HFD:2017:18

Mervärdesskatt – Undantag från skatteplikt för försäljning – Finansiell tjänst – Sätt att sköta kortbetalningsrörelse

Årsboksnummer: HFD:2017:18
Givet: 3.2.2017
Liggarnummer: 402
Diarienummer: 4119/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:18

En bank köpte av det utländska bolaget A så kallade acquiring-tjänster, som innebar att A sammanförde handelsidkare med banken för avtal om mottagning av betalningstransaktioner där betalningen skedde med kort. När handelsidkaren hade slutit ett sådant avtal med banken, öppnade banken ett konto för handelsidkaren och A anslöt handelsidkaren till acquiring-systemet. När kortinnehavaren betalade inköp med betalkortet, auktoriserades betalningstransaktionen innan den utfördes. Detta gick till så att en begäran om auktorisering genom A:s system förmedlades till Visa eller MasterCard, som förmedlade begäran vidare till kortets utställare. Utställarens svar sändes av A till handelsidkarens betalterminal. Efter att ha fått försäljningstillståndet skapade betalterminalen ett betalningsmeddelande, som innehöll uppgifter om köptransaktionen. Vid slutet av dagen sände handelsidkaren dagens korttransaktioner till A för behandling. A skapade utgående från betalningsmeddelandet ett registreringsmeddelande för överföring av pengarna och förmedlade korttransaktionerna till Visa eller MasterCard, som till banken redovisade värdet av kortbetalningen. A räknade ut vilka belopp som enligt korttransaktionerna skulle redovisas till handelsidkaren och vilka serviceavgifter som handelsidkaren skulle debiteras och skapade av dessa uppgifter en Payment File-fil. Filen sändes till bankens eget system, där den automatiskt och utan åtgärder från bankens sida genom de uppgifter som den innehöll om redovisnings- och debiteringstransaktioner åstadkom konkretisering av dessa transaktioner mellan handelsidkaren och banken. Kortbetalningstransaktionerna skedde utan att några penningmedel fördes över A:s egna konton.

De tjänster som A sammantaget utförde skulle anses utgöra en sådan avgränsad helhet som avses i unionens domstols dom C-2/95 SDC och anses syfta till att uppfylla särskilda och väsentliga funktioner för en sådan betalningsrörelse som avses i 42 § 4 mom. i mervärdesskattelagen och för sådana transaktioner avseende betalningar och överföringar som avses i artikel 135.1.d i mervärdesskattedirektivet. Banken skulle inte med stöd av bestämmelsen i 9 § i mervärdesskattelagen om omvänd mervärdesskatteskyldighet betala mervärdesskatt för de tjänster som banken köpte av A. Bankens besvär bifölls.

Ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1–31.12.2011 och 1.1–31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § och 42 § 1 mom. 4 punkten

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 135.1.d

Unionens domstols dom i målet C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC)

 
Publicerad 3.2.2017