HFD:2017:38

Finansieringsbolaget A Ab erbjöd återförsäljare i bilbranschen en tjänst som kallades lagerfinansiering och till vilken hörde att A Ab slöt konsignationsavtal med återförsäljarna. Enligt villkoren i kosignationsavtalet fick återförsäljaren för A Ab:s räkning köpa in fordon av importören. Inköpspriset för varje fordon som återförsäljaren beställt av importören minskade den eurolimit som A Ab beviljat återförsäljaren. Under konsignationstiden ägde A Ab fordonen. När återförsäljaren hade hittat en köpare för fordonet, sålde A Ab fordonet till återförsäljarna till samma pris som A Ab hade betalat till importören. Med stöd av konsignationsavtalet tog A Ab av återförsäljaren ett arvode, som bestod av ett fast arvode per fordon, ett månadsarvode för kosignationstiden samt ett faktureringsarvode. Månadsarvodet beräknades i procent av fordonets försäljningspris, enligt en bestämd procentsats.

Med hänsyn till den helhet som avtalen mellan A Ab, importören av fordonen och återförsäljarna tillsammans utgjorde samt den ekonomiska och kommersiella verklighet som framgick av dem, ansågs de arvoden som betalades enligt konsignationsavtalen vara ersättning för en finansiell tjänst som A Ab sålde till återförsäljarna och för vilken A Ab inte skulle betala mervärdesskatt. Högsta förvaltningsdomstolen satte i kraft Koncernskattecentralens beslut, enligt vilket den tjänst som A Ab utfört mot dessa arvoden inte hade ansetts vara verksamhet som berättigade A Ab till avdrag vid beräkningen av A Ab:s avdrag för allmänna omkostnader.

Beslut om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.1 – 31.12.2010.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom. 2 punkten, 102 § 1 mom. 1 punkten och 117 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG, styckena a och c i artikel 2.1, artikel 14.1., artikel 24.1, stycke b i artikel 135.1, artikel 173.1 och stycke c i artikel 173.2 samt artikel 174.1 samt stycke b och stycke c i artikel 174.2

Unionens domstols dom i målen C-350/10, Nordea Pankki Suomi Oyj och C-653/11, Newey