HFD:2016:91

Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Förvaltningstvång – Vite – Bygglov – Betydelsen av tid som förflutit – Allmänt intresse – Vägande skäl – Dödsbo

Årsboksnummer: HFD:2016:91
Givet: 10.6.2016
Liggarnummer: 2574
Diarienummer: 2384/1/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:91

A hade på 1970-talet för fritidsbruk uppfört byggnader på en cirka 200 kvadratmeter stor holme.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om kommunens bygg- och miljönämnd vid hot om vite hade kunnat förplikta A:s dödsbo, som numera ägde holmen, att avlägsna byggnaderna från platsen med hänvisning till att det inte fanns sådana lov för dem som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen.

Enligt den utredning som lämnats i saken fanns det inte bygglov för byggnaderna. Ett muntligt tillstånd som kommunen eventuellt gett på 1950-talet ansågs inte ha betydelse för bedömningen av om lov fanns för byggnaderna, som uppförts under den dåvarande byggnadslagens giltighetstid på 1970-talet, eller eventuellt senare. Den till storleken anspråkslösa holmen var belägen på ett område som i den gällande generalplanen anvisats som MU-område och där det enligt planbestämmelserna inte fick byggas något.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bygg- och miljönämnden med hänsyn till ovan nämnda omständigheter hade haft ett vägande och av allmänt intresse motiverat skäl att bestämma att byggnaderna på holmen skulle avlägsnas, trots att dessa funnits där i flera tiotals år utan att myndigheterna hade ingripit.

Markanvändnings- och bygglagen 125 § 1 mom., 167 § 1 mom. och 182 § 1 och 2 mom.

Viteslagen 6 § 3 mom.

 
Publicerad 10.6.2016