HFD:2015:145

Sametingsvalet – Upptagning i vallängd – Samisk identitet – Samiskt språk – Efterkommande till lapp – Att identifiera sig med det samiska – Självidentifikation – Samisk livsstil

Årsboksnummer: HFD:2015:145
Givet: 30.9.2015
Liggarnummer: 2601
Diarienummer: 2740/3/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2015:145

Ändringssökanden, som betraktade sig själv som same och som enligt ett intyg utfärdat av en arkivmyndighet var efterkommande till en person som i jordeboken för 1739 hade antecknats höra till lapparna och som på ett trovärdigt sätt hade utrett sin samiska släktbakgrund och sitt starka såväl privata som professionella engagemang i det samiska språket och den samiska kulturen, skulle vid en helhetsbedömning anses vara same på det sätt som avses i 3 § i sametingslagen.

Finlands grundlag 17 § 3 mom. och 121 § 4 mom.

Sametingslagen 1 § och 3 §, 5 § 2 mom., 6 §, 26 b § 1 och 3 mom.

Förvaltningslagen 31 § 1 mom.

Justitieministeriet förordning om förfarandet vid val till sametinget 2 §

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 27

Förenta nationernas konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Europeiska människorättskonventionen artikel 13 och det 12:e tilläggsprotokollet till konventionen

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Internationella arbetsorganisationens konvention om ursprungsfolk och stamfolk

Förenta nationernas deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, artiklarna 5, 8, 33 och 46

Se och jfr HFD 1999:55, 2003:61 och 2011:81

 
Publicerad 30.9.2015