HFD:2016:71

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Rätt att dra av räntor – Koncernbidrag – Interna arrangemang i en koncern – Allokering av inkomst – Filial – Skattefördrag – Kringgående av skatt

Årsboksnummer: HFD:2016:71
Givet: 19.5.2016
Liggarnummer: 2147
Diarienummer: 1595/2/14
ECLI: ECLI:FI: HFD:2016:71

I koncernen A genomfördes år 2006 ett internt arrangemang, som gick ut på att det danska bolaget A A/S :s helägda danska dotterbolag AA A/S till en början grundade en filial i Finland, nämligen AAA, som var ändringssökande i målet. Därefter sålde A A/S aktierna i det rörelsedrivande finska koncernbolaget B Ab till AA A/S med ett köpebrev där A A/S var säljare och köparen var AA A/S:s finska filial AAA. Köpesumman för aktierna var 650 miljoner euro. Till filialen allokerades 150 miljoner euro i aktiekapital och 500 miljoner euro i skulder. Skuldkapitalet bestod av ett lån från A A/S. Låneavtalet sattes upp i filialens namn.

I bokföringen hade aktierna efter försäljningen behandlats som filialens tillgångar. Filialen hade i ränta på lånet betalat 5 654 166,66 euro år 2006 och 34 500 000 euro varje år under perioden 2007–2010. Det rörelsedrivande bolaget B Ab hade från och med år 2006 gett filialen koncernbidrag, varmed filialen hade täckt räntekostnaderna för det lån som allokerats till den.

I målet ansågs utrett att till filialen endast i anspråkslös utsträckning hade överförts funktioner och personal. Det hade inte visats att de som representerade filialen skulle ha utövat den bestämmanderätt som aktierna i B Ab medförde. Snarare kunde man sluta sig till att denna bestämmanderätt fanns hos A A A/S:s styrelse eller styrelsen i det bolag som var moderbolag i koncernen. Aktierna i B Ab kunde inte anses ha varit i bestående bruk i den näringsverksamhet som bedrevs i filialen och de skulle inte betraktas som tillgångar som hörde till filialen. Följaktligen skulle den skuld som berodde på förvärvet av aktierna inte heller anses vara filialens och räntorna på skulden skulle inte betraktas som avdragsgilla räntor för filialen. Därför var det inte behövligt att ta ställning till om bestämmelsen om kringgående av skatt skulle tillämpas på arrangemanget eller inte. Skatteåren 2006–2010. Omröstning 3–2 om beslutsskälen.

Inkomstskattelagen 9 § 1 mom. 2 punkten, 9 § 3 mom., 10 § 2 punkten och 13 a § (1549/1995)

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 12 § och 18 § 1 mom. 2 punkten

Avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning

beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet artikel 5.1 och 5.2, artikel 7.1, 7.2 och 7.3 samt artikel 9.1

 
Publicerad 19.5.2016