HFD:2015:156

Inkomstbeskattning – Omstrukturering av företag – Partiell delning (fission) – Verksamhetsgren – Bostadsaktiebolag

Årsboksnummer: HFD:2015:156
Givet: 23.10.2015
Liggarnummer: 3010
Diarienummer: 1899/2/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2015:156

A Ab, som ägde arava-fastigheter, hade för avsikt att genom partiell fission till B Ab överföra en fastighet med 91 hyresbostäder mot att att moderbolaget i en koncern som i sin helhet ägde av A Ab skulle få aktier i B Ab. Härefter skulle B Ab ombildas till ett bostadsaktiebolag, varefter moderbolaget skulle sälja ut de enskilda aktielägenheterna. Omstruktureringen ansågs hänföra sig till en verksamhetsgren och på den tillämpades bestämmelsen om partiell fission i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2013 och 2014.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 c §

 
Publicerad 23.10.2015