HFD:2016:68

Efter att ha gett ett beslut om att A avlagt filosofie magisterexamen, hade ett universitet vid en ny granskning av A:s pro gradu-arbete konstaterat att A hade gjort sig skyldig till bedrägligt förfarande i forskningsarbete samt till plagiering och uppdiktade forskningsresultat. Fakultetens dekan hade 8.5.2013 annullerat A:s examen, eftersom pro gradu-arbetet hade underkänts vid en samma dag genomförd ny granskning och A således inte på ett godkänt sätt hade avlagt de fördjupade studier som förutsattes för examen.

Förvaltningsdomstolen upphävde dekanens beslut.

I lagstiftningen fanns inga särskilda bestämmelser om annullering av högskoleexamina. Förvaltningslagens bestämmelser om rättelse av sakfel var i och för sig tillämpliga också i en situation där ett beslut om avlagd examen hade grundat sig på klart felaktig eller bristfällig utredning. Enligt dessa bestämmelser var rättelse av ett sakfel utan en parts samtycke möjlig bara i mycket begränsade fall. I den situation som det nu var fråga om var det inte möjligt att med stöd av förvaltningslagens bestämmelser om rättelse av sakfel annullera examen utan partens samtycke. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de besvär som universitetet anfört över förvaltningsdomstolens beslut.

Universitetet hade i andra hand ansökt om återbrytande av det beslut med vilket ett examensbevis utfärdats åt A. Med hänsyn till att A:s pro gradu -examen var en högst relevant del av studierna för magisterexamen, att det bedrägliga förfarande som A hade gjort sig skyldig till i forskningsarbetet varit av allvarlig art och att utredningen av saken hade inletts cirka ett år efter examen samt den allmännare betydelse som saken hade med tanke på universitetens undervisnings- och forskningsuppgift, beslöt högsta förvaltningsdomstolen att med stöd av 63 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsprocesslagen återbryta beslutet om att till A utfärda ett bevis över avlagd magisterexamen.

Universitetslagen 30 § 1 mom. och 83 §

Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) 15 ja 26 §

Förvaltningslagen 6 § och 50 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom.