HFD:2016:47

En upphandlande enhet hade konkurrensutsatt sin anskaffning av teststickor och -kassetter för blodtrycksmätare (inklusive mätare och startförpackningar). Enheten hade 21.8.2014 fattat ett upphandlingsbeslut, enligt vilket till leverantörer för position 1 valdes bolaget A med ett anbud och bolaget B med två anbud. Upphandlingsbeslutet hade samma dag elektroniskt delgetts dessa anbudsgivare.

Härefter hade den upphandlande enheten på eget initiativ 28.8.2014 gjort upphandlingsrättelse. I anbudsförfrågan angavs att i positionen 1 väljs tre leverantörer. I det ursprungliga upphandlingsbeslutet hade man valt tre anbud, men endast två leverantörer. Av denna orsak rättades beslutet så att bolaget R, som blivit tredje i ifrågavarande grupp valdes till leverantör med två anbud. Beslutet hade samma dag delgetts samtliga tre ovan nämnda leverantörer.

Bolaget B hade 2.9.2014 till den upphandlande enheten sänt en begäran om upphandlingsrättelse, som den upphandlande enheten hade avslagit med ett beslut 8.9.2014. I begäran om upphandlingsrättelse hade B yrkat att A:s anbud skulle förkastas, eftersom anbudet inte hade uppfyllt kravet i anbudsförfrågan om att de krav som ställdes på testningsapparaturens exakthet skulle vara testade enligt standarden ISO 15197:2013.

Bolaget B:s besvärsskrift anlände till marknadsdomstolen 11.9.2014. I besvären yrkades att den upphandlande enhetens beslut från 28.8.2014 skulle upphävas och den upphandlande enheten åläggas att rätta sitt felaktiga förfarande. I besvären hänvisade bolaget B till att bolaget A:s anbud inte hade motsvarat anbudsförfrågan och att den upphandlande enheten borde ha förkastat anbudet, eftersom de krav som ställdes på testningsapparaturens exakthet inte hade varit testade enligt standarden ISO 15197:2013. Den upphandlande enheten, som hördes i marknadsdomstolen, samt bolagen A och R hade i marknadsdomstolen första hand yrkat att besvären skulle avvisas på den grunden att de inkommit för sent. Marknadsdomstolen prövade dock besvären.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde och undanröjde marknadsdomstolens beslut och avvisade de besvär som bolaget B anfört i marknadsdomstolen. Genom beslutet om upphandlingsrättelse hade för ramavtal förutom de två redan valda leverantörerna valts ytterligare en ny leverantör. De besvärsgrunder som anförts i marknadsdomstolen hänförde sig inte till beslutet om upphandlingsrättelse, utan i stället till att anbudet från den anbudsgivare som redan med det ursprungliga upphandlingsbeslutet valts till leverantör inte borde ha ansetts motsvara anbudsförfrågan. B borde således ha sökt ändring genom besvär i det upphandlingsbeslut som fattats 21.8.2014. Med hänsyn till de anförda besvärsgrunderna hade beslutet om upphandlingsrättelse inte påverkat B:s rättsliga ställning på ett sådant sätt att bolaget skulle ha haft rätt att anföra besvär först över beslutet om upphandlingsrättelse. Besvärstiden för det ursprungliga upphandlingsbeslutet hade gått ut 4.9.2014. Marknadsdomstolen borde därför ha avvisat de 11.9.2014 till marknadsdomstolen inkomna besvären utan att pröva dem.

Lagen om offentlig upphandling 80 § (321/2010) 1 mom., 81 § (321/2010) 1, 2 och 3 mom., 82 § (321/2010) 1 mom., 85 § (321/2010) 1 mom., 86 § (321/2010) 1 mom. och 87 § (321/2010) 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 51 § 2 mom.