HFD:2017:6

Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Försörjningsförutsättning – Sökandens hälsotillstånd – Avvisning – Oskälighet – Proportionalitetsprincipen

Årsboksnummer: HFD:2017:6
Givet: 16.1.2017
Liggarnummer: 94
Diarienummer: 2177/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:6

Anknytningspersonen hade utbildning inom vårdbranschen och en stadgad position på arbetsmarknaden. Han hade regelbundna inkomster. I ärendet hade inte framkommit att familjen skulle ha varit tvungen att ty sig till utkomststöd eller någon annan därmed jämförbar ekonomisk förmån. Familjens inkomster var inte avsevärt lägre än den inkomstgräns som fastslagits i Migrationsverkets riktlinjer och den avvikelse som avses i 39 § 1 mom. i utlänningslagen blev följaktligen inte betydande.

Med beaktande av den utredning som erhållits om anknytningspersonens hustrus hälsotillstånd och det faktum att hon efter en avvisning ensam skulle bli ansvarig för barnen ifall anknytningspersonen stannade i Finland med stöd av sitt uppehållstillstånd, hade det varit oproportionerligt och oskäligt ur ändringssökandenas synpunkt att förvägra uppehållstillstånd.

Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes och återförvisades till Migrationsverket för ny behandling.

Utlänningslagen 5 § , 6 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom., 66 a § och 146 §

Europeiska människorättskonventionen art. 8

 
Publicerad 16.1.2017