HFD:2017:36

Mervärdesskatt – Bilhandel – Avdragsrätt – Uppdelning av avdragsrätt – Fördelningsgrund – Allmänna omkostnader – Bitransaktioner – Förmedling av finansierings- och försäkringsavtal

Årsboksnummer: HFD:2017:36
Givet: 9.3.2017
Liggarnummer: 1023
Diarienummer: 1315/2/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:36

A Ab bedrev bilhandel och förmedlade i anslutning till denna rörelse enligt avtal med finansierings- och försäkringsföretag olika slags finansierings- och försäkringsavtal mellan dessa företag och bilköparna. När ett avtal uppstod, betalade företagen mervärdesskattefria förmedlingsarvoden till A Ab. A Ab begärde förhandsavgörande om huruvida förmedlingen av finansierings- och försäkringsavtal till bilköpare skulle betraktas som sådana accessorisk verksamhet till A Ab:s rörelse, som inte påverkade A Ab:s rätt att dra av mervärdesskatt med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen.

När bestämmelsen i stycke c i artikel 173.2 i mervärdesdirektivet om en på faktisk användning av varor och tjänster baserad uppdelning av avdragsrätt implementerades genom bestämmelsen i 117 § i mervärdesskattelagen, infördes inte i Finland det på affärstransaktionernas proportionella andel baserade system för uppdelningen av avdrag om vilken bestäms i artikel 173.1 i mervärdesskattedirektivet och i de preciserande bestämmelserna i artiklarna 174 och 175 i samma direktiv. Det saknade betydelse för saken att enligt stycke b i artikel 174.2 ska vid beräkningen av den avdragsgilla proportionella andelen bortses bland annat från omsättning som kan hänföras till transaktioner som har karaktären av bitransaktioner till finansiella transaktioner. När A Ab som grund för uppdelningen av sina allmänna omkostnader använde sig av kvoten mellan sina olika omsättningar, skulle den omsättning som härrörde från A Ab:s förmedling av finansiella tjänster och försäkringstjänster beaktas vid beräkningen av den avdragsgilla andelen. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte Centralskattenämndens slutsats.

Centralskattenämndens avgörande för tiden 11.3.2016–31.12.2017

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 44 § 1 mom., 102 § 1 mom. och 117 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG, styckena a-g i artikel 135.1, artikel 173.1, stycke c i artikel 173.2, artikel 174.1 samt stycke b och stycke c i artikel 174.2

Unionens domstols dom i målen C-511/10, BLC Baumarkt, C-378/15, Mercedes Benz Italia, C-488/07, Royal Bank of Scotland och C-183/13, Banco Mais

 
Publicerad 9.3.2017