HFD:2016:202

Extraordinära rättsmedel – Återbrytande – Försäkringsdomstolen – Fel i förfarandet – Skyldighet att begära förhandsavgörande av unionens domstol – Studiestöd – Studier utomlands – Finsk medborgare som länge bott utomlands – Integrering i det finska samhället

Årsboksnummer: HFD:2016:202
Givet: 15.12.2016
Liggarnummer: 5338
Diarienummer: 1057/3/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:202

Finska medborgaren A hade i Finland ansökt om studiestöd för studier i Förenade Konungariket. A, som före ansökan länge bott i andra medlemsstater inom Europeiska unionen, hade hänvisat till bland annat att hon nu var stadigvarande bosatt i Finland och att hon hade starkare band till Finland än till något annat land. Folkpensionsanstaltens studiestödscentral hade avslagit A:s ansökan med hänvisning till att hon inte under minst två år under de fem år som föregått inledandet av studierna har haft sin hemkommun i Finland. Besvärsnämnden för studiestöd och försäkringsdomstolen hade avslagit A:s besvär över studiestödcentralens beslut.

A ansökte hos högsta förvaltningsdomstolen om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut. I sin ansökan ansåg A att försäkringsdomstolen hade gjort sig skyldig till ett fel i förfarandet genom att inte begära förhandsavgörande av unionens domstol om huruvida unionens regelverk skulle tolkas så att artiklarna 20 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hindrar tillämpning av en sådan nationell lagstiftning som den som finns i 1 § 4 mom. (345/2004) i lagen om studiestöd och där ett villkor om boendetid ställs.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till unionens domstols stabiliserade rättspraxis, utredningen om A:s band till Finland, den vida prövningsrätt som en medlemsstat har beträffandet valet av bedömningsgrunderna för integration i samhället samt den omständigheten att bedömningen av integrationsgraden är enbart den nationella domstolens sak, hade försäkringsdomstolen inte gjort sig skyldig till ett fel i förfarandet genom att inte begära förhandsavgörande av unionens domstol. Handläggningen i förvaltningsdomstolen hade således inte belastats av ett fel i förfarandet som väsentligt hade kunnat inverka på beslutet, varför ansökan om återbrytande av beslutet skulle avslås.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artiklarna 20 och 21 samt artikel 267.1

Lagen om försäkringsdomstolen 19 § 1 mom.

Lagen om studiestöd 1 § 4 mom. (345/2004)

Lag om hemkommun 2 § och 5 § 1 mom.

 
Publicerad 15.12.2016