HFD:2016:184

Naturskyddslag – Förvaltningstvång – Förbud att förstöra och försämra platser för djurarter – Föröknings- och rastplatser – Kompensationsåtgärder – Åkergroda – Tillstånd enligt vattenlagen – Muddring

Årsboksnummer: HFD:2016:184
Givet: 21.11.2016
Liggarnummer: 4899
Diarienummer: 3479/1/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:184

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade med stöd av 57 § i naturvårdslagen beslutat att muddringsåtgärder inte skulle utföras på en plats, trots att tillstånd för åtgärderna beviljats med stöd av vattenlagen och tillståndsbeslutet hade vunnit laga kraft. Efter att tillståndet beviljats hade det gjorts utredningar enligt vilka platsen var en föröknings- och rastplats för åkergrodor. Enligt 49 § 1 mom. i naturvårdslagen var det förbjudet att förstöra eller försämra en sådan plats. Åtgärder för att kompensera försämring av en föröknings- och rastplats för en åkergroda eller för att lindra de skadliga verkningarna av muddringen kan ha betydelse vid bedömningen av om ett muddringsföretag har följder som är förbjudna enligt 49 § 1 mom. i naturvårdslagen. I ett ärende som gällde förvaltningstvång enligt 57 § i naturvårdslagen var NTM-centralen emellertid inte skyldig att utreda på vilket sätt företaget skulle ändras och följaktligen inte heller skyldig att meddela föreskrifter om ovan nämnda åtgärder.

Naturvårdslagen 49 och 57 §

 
Publicerad 21.11.2016