HFD:2016:101

Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Socialvårdstjänst – Uthyrning av arbetskraft

Årsboksnummer: HFD:2016:101
Givet: 28.6.2016
Liggarnummer: 2827
Diarienummer: 3642/2/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:101

A Ab:s på många olika orter belägna service- och vårdhem för äldre hade av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljats i lagen om privat socialservice avsett tillstånd för sin verksamhet. När A Ab, till exempel efter ett upphandlingsförfarande, fick hand om verksamheten i en ny motsvarande kommunal enhet, där klienterna enligt beslut av kommunen hade rätt till socialvård, saknade A Ab till en början tillstånd av Valvira för denna nya enhet. A Ab hade därför för avsikt att för den tid som handläggningen av tillståndsansökan tog i anspråk ingå ett tjänsteavtal (upphandlingsavtal) med kommunen om tjänster inom resurserat serviceboende. Enligt upphandlingsavtalet levererade A Ab enligt överenskommen personaldimensionering till kommunen sjuk-, hälso- och närvårdare som uppfyllde i avtalet föreskrivna krav, samt den arbetskraft som behövdes som vikarier för dessa vårdare. Den gemensamma avsikten var att de tjänster som avsågs i upphandlingsavtalet tills vidare skulle produceras av kommunen, tills A Ab fick det tillstånd som behövdes för ifrågavarande service- eller vårdhem. Medan upphandlingsavtalet var i kraft skulle den personal som A Ab levererade vara underställd kommunens arbetsledning. Upphandlingsavtalet omfattade inte hälso- eller sjukvårdstjänster.

Frågan gällde om A Ab skulle betala mervärdesskatt för de belopp som A Ab debiterade kommunen för den tid som upphandlingsavtalet var i kraft. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att villkoret i 38 § i mervärdesskattelagen om att den verksamhet som en privat producent av socialvårdstjänster bedriver ska övervakas av myndigheter inte står i strid med mervärdesskattedirektivet. Detsamma gäller villkoret att skattefriheten förutsätter ett för varje verksamhetsenhet beviljat tillstånd av Valvira. Ett förfarande där yrkesutbildad personal inom socialvården ställdes till kommunens förfogande i dess egenskap av beställare var inte verksamhet som skulle betraktas som socialvård enligt mervärdesskattelagen eller mervärdesskattedirektivet. A Ab:s besvär avslogs.

Företagsskattebyråns förhandsavgörande för tiden 17.2.2014 – 31.12.2015

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten samt 37 och 38 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 132.1.g)

Lagen om privat socialservice 7 och 8 §

Unionens domstols dom i målet C-594/13, "go fair" Zeitarbeit

 
Publicerad 28.6.2016