HFD:2017:15

Idkande av godstrafik – EG:s förordning om trafikidkare – Tilläggskrav enligt godstrafiklagen – Försummelse att betala skatter och avgifter – Återkallande av tillstånd

Årsboksnummer: HFD:2017:15
Givet: 25.1.2017
Liggarnummer: 245
Diarienummer: 222/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:15

NTM-centralen hade med stöd av 8 § 1 mom. 4 punkten i lagen om kommersiell godstrafik på väg (godstrafiklagen) permanent återkallat A Kb:s trafiktillstånd. Anledningen till återkallandet hade varit förfallna skatter och skulder som var föremål för indrivning genom utsökning. Enligt EG:s förordning för trafikidkare ska trafikidkaren uppfylla bland annat förordningens krav avseende ekonomiska resurser. Enligt förordningen får medlemsstaterna utöver kraven i förordningen införa ytterligare krav för trafikidkarna, förutsatt att kraven är proportionella och icke-diskriminerande.

Kravet i 8 § 1 mom. 4 punkten i godstrafiklagen om att trafikidkaren inte tillåts ha andra än obetydliga försummade skyldigheter som hänför sig till skatter eller andra i lagrummet avsedda betalningar skulle betraktas som ett sådant proportionellt och icke-diskriminerande tilläggskrav som EG:s förordning om trafikidkare tillåter. NTM-centralen hade kunnat grunda sitt beslut enbart på nämnda lagrum och det saknade betydelse i saken huruvida A Kb uppfyllde de krav på ekonomiska resurser om vilka bestäms i artikel 7.1 i EG:s förordning om trafikidkare.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG artiklarna 1, 3.1.c, 3.2, 7.1, 13.1.c och 13.3

Lagen om kommersiell godstransport på väg 8 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 13 § 1 mom., 20 § 2 mom. 1 punkten och 21 a § 1 och 2 mom.

 
Publicerad 25.1.2017