HFD:2017:51

Inkomstbeskattning – Avdrag av förluster – Ägarväxling – Tillstånd att använda förluster som avdrag – Uppgifterna i ansökan – Rättelse av beskattning till den skattskyldiges nackdel – Rättelse av internprissättning – Fråga om bindande verkan

Årsboksnummer: HFD:2017:51
Givet: 31.3.2017
Liggarnummer: 1488
Diarienummer: 3114/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:51

A Ab hade år 2003 ansökt om rätt att vid beskattningen få dra av bolagets förluster för skatteåren 1996−2003 trots att en ägarväxling samma år planerades i bolaget. Även år 2008 hade bolaget ansökt om rätt att vid beskattningen få dra av bolagets förluster för skatteåren 1998–2007, trots att en ägarväxling samma år planerades i bolaget. I sina ansökningar hade bolaget anfört att ägarväxlingarna var interna åtgärder inom koncernen och att bolaget skulle komma att fortsätta sin verksamhet med samma verksamhetsområde och i samma omfattning som tidigare. Företagsskattebyrån hade 2.5.2003 och 26.11.2008 beviljat bolaget de tillstånd att dra av förluster som bolaget ansökt om.

I bolaget hade verkställts en skattegranskning. Med anledning av vad som kommit fram vid skattegranskningen hade Skatteförvaltningen verkställt efterbeskattning av bolaget för skatteåret 2005 samt rättat beskattningen till den skattskyldiges nackdel för skatteåren 2006–2010. Härvid hade det genom rättelse av internprissättning gjorts tillägg till bolagets beskattningsbara inkomst. Efter dessa tillägg fastställdes för bolaget beskattningsbar inkomst i stället för de förluster som fastställts vid tidigare beskattningar. Skatteförvaltningen hade härvid också ansett att bolaget i sina ansökningar om rätt att använda förluster som avdrag inte hade lämnat korrekta och tillräckliga uppgifter om sin internprissättning och verksamhet och att företagets fortsatta verksamhet inte påkallade att bolagets skulle beviljas rätt att vid beskattningen dra av förluster som avsågs i ansökningarna. Skatteförvaltningen hade med hänvisning till att förutsättningar att tillämpa tillståndsbesluten saknades verkställt efterbeskattningen och rättelsen av bolagets beskattning utan att tillämpa tillståndsbesluten.

I saken hade inte påståtts att de uppgifter inte skulle ha varit riktiga som bolaget i sina tillståndsansökningar hade framfört om att ägarväxlingen skulle komma att ske genom interna åtgärder inom bolaget och att bolagets skulle fortsätta sin verksamhet med samma verksamhetsområde och i samma omfattning som tidigare. Eftersom förlustens belopp normalt inte har någon inverkan på tillståndsprövningen och den bestäms vid en från tillståndsförfarandet separat beskattning, som verkställs enligt bestämmelserna i den vid tidpunkten i fråga tillämpliga skattelagen och lagen om beskattningsförfarande, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att när ett bolag beviljats tillstånd att använda förlust som avdrag vid beskattningen, var nya uppgifter om storleken av bolagets för de i beslutet avsedda skatteåren enligt marknadsvillkor beräknade vinst inte uppgifter som redan i sig skulle ha haft en sådan verkan som skulle ha gjort det möjligt för Skatteförvaltningen att vid beskattningen underlåta att dra av de fastställda och laga kraft vunna förluster som avsågs i tillståndsbesluten. Skatteåren 2005–2010.

Inkomstskattelagen 122 § 1 och 3 mom. (945/1998)

 
Publicerad 31.3.2017