HFD:2017:32

Offentlig upphandling – Definition av upphandlingskontrakt – Skyldighet att konkurrensutsätta – Horisontellt samarbete – Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i FEUF 49 och FEUF 56 – Marknadsdomstolens behörighet – Prehospital akutsjukvård

Årsboksnummer: HFD:2017:32
Givet: 7.3.2017
Liggarnummer: 940
Diarienummer: 3748/3/14
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:32

Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt hade med de räddningsverk som fanns inom samkommunens verksamhetsområde ingått samarbetsavtal om hur prehospital akutsjukvård skulle ordnas, utan att samkommunen verkställt konkurrensutsättning enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen). Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om dessa samarbetsavtal var sådana upphandlingskontrakt som avses i lagen om offentlig upphandling och att, om så var fallet, ta ställning till om sjukvårdsdistriktet hade kunnat sluta kontrakten utan föregående konkurrensutsättning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att samarbetsavtalen motsvarade upphandlingslagens definition av tjänsteupphandlingskontrakt. I princip föll samarbetsavtalen således inom tillämpningsområdet för denna lag.

I motsats till marknadsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen dock att av unionens rättsregler inte följde någon konkurrensutsättningsskyldighet när det gällde att ordna den nämnda prehospitala akutsjukvården och att det således inte blev fråga om att ta ställning till de kriterier som gäller för horisontellt samarbete. Transparensprincipen och principen om jämlikt bemötande i artiklarna 49 och 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ställde inte heller hinder för samarbetsavtalen. Inom den nationella rätten innebar hälso- och sjukvårdslagens särskilda bestämmelser om ordnande av prehospital akutsjukvård att samarbetsavtalen inte omfattades av upphandlingslagens bestämmelser om konkurrensutsättning och således inte av tillämpningsområdet för denna lag. Marknadsdomstolen skulle således avvisa de besvär som anförts i saken.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007, jämte senare ändringar) 1 § 1 mom. och 3 § 1 punkten, 5 § 1 och 4 punkten samt 21 § 1 och 2 mom.

Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 1 § 1 mom., 3 § 3 punkten, 39 § 1 mom. (1326/2010) och 2 mom., 40 § 1 mom., 73 § 2 mom. och 79 § 1 mom.

Räddningslagen (379/2011) 27 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artiklarna 49, 56 och 267

Unionens domstols dom i målet C 15/13, Datenlotsen Informationssysteme (EU:C:2014:303, stycke 24 i domen), målet C 159/11, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. (EU:C:2012:817, styckena 25, 26, 34 och 35 i domen), målet C 113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 "Spezzino" m.fl. (EU:C:2014:2440, styckena 41, 45, 46, 52, 53, 55–57, 59, 61 och 62 i domen ), målet C 50/14, CASTA m.fl. (EU:C:2016:56, styckena 38, 56, 57, 59–62, 64 och 65 i domen), de förenade målen C 458/14 och C 67/15, Promoimpresa (EU:C:2016:558, stycke 66 i domen) och de förenade målen C 25/14 och C 26/14, UNIS (EU:C:2015:821, stycke 39 i domen)

 
Publicerad 7.3.2017