HFD:2017:35

Fastighetsbeskattning – Allmän fastighetsskatteprocentsats – Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende – Vårdhem – Vårdtjänster som tillhandahålls dygnet om

Årsboksnummer: HFD:2017:35
Givet: 7.3.2017
Liggarnummer: 990
Diarienummer: 595/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:35

Det gällde att avgöra om en byggnad som ägdes av A Ab och användes som vårdhem kunde anses vara en byggnad som användes huvudsakligen för stadigvarande boende på det sätt som avses i 12 § 2 mom. i fastighetsskattelagen.

A Ab ägde en 1 795 kvadratmeter stor byggnad på en tomt med bygglov för ett servicehus för äldre. Byggnaden var uthyrd till B Ab, som tillhandahöll vårdtjänster dygnet om i grupphem som var inrymda i bygganden.

I vårdhemmet bodde äldre personer som led av demens eller nedsatt fysik. De hade en serviceplan och ett serviceavtal gällande boendetjänster med B Ab och hade genom ett hyresavtal hyrt ett rum i byggnaden av samma bolag. Rummet kunde de inreda med egna möbler och andra saker. I bostadsrummen fanns WC och dusch och i varje grupphem fanns ett gemensamt mat- och vardagsrum. Bostadsrummen saknade eget kök. Enligt serviceavtalet hade de som bodde i vårdhemmet möjlighet att bland annat delta i gemensamma måltider och köpa ytterligare tjänster av B Ab, såsom läkar- och sjukvårdstjänster, som tillhandahölls i samma byggnad. Varje boende hade en namngiven egenvårdare.

Vårdhemmet var avsett för äldre personer som led av demens eller nedsatt fysik och som inte längre klarade av att bo självständigt, utan behövde vård och omsorg dygnet om. Därför fanns hela dygnet personal på plats i byggnaden.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den främsta orsaken till att ovan nämnda personer bodde i vårdhemmet var de vårdtjänster som tillhandahölls där och att vid en helhetsbedömning skulle byggnaden betraktas som en plats för långvarig vård. Vid tolkningen av 12 § 2 mom. i fastighetsskattelagen var det därför motiverat att anse att den byggnad där vårdhemmet var inrymt inte var avsett att användas huvudsakligen för stadigvarande boende på det sätt som avses i nämnda 12 § 2 mom. Följaktligen skulle den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen tillämpas på byggnaden.

Fastighetsskattelagen 11 § 3 mom. och 12 § 2 mom.

 
Publicerad 7.3.2017