HFD:2016:56

Med anledning av Finnmap Consulting Oy:s besvär ansåg marknadsdomstolen att Trafikverket hade förfarit felaktigt, när Trafikverket vid en upphandling uteslutit Finnmap Consulting Oy från anbudsförfarandet på den grunden att en anbudsgivare som hörde till samma koncern som nämnda bolag hade deltagit i beredningen av upphandlingen. I upphandlingsannonsen hade ingått ett villkor om att anbudsgivare kunde uteslutas till följd av jäv, men detta villkor hade enligt marknadsdomstolen varit otydligt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till marknadsdomstolen att Trafikverket inte hade förfarit i strid med rättsreglerna om upphandling genom att utesluta Finnmap Consulting Oy från upphandlingsförfarandet. Med hänsyn till utredningen om planeringssamordningskonsulten Sweco PM Oy:s ställning och uppgifter i projektet kring Centrumslingan samt utredningen om det ekonomiska och organisatoriska sambandet mellan Sweco PM Oy och Finnmap Consulting Oy, hade Trafikverket inom ramen för sin prövningsrätt kunnat utesluta Finnmap Consulting Oy från anbudsförfarandet för att säkerställa en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna under upphandlingsförfarandet. Trafikverket hade kunnat utesluta Finnmap Consulting Oy från anbudsförfarandet även på den grunden att bolagets deltagande i anbudsförfarandet skulle ha medfört att planeringssamordningskonsulten hade blivit jävig under avtalsperioden.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare i motsats till marknadsdomstolen att jävsvillkoret i upphandlingsannonsen hade varit tillräckligt entydigt, i synnerhet med hänsyn till att det redan när planeringssamordningstjänsterna upphandlades i handlingarna i anbudsförfrågan hade meddelats att en kandidat eller anbudsgivare som hör till samma koncern som planeringssamordningskonsulten kan uteslutas ur anbudsförfarandet. Det hade inte krävt mera än sedvanlig omsorg av det skäligen välinformerade bolaget Finnmap Consulting Ab att med anledning av villkoret i upphandlingsannonsen förstå att bolaget kunde uteslutas ur anbudsförfarandet. Marknadsdomstolens beslut upphävdes.

Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 2 § 1 mom. samt 48 § 1 mom.

Asia C-601/13 Ambisig (ECLI:EU:C:2015:204), C-538/13 eVigilo (ECLI:EU:C:2015:166), C-21/03 och C-34/03, Fabricom mot Belgien (ECLI:EU:C:2005:127)