HFD:2015:135

Mervärdesskatt – Mervärdesskattens tillämpningsområde – Skatteplikt – Moderbolaget i en koncern – Holdingbolag – Avdragsrätt – Kostnader i anslutning till anskaffningen av aktier i dotterbolag

Årsboksnummer: HFD:2015:135
Givet: 15.9.2015
Liggarnummer: 2412
Diarienummer: 3503/2/13
ECLI: ECLI:FI:HFD:2015:135

A Ab var moderbolag för dotterbolag som bedrev mervärdesskattepliktig rörelse. För att utvidga rörelsen hade A Ab år 2011 köpt samtliga aktier i ett svenskt bolag i avsikt att äga dem permanent. Det gällde för domstolen att avgöra om A Ab hade rätt att dra av den mervärdesskatt som ingick i inköpspriset på tjänster som utförts i samband med anskaffningen av det nya dotterbolaget.

År 2011 hade A Ab ingen personal och hade under nämnda tid inte till sina dotterbolag sålt sådana tjänster som avses i 1 § i mervärdesskattelagen eller artikel 2 i mervärdesskattedirektivet. A Ab hade ingen annan sådan verksamhet på vilken mervärdesskattelagen tillämpades än att A Ab beviljat ett dotterbolag ett lån, för vilket A Ab fick mervärdesskattefria ränteinkomster. A Ab hade inte på det sätt som avses i unionsdomstolens rättspraxis deltagit i administrationen av sina dotterbolag genom att debitera dessa för mervärdesskattepliktiga tjänster och skulle således inte till denna del anses vara skattskyldig enligt mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet. Eftersom rätten till avdrag kunde gälla endast skattskyldiga eller dem som utför affärstjänster som medför rätt till avdrag, hade A Ab inte rätt att dra av den mervärdesskatt som ingick i kostnaderna för anskaffningen av aktierna i det nya dotterbolaget. Den omständigheten att A Ab år 2012 hade börjat sälja tjänster till dina dotterbolag saknade betydelse i sammanhanget. Högsta förvaltningsdomstolen biföll de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört, upphävde förvaltningsdomstolens beslut och satte i kraft Skatteförvaltningens Koncernskattecentrals beslut.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 2 punkten och 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG, artiklarna 2.1.a och 2.1.c, 9.1, 135.1.b och 168.a

Unionens domstols dom i de förenade målen C-108/14 och C-109/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG och Marenave Schiffahrts AG samt c-44/01, EDM

 
Publicerad 15.9.2015