HFD:2016:191

Varumärke – Risk för förväxling – Tidigare rättsgrund – Företräde – Särskiljningsförmåga – Inarbetat kännetecken – Tidigare parallellregistrering

Årsboksnummer: HFD:2016:191
Givet: 30.11.2016
Liggarnummer: 5082
Diarienummer: 326/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:191

Varumärkeslagens bestämmelse om företräde på grund av tidigare rättsgrund kunde inte tillämpas vid bedömningen av förutsättningarna för registrering av varumärket MENU (figur). Sökandens egna varumärkesrätt, som hade tidigare prioritet än registreringshindret, kunde likväl inverka på bedömningen av risken för förväxling genom att den kunde försvaga det mothållna varumärkets särskiljningsförmåga. För denna slutsats talade också den omständigheten att sökanden tidigare tillåtits registrera ett likartat varumärke utan att registreringshindret då hade hindrat detta. Det nu aktuella varumärket kunde likväl inte registreras på den grunden att sökanden förut tillåtits registrera ett likartat varumärke oavsett registreringshindret.

Varumärkeslagen 6 § 1 mom. (996/1983), 7 § (7/1964) och 14 § 1 mom. (996/1983) 9 punkten (56/2000) samt 9 §, 6 § 1 mom. 2 punkten och 14 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom.

RP 24/2016 rd

 
Publicerad 30.11.2016