HFD:2016:127

Ett bolag som bedrev skattekonsultering var inte skyldigt att till Skatteförvaltningen lämna ut den beskattningspromemoria som bolaget satt upp på uppdrag av en klient.

I sin bedömning lade högsta förvaltningsdomstolen vikt vid promemorians karaktär av att närmast vara en bedömning av hur den skattskyldige skulle komma att beskattas, att promemorian inte i sig utgjorde grund för beskattning samt vid de principer som framgår av bestämmelserna om vittnesförbud. Omröstning 3–2 om skälen för avgörandet.

Lagen om beskattningsförfarande 19 §

Mervärdesskattelagen 170 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 39 b § och 39 c § (799/2015)

Rättegångsbalken 17 kap 13 § 1 mom. (732/2015)