendet, som gällde återkallande av uppehållstillstånd och utvisning, var det bland annat fråga om huruvida en språkanalys kunde innefattas i beslutsunderlaget utan att den som gjort analysen hördes som vittne i förvaltningsdomstolen.

Migrationsverket hade återkallat en somalisk medborgares, A:s, uppehållstillstånd, som han beviljats på grund av humanitärt skydd, och bestämt att A skulle utvisas till Somalia (Somaliland), eftersom en språkanalys och andra omständigheter i saken visade att A, i motsats till vad han hade påstått, hade sin hemort i Somaliland och inte i södra Somalia. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att språkanalysen var utredning som Migrationsverket skaffat vid handläggningen av ärendet och att den gjorts på uppdrag av myndigheten. I egenskap av beslutsfattande myndighet svarar Migrationsverket för användningen av en analys som beslutsunderlag när Migrationsverket avgör ett uppehållstillståndsärende. Analysen kan i enskilda fall användas som utredning utan att det förutsätts att den som analysen gäller informeras om analysens bakgrundsfakta. Analysen hade som skriftlig utredning kunnat beaktas av förvaltningsdomstolen utan att den som gjort analysen behövde höras muntligt som vittne vid handläggningen av ärendet i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens förfarande hade inte varit lagstridigt.

Förvaltningsprocesslagen 33 § 1 mom., 38 § och 39 § 1 mom.

Utlänningslagen 7 § 2 mom., 58 § 4 mom.

 
Publicerad 23.1.2015