HFD:2017:48

Markanvändning och byggande – Åtgärdstillstånd – Bestämmelse i detaljplan – Borrning av brunn för jordvärme – Skyldighet att ansluta sig till fjärrvärmenät – Begränsningar i tillämpningen av detaljplanebestämmelsen om anslutningsskyldighet

Årsboksnummer: HFD:2017:48
Givet: 30.3.2017
Liggarnummer: 1480
Diarienummer: 3393/1/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:48

A och B hade ansökt om tillstånd att ändra det huvudsakliga uppvärmningssystemet för ett egnahemshus från fjärrvärme- till jordvärmesystem samt om tillstånd att borra den brunn som behövdes för jordvärmen. I de allmänna bestämmelserna i den detaljplan som gällde på området föreskrevs att byggnaderna skulle anslutas till fjärrvärmenätet under de förutsättningar som framgick av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen.

Systemet med jordvärme var ett sådant på förnybara energikällor baserat uppvärmningssystem med låga utsläpp som avses i 57 a § 3 mom. 2 punkten i markanvändnings- och bygglagen. Detaljplanens bestämmelse om anslutning till fjärrvärmenätet blev således inte tillämplig. Ordalydelsen i lagrummet var sådan att systemet med jordvärme kunde betraktas som ett uppvärmningssystem med låga utsläpp utan det förutsattes någon jämförelse av utsläppen från det på jordvärme baserade uppvärmningssystemet och utsläppen från det fjärrvärmesystem som stod till buds på orten i fråga. Det hade således inte varit möjligt för kommunen att avslå A:s och B:s ansökan med hänvisning till att en sådan jämförelse av utsläppen krävdes.

Markanvändnings- och bygglagen 57 a §, 126 a § 1 mom. 12 punkten, 135 § 1 mom. 1 punkten och 138 § 1 mom.

 
Publicerad 30.3.2017