HFD:2017:52

En upphandlingsgrupp som bestod av flera upphandlande enheter hade ordnat ett anbudsförfarande för upphandling av tjänster gällande återvinning av kommunalt avfall under en tid av högst 25 år. I dokumenten om upphandlingen, som genomfördes som konkurrenspräglad dialog, hade meddelats att antalet lösningar som skulle behandlas i förfarandet och antalet anbudsgivare skulle komma att begränsas successivt under förfarandets gång.

I maj 2014 hade de upphandlande enheterna i upphandlingsgruppen beslutat att ur anbudsförfarandet utesluta lösningar som utgick från en avtalsperiod kortare än 15 år eller från att den avfallsmängd som skulle hanteras inte skulle komma att överstiga en viss gräns (nedan begränsningsbesluten). De som deltagit i upphandlingsförfarandet hade delgetts begränsningsbesluten genom ett brev 3.6.2014. Till brevet hade också fogats en i lagen om offentlig upphandling avsedd rättelseanvisning om upphandlingsrättelse och anvisning om hur besvär kunde anföras hos marknadsdomstolen.

Bolaget A hade deltagit i upphandlingsförfarandet med två preliminära anbud. Båda anbuden hade genom begränsningsbesluten uteslutits ur anbudsförfarandet. A hade inte lämnat något anbud som skulle ha motsvarat den upphandlingsperiod eller avfallsmängd som bestämts i begränsningsbesluten.

I november 2014 hade de upphandlande enheterna i upphandlingsgruppen sedan de mottagit de slutliga anbuden fattat ett upphandlingsbeslut, med vilket uppdraget tilldelats en anbudsgivare. A anförde 2.12.2014 besvär hos marknadsdomstolen och yrkade att de beslut som fattats under förfarandet skulle upphävas. Upphandlingsgruppen yrkade att besvären skulle avvisas på den grunden att de anförts för sent.

Marknadsdomstolen prövade A:s besvär. Enligt marknadsdomstolen hade delgivningen av begränsningsbesluten belastats av sådana väsentliga brister att besvärstiden om 14 dagar inte hade börjat löpa (lagen om offentlig upphandling 87 § 1 mom.). I stället skulle en besvärstid om sex månader tillämpas (lagen om offentlig upphandling 87 § 3 mom.). Den sex månader långa besvärstiden hade enligt marknadsdomstolen börjat löpa 3.6.2014, då ovan nämnda brev elektroniskt delgetts A, varför besvärstiden hade gått ut 3.12.2014.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på andra grunder än marknadsdomstolen att brevet genom vilket begränsningsbesluten 3.6.2014 delgetts hade haft ett så ofullständigt innehåll att den 14 dagar långa besvärstiden inte hade börjat löpa från delgivningen. Genom delgivningsbrevet hade A dock fått sådana upplysningar om de begränsningsbeslut av de upphandlande enheterna vilka påverkat A:s ställning att A skulle anföra sina besvär hos marknadsdomstolen inom den sex månader långa besvärstiden. Till brevet hade fogats en lagenlig besvärsanvisning. Den sex månader långa besvärstiden skulle räknas från det att begränsningsbesluten hade fattats, inte från delfåendet, vilket marknadsdomstolen gjort. Eftersom det sista begränsningsbeslutet hade fattats 27.5.2014, hade A:s besvärstid för det sista beslutets vidkommande gått ut 27.11.2014. De besvär som A 2.12.2014 anfört hos marknadsdomstolens skulle således avvisas på den grunden att de anförts för sent.

Marknadsdomstolens beslut upphävdes och undanröjdes. A:s besvär i marknadsdomstolen avvisades på den grunden att de anförts för sent.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 14 punkten, 30 § 3 mom., 73 § (321/2010) 1 mom., 74 § (321/2010) 1 mom., 75 § (321/2010) 1 mom., 85 § (321/2010) 1 mom., 86 § (321/2010) 1 mom. samt 87 § (321/2010) 1 och 3 mom.

Övervakningsdirektivet (direktivet 89/665/EEG, i den lydelse som direktivet har ändrat genom rättsskyddsdirektivet 2007/66/EG) artiklarna 1.3, 2 a.1 och 2 a.2