HFD:2016:222

Bilskatt – Stadigvarande boningsort – Tillfällig skattefri användning av fordon – Personliga och yrkesrelaterade band – Estland

Årsboksnummer: HFD:2016:222
Givet: 29.12.2016
Liggarnummer: 5591
Diarienummer: 1081/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:222

Enligt befolkningsdatasystemet var A stadigvarande bosatt i Estland och tillfälligt bosatt i Finland. A hade ett företag i Finland och var verkställande direktör i företaget. I Estland hade A en bostad som han ägde, en fritidsbostad samt ett minderårigt barn, som en del av tiden bodde hos A. Av kalenderåret tillbringade A cirka 135 dagar i Finland och 230 dagar i Estland.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A hade yrkesrelaterade band till Finland och personliga band till Estland. Eftersom A hade band till vartdera landet, skulle de personliga banden ges företräde när det gällde att bestämma vilken boningsort som var A:s i 33 § 1 mom. i bilskattelagen avsedda stadigvarande boningsort. I enlighet härmed skulle A:s i nämnda 33 § 1 mom. avsedda stadigvarande boningsort anses vara Estland.

Bilskattelagen 1 § (5/2009) 1 mom. och 2 mom., 2 § 1 mom. och 2 mom. (971/2012), 4 § (5/2009) 1 mom., 33 § (413/1997) 1 mom. och 2 mom. (688/2008).

Rådets direktiv 83/182/EEG om skattebefrielser inom gemenskapen för vissa transportmedel som tillfälligt införs från en annan medlemsstat artikel 7

Europeiska gemenskapens domstols dom i målet C-262/99 (Louloudakis)

 
Publicerad 29.12.2016