HFD:2017:21

Återställande av försutten fatalietid – Asyl – Uppehållstillstånd – Biträde – Biträdets förfarande – Försenad besvärstillståndsansökan

Årsboksnummer: HFD:2017:21
Givet: 10.2.2017
Liggarnummer: 528
Diarienummer: 130/4/17
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:21

En irakisk asylsökande ansökte om återställande av försutten fatalietid för att kunna ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen efter förvaltningsdomstolens nekande asylbeslut. Frågan gällde huruvida biträdets försummelse i ärendet var ett sådant synnerligen vägande skäl som avses i 61 § 2 punkten i förvaltningsprocesslagen.

Biträdets glömska eller misstag som lett till att besvären inte gjorts i tid, har i rättspraxis inte ansetts utgöra en tillräcklig grund för återställande av fatalietid. Enligt huvudregeln ligger ansvaret för att besvären inlämnas inom utsatt fatalietid, vid hot om förverkande av talerätten, på ändringssökanden. Möjligheten att besvära sig till förvaltningsdomstolen är väsentlig för en asylsökandes rättsskydd. Därför har högsta förvaltningsdomstolen bedömt frågan om återställande av försutten fatalietid på grund av biträdets försummelse annorlunda i besluten HFD 2016:205 och HFD 2016:206. Motsvarande rättskyddsgrund förespråkar inte återställande av fatalietiden på grund av biträdets försummelse då det är frågan om en ansökan om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen hade prövat ärendet. På ovan nämnda grunder ansåg högsta förvaltningsdomstolen att sökanden inte anfört sådant laga förfall eller synnerligen vägande skäl att fatalietiden för ansökan om besvärstillstånd hade kunnat återställas.

Förvaltningsprocesslagen 61 § 2 punkten

Jfr. HFD 2016:205 och HFD 2016:206

 
Publicerad 10.2.2017