HFD:2016:72

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Interna arrangemang i en internationell koncern – Rätt att dra av räntor – Koncernbidrag – Allokering av inkomst – Filial – Kringgående av skatt – Etableringsfrihet inom Europeiska unionen – Skattefördrag – Diskrimineringsförbud

Årsboksnummer: HFD:2016:72
Givet: 19.5.2016
Liggarnummer: 2146
Diarienummer: 2772/2/14 och 2743/2/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:72

Ett i Amerikas förenta stater registrerat bolag, A Inc., förvärvade 17.3.2008 aktierna i det svenska bolaget B AB. Efter förvärvet genomfördes en serie interna arrangemang i koncernen. A Inc. överlät 20.3.2008 nyss nämnda aktier till AA Inc., som också var registrerat i Amerikas förenta stater. Samma dag överläts aktierna vidare till AA Inc.:s i Luxemburg grundade dotterbolag AAA Holding Luxembourg S.a.r.l.:s svenska dotterbolag AAAA Holding AB. Enligt köpebrevet verkade AAAA Holding AB genom en filial i Finland. Enligt villkoren i köpebrevet genomfördes köpet slutligt 17.11.2008, när obligatoriska godkännanden av myndigheter hade inhämtats och andra begärda utredningar hade lämnats. Aktierna i B AB, vilka ägdes av det svenska holdingbolaget AAAA Holding AB, och den interna skuld som uppstått genom förvärvet av aktierna allokerades till AAAA Holding AB:s filial i Finland.

Förvärvet av aktierna finansierades genom att köpesumman, nästan 3 miljarder euro, först finansierades med skuldebrev, som AAAA Holding AB utfärdade 17.11.2008. Skuldebreven var utställda på AA Inc., och överfördes senare genom apport till AAA Holding Luxembourg S.a.r.l. Som ränta på lånet hade avtalats en fast årlig ränta om 6,897 procent. AAAA Holding AB allokerade till filialen i Finland de skuldebrev som utfärdats för finansiering av förvärvet av aktierna i B AB. En del av skulden konverterades genom beslut av AAAA Holding AB:s styrelse till räntefri skuld till huvudbolaget. Den räntefria skulden uppgick till 2 247 790 069 euro och den räntebelagda till 726 000 euro. Enligt utredning från filialen var det årliga räntebeloppet 50 072 220 euro. Återbetalningstiden var sju år och utgick år 2015. Filialen deklarerade för år 2008 beloppet 6 278 981 euro i ränteutgifter för koncerninterna lån. Det hade också framgått att ett i Finland grundat aktiebolag inom koncernen från och med år 2009 hade gett filialen koncernbidrag, varmed filialen hade täckt räntekostnaderna för de skulder som allokerats till den.

Det gällde att avgöra om den finska filialen hade rätt att dra av räntorna vid beskattningen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arrangemanget, som omfattade många olika steg, skulle bedömas som en helhet. Med beaktande av utredningen om filialens verksamhet i Finland, hade det arrangemang genom vilket aktierna i B AB hade överförts från AA Inc. till AAAA Holding AB och allokerats vidare till dess filial i Finland givits en sådan rättslig form som inte motsvarade sakens egentliga natur eller syftemål, och arrangemangen hade vidtagits av skatteskäl, i syfte att befrias från skatt genom att utnyttja systemet med koncernbidrag och ränteavdrag, utan att det förelåg affärsekonomiska, av beskattningsskäl oberoende grunder för arrangemanget. Aktierna i B AB kunde inte vid beskattningen betraktas som tillgångar i den rörelse som filialen bedrev, och de räntor som filialen betalade till AAA Holding Luxembourg S.a.r.l. för den skuld som upptagits för finansieringen av aktieförvärvet var inte sådana i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avsedda avdragsgilla räntor som uppstått i näringsverksamhet. Eftersom arrangemanget skulle betraktas som helt konstlat, stod det inte heller i strid med unionens rättsregler eller diskrimineringsförbudet i skattefördraget att neka avdrag för ränteutgifter.

Skatteåret 2008. Omröstning 2+1-2.

Inkomstskattelagen 9 § 1 mom. 2 punkten, 9 § 3 mom., 10 § 2 punkten och 13 a § (1549/1995)

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 1 mom. 2 punkten

Lagen om beskattningsförfarande 28 §

Avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet artikel 5, 7, 9 och 27

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artiklarna 49 och 63

 
Publicerad 19.5.2016