HFD:2016:175

Markanvändning och byggande – Gatuplan – Omgivning enligt detaljplanen – Byggd kulturmiljö av riksintresse – Stora Strandvägen

Årsboksnummer: HFD:2016:175
Givet: 14.11.2016
Liggarnummer: 4795
Diarienummer: 3581/1/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:175

En gatuplan hade antagits för en del av den i Museiverkets inventering av byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY-inventering 2009) nämnda Stora Strandvägen. I sitt nuvarande tillstånd var vägen en grusväg försedd med öppna diken. Den utgjorde en färdled till tomterna på ett tätt bebyggt småhusområde. Enligt gatuplanen skulle körbanan och området för gående och cykling skiljas åt, de skulle asfaltbeläggas och regnvattenavlopp skulle anläggas för att göra körbanan och småhustomterna torrare.

Enligt 41 § 1 mom. i markanvändnings- och byggförordningen ska i en gatuplan anges bland annat hur gatan passar in i omgivningen och påverkar miljöbilden, om det på grund av områdets eller byggåtgärdens natur är nödvändigt. Denna bestämmelse i förordningen hade enligt sin ordalydelse inte begränsats till att endast gälla den miljö som beaktats i detaljplanen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade dock att utgångspunkten vid tolkningen av bestämmelsen skulle vara vad som föreskrivs i 85 § 1 mom. om att en gata ska planeras så att den passar in i sin omgivning enligt detaljplanen.

Gatuplanen följde den gällande detaljplanen för området och var förlagd till ett område som i detaljplanen anvisats som gatuområde. Gatan passade även i övrigt in i sin omgivning enligt detaljplanen. Det var inte möjligt att vid utarbetandet av en gatuplan göra avvikelser från detaljplanen på den grunden att gatan kom att ligga på ett område som tagits med i en RKY-inventering.

När man dessutom beaktade rättsverkningarna av en RKY-inventering och detaljplanens innehåll samt att gatan enligt gatuplanen i praktiken skulle komma att dras så att följde Stora Strandvägens väglinje, var det inte behövligt att i gatuplanen i vidare omfattning behandla gatuplanens inverkan på den bebyggda kulturmiljön.

Markanvändnings- och bygglagen 24 § 2 mom. samt 83 och 85 §

Markanvändnings- och byggförodningen 41 §

 
Publicerad 14.11.2016